§ 3. Ситуаційна обумовленість тактики обшуку

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 
102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 
119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 
136 137 138 139 140 141 142 143 

У теорії криміналістики тактика обшуку розглядається стосов­но п'яти основних питань:

1) що чи кого шукати;

2) у кого шукати;

3) де шукати;

4) коли шукати;

5) як шукати.

Реалізація тактичних прийомів обшуку потребує розгляду їх ситуаційної обумовленості, вивчення повторюваності та типовості ситуацій. Знання типових ситуацій дозволяє не тільки передбача­ти їх традиційне виникнення у відповідних умовах, а й обирати оптимальну тактику.

У криміналістичній літературі обшук визначається як дія, що відбувається у конфліктній ситуації. Але проведення обшуку може характеризуватися і безконфліктністю ситуації, наприклад обшук у відсутності обшукуваного або при добровільній видачі предме­та пошуку.

Поділ ситуацій на конфліктні та безконфліктні Грунтується на характеристиці психологічних компонентів слідчої ситуації — су­перництві чи протидії сторін, мета і інтереси яких при розсліду­ванні злочинів не збігаються. Поділ ситуацій обшуку на конфліктні та безконфліктні має дуже широкий діапазон спрямованості. Об­рання ж відповідної тактики обшуку, оптимальне використання тактичних прийомів передбачають диференційований підхід до ситуативності обшуку.

В залежності від присутності чи, навпаки, відсутності обшу­куваного можуть бути виділені дві ситуації:

1) здійснення обшуку в ситуації присутності обшукуваного;

2) здійснення обшуку в ситуації його відсутності. У статті 181 КПК вказано, що під час обшуку по можливості повинна бути забезпечена присутність обшукуваного або повнолітнього члена його родини, однак такої можливості може і не бути, і тоді обшук проводиться у відсутності обшукуваного.

В залежності від ставлення обшукуваного до пропозиції слідчого видати зазначені у постанові предмети чи документи, а також вказати місце, де переховується злочинець, можна виділити ситуації обшуку:

1) при добровільній видачі;

2) при відмові від добровільної видачі.

Ситуація добровільної видачі ще не означає, що обшук на цьо­му може бути завершений. Добровільна видача іноді може бути пов'язана:

а) з видачею частини компрометуючого матеріалу, щоб перешкодити виявленню головної, більш важливої частини;

б) з  видачею документів чи предметів, щоб запобігти вилученню знач­ної суми грошей або цінностей, виявленню слідів і речових доказів по інших злочинах.

В залежності від ставлення обшукуваного до здійснюваного об­шуку можна виділити:

1) ситуацію активної протидії (коли обшукуваний своїми діями намагається заважати проведенню обшуку, не виконує закон­них вимог слідчого чи працівника міліції, істерично реагує на їх дії, зневажає їх);

2) ситуацію нейтральної поведінки обшукуваного і його від­мови від спілкування зі слідчим (коли обшукуваний демонст­рує свою байдужість чи зневагу до дій слідчого, явну відмову від діалогу з ним, не бажає розмовляти, відповідати на запи­тання);

3) ситуацію надання допомоги слідчому під час проведення пошу­кових дій (коли обшукуваний намагається сприяти слідчому у його пошуках або імітує активну допомогу).

Ситуації обшуку можуть бути диференційовані також залежно від передбачуваного способу схову предмета пошуку. Тут можна простежити три типові ситуації, коли передбачається, що предмет пошуку:

1) зберігається без спеціального маскування (документи знахо­дяться у шухляді письмового столу чи сейфі; сокира, якою було вчинено злочин, лежить у сараї разом з іншим інстру­ментом тощо);

2) видозмінено або знищено (злиткам золота можуть надавати­ся вид і форма предметів (елементів) домашньої обстановки;

у квартирі, де відбувалося розчленування трупа, можуть по­фарбувати меблі, замінити шпалери);

сховано у спеціальних тайниках або інших суб'єктивно недо­ступних місцях (обрання способу приховання не є повністю вільним, воно детерміновано низкою чинників, обставин, у тому числі й обстановкою дому чи квартири).

Специфіка обшуку відбиває й своєрідність запропонованих груп ситуацій, їх взаємозв'язки та динамізм. Дослідження ситуативної варіантності обшуку дозволяє накреслити певні системи тактичних прийомів, які будуть доцільними в тій чи іншій ситуації обшуку. Взаємозв'язок ситуацій обшуку і систем тактичних прийомів може бути зображений схематично.

Дана схема демонструє можливі варіанти ситуативних змін у , процесі проведення обшуку і пропонує необхідні системи тактич-1 них прийомів у тій чи іншій ситуації. Перш за все обшук може здійснюватися у присутності або відсутності обшукуваного. Якщо обшукуваний присутній при обшуку, слідчий повинен запропону­вати йому добровільно видати об'єкти, що розшукують. Після цього можливо виникнення двох різних ситуацій обшуку: при доб­ровільній видачі та при відмові від добровільної видачі. Якщо має місце добровільна видача, то обшук вже на цій стадії може бути завершений. Встановити істинність добровільної видачі або її фальшивість (підміна предмета пошуку, видача тільки його част­ки) допомагає використання системи тактичних прийомів, спря­мованої на діагностику такої видачі.

При відмові від добровільної видачі має місце перехід у два різ­них за своєю природою блоки ситуацій:

1) блок ситуацій, що відбиває ставлення обшукуваного до здійс­нюваного обшуку (ситуація активної протидії; ситуація ней­тральної поведінки обшукуваного і його відмови від спіл­кування; ситуація надання допомоги слідчому при здійсненні пошукових дій);

2) блок ситуацій, що відбиває передбачуваний спосіб збережен­ня предмета пошуку (ситуація, коли передбачається, що пред­мет пошуку зберігається без спеціального маскування; ситуа­ція, коли передбачається, що предмет пошуку видозмінено або знищено; ситуація, коли передбачається, що предмет пошуку сховано у спеціальних тайниках або інших суб'єктив­но недоступних місцях).

Стосовно кожного блоку ситуацій пропонуються і два види си­стем тактичних прийомів'.

1) пов'язані з взаємодією з обшукуваним (система тактичних прийомів, спрямована на усунення активної протидії обшу­куваного; система тактичних прийомів, спрямована на подо­лання відмови обшукуваного від спілкування; система так­тичних прийомів, спрямована на отримання пошукової інфор­мації від обшукуваного);

2) пов'язані з взаємодією з матеріальними об'єктами (система тактичних прийомів, спрямована на пошук об'єктів, що збері­гаються без спеціального маскування; система тактичних прийомів, спрямована на пошук видозмінених або знищених об'єктів; система тактичних прийомів, спрямована на пошук об'єктів, схованих у спеціальних тайниках або інших суб'єк­тивно недоступних місцях).