§ 10. Фіксація результатів допиту

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 
102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 
119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 
136 137 138 139 140 141 142 143 

Важливе значення для розслідування має правильна фікса­ція результатів допиту в протоколі, де повинні бути повно і об'­єктивно відображені повідомлені допитуваним дані. Рекомен­дується три методи одержання показань: вільна розповідь, “за­питання — відповідь” і поєднання першого і другого методів. Це відбивається й у протоколі допиту. Положення, що гаран­тують найбільш правильну і точну фіксацію показань, зводять­ся до такого:

1) показання записують від першої особи і по можливості дос­лівно;

2) поставлені запитання і відповіді на них в разі необхідності записуються дослівно;

3) на прохання допитуваного йому надається можливість влас­норучно викласти показання, про що в протоколі слідчий робить відмітку;

4) протокол не може бути стилізованим, він повинен відобража­ти вирази, яких вживає допитуваний;

5) протокол підписують допитуваний, слідчий та інші особи,

присутні на допиті. Протокол допиту повинен містити:

1) відмітку про попередження допитуваного (свідка чи потерп­ілого) про кримінальну відповідальність за відмову від дачі показань і за дачу свідомо неправдивих показань, що підтвер­джується його підписом;

2) відмітку про роз'яснення допитуваному, у вчиненні якого злочину його підозрюють, і його право на захист;

3) заяву обвинуваченого про те, чи визнає він себе винним;

4) відомості про перекладача, експерта, захисника, педагога, батьків або законних представників неповнолітнього.

У процесі допиту свідок або обвинувачений може виконати за власним бажанням або за пропозицією слідчого схеми, креслення, малюнки, плани, що пояснюють його показання. Вони повинні бути засвідчені підписами допитуваного і слідчого.

Методом фіксації допиту може бути звуко- і відеозанис. Згідно з КПК такий запис проводиться після попереднього повідомлення допитуваному. Найдоцільніше застосування його у випадках склад­них допитів і таких, що супроводжуються визнанням обвинуваче­ним своєї вини, або для фіксації показань потерпілого, який пере­буває в тяжкому стані. Паралельно зі звуко- і відеозаписом слідчий веде протокол.