§ 9. Тактика очної ставки. Перехресний допит

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 
102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 
119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 
136 137 138 139 140 141 142 143 

У кримінальному судочинстві очна ставка відома як ефектив­ний спосіб перевірки і одержання нових доказів. У “Руській правді” (ХІ-ХІІ ст.ст.) вже зафіксовано правовий інститут “звід”, який є прообразом очної ставки.

Чинне кримінально-процесуальне законодавство (ст.ст. 172, 173, 304 КПК) регламентує порядок проведення очної ставки, роз­криває її ознаки.

Очна ставка — це слідча (судова) дія, яка передбачає одно­часний допит раніше допитаних осіб про обставини, віднос­но яких були дані істотно суперечливі показання.

Очна ставка може бути проведена між двома допитаними раніше свідками, свідком і обвинуваченим або підозрюваним, між двома об­винуваченими чи підозрюваними. Очна ставка проводиться і в суді. Головними характеристиками очної ставки є:

єдність предмета (особи допитуються за одних обставин);

єдність об'єкта (очна ставка являє собою процес неперерв­ного порівняння показань двох одночасно допитуваних осіб);

єдність часу (допит двох осіб здійснюється у їх присутності протягом слідчої дії);

єдність місця (особи допитуються в одному місці);

допитувані повинні бути поставлені у рівні умови сприйнят­тя запитань слідчого і показань один одного;

єдність документування (процедура очної ставки фіксуєть­ся в одному протоколі слідчої дії).

Підготовка до очної ставки передбачає вирішення таких пи­тань:

між якими особами вона буде проведена;

які суперечності необхідно усунути;

які взаємовідносини між допитуваними мають місце;

яка черговість допиту осіб на очній ставці буде ефективною;

яким шляхом можна усунути суперечності;

які запитання слід по­ставити;

які тактичні прийоми доцільно застосувати.

Сутність очної ставки полягає в тому, що слідчий по черзі про­понує кожному з допитуваних дати показання про обставини, в яких виявлено істотні суперечності. У процесі очної ставки допи­туваним може бути дозволено ставити запитання один одному, але слідчому треба пильно контролювати їх.

Проведення очної ставки передбачає “ефект присутності”, коли обвинуваченому треба давати показання у присутності особи, яка знає дійсні обставини події, що відбулася. Допитувані впливають один на одного своїм авторитетом, вольовими якостями, життєвим досвідом. Але такий вплив може бути й негативним, коли автори­тет (який іноді має злочинний характер) недобросовісного учасни­ка впливає на добросовісного. Складні психологічні стосунки мо­жуть виникати при очній ставці потерпілого і обвинуваченого. Якщо є симптоми нестійкості потерпілого, очну ставку проводити не слід.

Тактика очної ставки має певну специфіку, яка пов'язана з:

розширеним складом її учасників;

ускладненим інформаційним обміном;

сильним психологічним впливом учасників ставки один на одного;

зниженням рівня прогнозу слідчого;

можливістю зміни показань;

підвищеним ступенем тактичного ризику.

Перехресний допит є специфічним видом судового допиту. У судовому засіданні правом ставити запитання наділені суддя, про­курор, захисник, експерти, цивільний позивач, цивільний відпо­відач та їх представники, а також підсудні і потерпілі. Допит є пе­рехресним тільки тоді, коли до нього включаються рівноправні учасники кримінально-процесуальної діяльності. Кожний учас­ник судового розгляду має право ставити допитуваному додат­кові запитання для з'ясування чи доповнення відповідей, які були дані на запитання інших осіб.

На перехресному допиті можуть бути допитані усі учасники процесу (підсудні, свідки, потерпілі, цивільні позивачі і цивільні відповідачі, а також експерти), які допитуються у судовому засі­данні. Такий допит справляє сильний вплив на психіку допитува­ного. Він передбачає одночасний допит кількома учасниками про­цесу однієї особи відносно одних й тих саме обставин. Особлива роль у перехресному допиті належить суду, який повинен викону­вати регулятивну функцію.

Перехресний допит збільшує небезпеку виникнення навію­вання. Це пов'язано з постановкою однотипних запитань, по­вторюванням однакових запитань кілька разів, різною тактикою допитуючих.