Зміст

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 
102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 
119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 
136 137 138 139 140 141 142 143 

Вступ.............................................................................................    .з

Розділ перший

КРИШНАЛІСТИЧНА ТАКТИКА........................................ 5

Глава І. Загальні положення криміналістичної тактики........... 5

§ 1. Поняття і предмет криміналістичної тактики................. 5

§ 2. Тактичний прийом як елемент криміналістичної

§ 3. Джерела і функції тактичних прийомів.. ...................... 11

§4. Класифікація тактичних прийомів................................ 15

§ 5. Система тактичних прийомів: поняття і ознаки. Сутність тактичних комбінацій і тактичних операцій.......................................................................... 18

§ 6. Психологічні основи використання тактичних

прийомів......................................................................... 20

§ 7. Тактичне рішення. Проблема тактичного ризику...... ..23

Глава II. Організація і планування розслідування.

Основи теорії криміналістичного прогнозування....... 26

§ 1. Сутність організації розслідування...............................26

§ 2. Поняття і принципи планування розслідування.

Техніка планування........... ........................................... ...27

§ 3. Вчення про криміналістичну версію..... ....................... ..29

§ 4. Основи теорії криміналістичного прогнозування........ 34

Глава НІ. Слідчий огляд.. ..................................................... ....42

§ 1. Поняття, види та принципи огляду.. ......................... ...42

§2. Підготовка до огляду місця події... ........................ ........44

§ 3. Пізнавальна сутність огляду місця події....................... 44

§ 4. Тактика огляду місця події: система прийомів............. 49

§ 5. Фіксація результатів огляду місця події.. .................. ....56

Глава IV. Допит......................................................................... 62

§ 1. Поняття, сутність та види допиту.. ......................... .....62

§ 2. Процес формування показань.. ............................... ......65

§ 3. Підготовка до допиту...................................................67

§ 4. Зміст тактики допиту... ................... ..............................70

§ 5. Встановлення психологічного контакту......................74

§ 6. Актуалізація забутого в пам'яті допитуваного...........76

§ 7. Викриття неправди в показаннях..................................79

§8. Допит неповнолітніх.......................................................Н2

§ 9. Тактика очної ставки. Перехресний допит..................84

§ 10. Фіксація результатів допиту.......................................86

Глава V. Обшук і виїмка..................................................••..•.•••Н8

§ 1. Поняття та сутність обшуку..........................................88

§2. Об'єкти та види обшуку................................................90

§ 3. Ситуаційна обумовленість тактики обшуку................94

§4. Системи тактичних прийомів обшуку..........................98

§ 5. Особливості виїмки...................................................... 101

§6. Фіксація результатів обшуку та виїмки......................102

Глава VI. Пред'явлення для впізнання.....................................105

§ 1. Поняття, мета та об'єкти пред'явлення

для впізнання...............................................................105

§ 2. Підготовка до пред'явлення для впізнання................ 106

§ 3. Порядок пред'явлення для впізнання живих осіб,

трупів, предметів і тварин........................................... 108

§ 4. Фіксація результатів пред'явлення для впізнання....... 111

Глава VII. Відтворення обстановки і обставин події (слідчий експеримент та перевірка показань на місці)...................................................   114

§ 1. Поняття та види слідчого експерименту..................... 114

§ 2. Підготовка до слідчого експерименту

та його тактика.................................................-•-•--••.••! 17

§ 3. Особливості перевірки показань на місці................... 120

§ 4. Фіксація результатів відтворення обстановки

та обставин події..........................................................122

Глава VIII. Призначення та проведення

судових експертиз.................................................. 124

§ 1. Поняття судової експертизи, її види та значення....... 124

§ 2. Процесуальні та організаційні питання

призначення експертиз. Система судово-експсртних

закладів в Україні.....................................................••••126

§ 3. Основи підготовки, призначення та проведення

судових експертиз................................-...-.----.---.---------129

§ 4. Оцінка та використання висновку експерта

у кримінальному процесі............................................ 133

Розділ другий

МЕТОДИКА РОЗСЛІДУВАННЯ ОКРЕМИХ ВИДІВ

ЗЛОЧИНІВ (криміналістична методика).....................................135

Ґлава IX. Загальні положення криміналістичної

методики розслідування злочинів...........................135

§ 1. Сутність методики розслідування злочинів...............135

§ 2. Загальна методика розслідування злочинів................137

§ 3. Окремі методики розслідування різних

видів злочинів............................................................... 142

Глава X. Криміналістична характеристика злочинів.............. 144

§ 1. Сутність криміналістичної характеристики

злочинів........................................................................ 144

§ 2. Структура криміналістичної характеристики

злочинів........................................................................ 147

Глава XI. Криміналістичне вчення

про розкриття злочинів...........................................152

§ 1. Криміналістичне поняття розкриття злочину............ 152

§ 2. Розшукова діяльність у системі розкриття

злочинів........................................................................154

§ 3. Розкриття злочинів по “гарячих слідах......................155

§ 4. Криміналістичні операції з розкриття

та розслідування злочинів........................................... 159

§ 5. Криміналістичні операції в розслідуванні злочинів..... 162

§6. Програмування розслідування злочинів.....................163

Глава XII. Ситуаційний підхід до розслідування злочинів...... 165

§ 1. Сутність та поняття слідчої ситуації.............................165

§2. Класифікація слідчих ситуацій....................................169

Глава XIII. Основи взаємодії та інформаційного

забезпечення в методиці розслідування

злочинів.................................................................. 171

§ 1. Сутність взаємодії в методиці розслідування............. 171

§ 2. Види та форми взаємодії в процесі

розслідування злочинів................................................ 173

§ 3. Взаємодія при проведенні слідчих дій

та криміналістичних операцій.....................................177

Глава XIV. Основи методики розслідування вбивств............. 180

§ 1. Криміналістична характеристика вбивств..................180

§2. Початковий етап розслідування...................................182

 

§ 3. Особливості розслідування деяких видів вбивств......185

Глава XV. Особливості розслідування

вбивств на замовлення........................................... 190

§ 1. Вбивства на замовлення: поняття

та історичний екскурс..................................................190

§ 2. Проблема створення мікрометодики

розслідування вбивств на замовлення.........................191

§ 3. Криміналістична характеристика вбивств

на замовлення............................................................... 192

§4. Початковий етап розслідування..................................195

Глава XVI. Основи методики розслідування зґвалтувань.....198

§ 1. Криміналістична характеристика зґвалтувань........... 198

§ 2. Початковий етап розслідування..................................202

§ 3. Наступний етап розслідування.....................................207

§ 4. Особливості тактики проведення окремих

слідчих дій....................................................................209

§ 5. Профілактичні дії слідчого при розслідуванні

зґвалтувань...................................................................214

Глава XVII. Основи методики розслідування

економічних злочинів............................................216

§ 1. Сутність і поняття економічних злочинів....................216

§ 2. Законодавче регулювання сфери

економічних відносин..................................................218

§ 3. Криміналістична класифікація економічних

злочинів і методики їх розслідування.........................220

§ 4. Питання латентності і виявлення економічних

злочинів.........................................................................221

Глава XVIII. Основи методики розслідування привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання посадовим становищем (розкрадання)..............22З

§ 1. Загальна та окремі методики розслідування привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання посадовим становищем (розкрадання)...............................................................223

§ 2. Криміналістична характеристика розкрадань............225

§ 3. Тактика перевірочних дій при встановленні ознак

розкрадання.................................................................231

 

 

 

§ 4. Типові слідчі ситуації при розслідуванні

розкрадань...................................................................233

§ 5. Побудова слідчих версій і планування

розслідування................................................................239

§ 6. Роль ревізійного контролю і аудиту у виявленні

і розслідуванні розкрадань...........................................242

§ 7. Особливості провадження слідчих дій і тактичних

операцій по справах про розкрадання.........................243

Глава XIX. Основи методики розслідування злочинів

у сфері господарської діяльності..........................249

§ 1. Поняття і класифікація злочинів у сфері

господарської діяльності та методики

їх розслідування...........................................................249

§ 2. Особливості криміналістичної характеристики

і розслідування злочинів, вчинених шляхом

кредитно-фінансових операцій....................................251

§ 3. Особливості криміналістичної характеристики

і розслідування податкових злочинів..........................260

§ 4. Особливості криміналістичної характеристики

та розслідування приховування валютної виручки....265

Глава XX. Основи методики розслідування крадіжок.............273

§ 1. Криміналістична характеристика крадіжок...............273

§ 2. Початковий етап розслідування...................................279

§ 3. Наступний етап розслідування.....................................284

§ 4. Особливості тактики проведення окремих

слідчих дій.....................................................................285

§ 5. Обставини, які сприяють крадіжкам, і заходи

щодо їх запобігання.....................................................289

Глава XXI. Основи методики розслідування

грабежів і розбоїв...................................................291

§ 1. Криміналістична характеристика грабежів

і розбоїв..........................................................................291

§ 2. Початковий етап розслідування..................................292

§ 3. Особливості проведення окремих слідчих дій............296

Глава XXII. Основи методики розслідування

шахрайства..........................................................299

§ 1. Криміналістична характеристика шахрайства...........299

§ 2. Типові слідчі ситуації. Початковий етап

розслідування шахрайства..........................................305

§ 3. Наступний етап розслідування....................................307

Глава XXIII. Основи методики розслідування злочинних

порушень правил безпеки дорожнього руху . . ..... 309

§ 1 . Криміналістична характеристика злочинних

порушень правил безпеки дорожнього руху.. ........ .....309

§2. Початковий етап розслідування..... ....... ......................313

§ 3. Наступний етап розслідування......... ............................326

Глава XXIV. Основи методики розслідування підпалів і злочинних порушень протипожежних

§ 1 . Криміналістична характеристика підпалів

і злочинних порушень протипожежних правил. ...... .330

§ 2. Початковий етап розслідування.. ............................... ..332

§ 3. Наступний етап розслідування.....................................336

§ 4. Особливості тактики проведення окремих

слідчих дій.................................................................... 338

§ 5. Профілактичні дії слідчого при розслідуванні

пожеж............................................................................ 340

Глава ХХУ. Основи методики розслідування

екологічних злочинів...........................................342

§ 1 . Криміналістична характеристика екологічних

§ 2. Початковий етап розслідування. Особливості планування розслідування та провадження первісних, невідкладних слідчих ДІЙ...........................344

§ 3. Наступний етап розслідування. Особливості

провадження слідчих дій.................................... .......... 350

Глава XXVI. Основи методики розслідування злочинів, які вчиняються організованими злочинними групами. ..................................... ....358

§ 1. Законодавчі основи боротьби з організованою злочинністю і завдання криміналістичної методики.................................. ..................................... 358

§ 2. Криміналістична характеристика злочинів, які вчиняються організованими злочинними групами................ ............................................... ..........360

§ 3. Основні положення методики розслідування злочинів, які вчиняються організованими злочинними групами...................................................364

Рекомендована література. .......................................................... .368

 

Навчальне видання

Криміналістика

Криміналістична тактика і методика розслідування злочинів

За редакцією професора В. Ю. Шепітька

Редактор і коректор А. В. Єфимепко Дизайн і комп'ютерна верстка В. М. Зелепька

Підписано до друку з готових діапозитивів 25.06.98.

Формат 60х90'/16. Папір офсетний. Гарнітура Тітез.

Друк офсетний. Ум. друк. арк. 23,5. Обл.-вид. арк. 26,2.

Тираж 10 000 прим. (1-й завод 5000 прим.). Вид № 26.

Ціна договірна. Зам. 8-250.

Видавництво “Право” Академії правових наук України Україна 310002 Харків, вул. Мироносицька, 29

Книжкова фабрика “Глобус” 310012 Харків, вул. Енгельса, 11