§ 3. Основні положення методики розслідування злочинів, які вчиняються організованими злочинними групами

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 
102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 
119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 
136 137 138 139 140 141 142 143 

Особливості методики розслідування злочинів, що розгляда­ються, визначаються значною мірою участю у їх вчиненні ОЗГ. Це викликає необхідність дослідження криміналістичних ситуацій, які характеризуються специфікою протистояння органу розслідуван­ня організованого злочинного формування. Таке протистояння носить спланований активний, нерідко зухвалий характер. У зв'яз­ку з цим перш за все необхідно виділити ситуації, що створюють­ся в ході оперативно-розшукової діяльності, яку проводять по­вноважні органи відповідно до законів України “Про оператив-но-розшукову діяльність” і “Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю”. При цьому враховуєть­ся криміногенна обстановка, у якій здійснюється діяльність ОЗГ, і кримінальна ситуація, що створюється внаслідок вчинених ОЗГ дій. Правильна оцінка таких ситуацій необхідна для прийняття опе-ративно-розшукових рішень, у тому числі із запобігання злочинів, їх припинення, забезпечення можливості контролювати ситуацію.

На початковому і наступних етапах розслідування слідчі ситу­ації характеризуються різним змістом і обсягом інформації про склад ОЗГ та її злочинну діяльність.

На початковому етапі діяльності оперативно-розшукових ор­ганів можуть встановлюватись не тільки ознаки, характерні для дій ОЗГ, а й відомості про конкретних їх членів.

 

Складність розслідування кримінальних справ визначається їх багатоепізодністю та участю у вчиненні злочинів організованої групи. У виді злочинів, що розглядається, обидва зазначені чинни­ки поєднуються. Такі складні справи звичайно розслідуються слідчо-оперативними групами.

Організація і планування розслідування значною мірою зале­жить від встановлення обставин, які вказують на діяльність ОЗГ, її кримінальну спрямованість, участь її членів у вчиненні злочинів певного виду.

В ситуації, коли виявлено ознаки створення ОЗГ, але обмежені дані про її діяльність, планування розслідування іде шляхом з'ясу­вання її складу, ієрархії, зв'язків. Поряд з цим планується встанов­лення обставин прояву основної кримінальної спрямованості гру­пи, вчинення конкретних злочинів.

У разі, коли кримінальну справу порушено за ознаками конк­ретно вчинених злочинів, планування їх розкриття здійснюється в межах методики розслідування певних видових злочинів, звичайно у ситуаціях, характерних для діяльності ОЗГ (розбій, крадіжка, ви­магательство, розкрадання та ін.). Разом з цим перевіряються версіі про діяльність певної ОЗГ з усіма характеризуючими її ознаками.

Для встановлення конкретних елементів складу ОЗГ планується з'ясування даних про членів групи, всіх характеризуючих її ознак, що мають кримінально-правове значення. Щодо злочинної діяль­ності планується встановлення спрямованості ОЗГ, сфери кримі­нальних інтересів, виду злочинів (основні, супутні, випадкові), тери­торіального чинника (певний регіон, міжрегіональні зв'язки); три­валості і обсягу криміналістичної діяльності (багатоепізодність), можливої латентності.

Особливо ретельно повинно плануватися виявлення криміналь­ного потенціалу протидіі ОЗГ, її корупційних зв'язків, розрахова­них на одержання конфіденційної інформації з державних органів, суперницьких угруповань, знищення слідів злочину, в тому числі документів.

У системі планування розслідування доцільно виділити кримі­налістичні операції і проведення інших комплексів слідчих, органі­заційних дій, оперативно-розшукових заходів, пов'язаних з розшу­ком, затриманням на місці злочину членів ОЗГ, встановленням місць приховання майна, документів, утримання заручників, ней­тралізацією протидії розкриттю злочинів, охороною оперативної і слідчої інформації про хід розслідування.

При плануванні розслідування потрібно враховувати необхід­ність забезпечення взаємодії спеціальних підрозділів з боротьби з організованою злочинністю з іншими державними органами, регламентованої ст.ст. 16, 17, 18 Закону України “Про організа-ційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю”. Така взаємодія здійснюється між правоохоронними і контролю­ючими органами: Національним банком, Міністерством фінансів, Міністерством зовнішніх економічних зв'язків і торговлі, Держав­ною митною службою, Фондом державного майна, Антимоно-польним комітетом, Державним комітетом охорони державного кордону, Державною податковою адміністрацією, Державною контрольно-ревізійною службою та ін.

Особливості проведення слідчих дій при розслідуванні злочинів

 

даного виду визначаються труднощами отримання показань як від

 

учасників ОЗГ, так і від свідків і потерпілих, які побоюються по­

 

мсти. Цим обумовлена необхідність ураховувати специфіку такти-

 

         ки допиту підозрюваних і обвинувачених у конфліктній ситуації,

 

    забезпечення гарантій безпеки особи потерпілих і свідків, особли-

 

          во якщо вони дають викривальні свідчення. У зв'язку з цим на по-

 

         чатковому етапі розслідування при наявності суперечностей у по-

 

          казаннях слідчий вирішує питання про доцільність проведення

 

          очних ставок та заміну їх іншими слідчими діями (наприклад до-

 

          питами з оголошенням показань, пред'явленням документів, речових доказів, висновку експерта та ін.). При цьому у необхідних ви-

 

       падках слідчий має право оголошувати фрагменти протоколів, що

 

     не містять даних про особу, яка дала показання, про важливі обставини діяльності ОЗГ, конкретних її членів.

         У зазначених випадках пред'явлення для впізнання свідку обви-

 

нуваченого (підозрюваного) можна проводити за фотознімками, відео-

 

 записами або із застосуванням системи, коли той, хто впізнає, спос-

 

терігає осіб, яких йому пред'явили, залишаючись для них невидимим.

 

Особливості розслідування вимагають зосередження особливої

 

уваги на слідчих діях (слідчому огляді, обшуку, виїмці), метою яких

 

є пошук та збирання речових слідів злочину.

Огляд місця події дає можливість по обстановці і окремих

 

слідах передбачити дію групи осіб у певній послідовності для до-

 

сягнення основної злочинної мети. Маючи на увазі можливості

 

 старанної підготовки до вчинення злочину, члени ОЗГ, які є кри-

 

 мінально підготовленими, вживають заходів щодо запобігання за-

 

 лишенню слідів, їх знищенню або створенню удаваних слідів. Не-

 

обхідно розраховувати на виявлення слідів рук, взуття, застосуван-

 

ня вогнепальної зброї, крові, часток речовин, матеріалів та ін.

 

Не слід недооцінювати огляди ділянок місцевості і приміщень,

 

які не є у криміналістичному розумінні місцем події, у ході котрих

можуть бути виявлені сліди перебування певних осіб у тому або іншому місці (місці відпочинку на пляжі, у квартирі, готелі, купе вагона тощо).

Проведення обшуку і виїмки вимагають відповідної підготов­ки з урахуванням заходів, що вживаються злочинцями щодо при­ховання об'єктів пошуку і забезпечення безпеки учасників даних слідчих дій.

Обшук може поєднуватися із затриманням осіб, які перебува­ють у місці його проведення, при цьому мають бути вжиті заходи з проведення особистого обшуку затриманих, забезпечення спостере­ження за ними, їх охорони під час обшуку і у разі необхідності - ізоляції. У цих випадках можливо проведення освідування та ог­ляд одягу і речей особистого вжитку, інших, можливо захованих, предметів. При підготовці до проведення обшуку у подібних ви­падках необхідно враховувати можливість опору, у тому числі оз­броєного, з боку членів ОЗГ. У таких ситуаціях необхідна участь групи затримання.

При підготовці до розшуку члена ОЗГ, який переховується, вживаються заходи щодо встановлення розшукових даних з реєст­раційно-аналітичних джерел, шляхом опитування родичів, знайо­мих, сусідів, товаришів по службі, інших осіб про її зовнішність (фотографії, відеозаписи) та інші прикмети, можливі місця її по­яви, знаходження, маршрути (звичайного і цільового переміщен­ня), використання засобів зв'язку, що використовуються членами ОЗГ для контакту з родичами та іншими особами.

У розслідуванні даних злочинів може бути потрібним застосу­вання практично всіх традиційних у криміналістиці спеціальних знань шляхом залучення до участі у розслідуванні відповідних фа­хівців та експертів. До судових експертиз, які призначаються по таких справах, належать: трасологічні, судово-балістичні, судово-почеркознавчі, судово-медичні, судово-психологічні, судово-мате­ріалознавчі, фоноскопічні та ін. По справах, пов'язаних з діяльні­стю членів ОЗГ у сфері економіки, можливе проведення економіч­них експертиз (залежно від сфери злочинної діяльності) і передусім судово-бухгалтерської, а також судової товарознавчої та ін. Важ­ливу роль у вирішенні складних питань при переговорах зі злочин­цями, які утримують заручників, погрожують підірвати захоплений об'єкт тощо, має залучення фахівців-аналітиків: психологів, псих­іатрів, соціологів, конструкторів і експлуатаційників відповідних об'єктів та ін.