§ 1. Законодавчі основи боротьби з організованою

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 
102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 
119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 
136 137 138 139 140 141 142 143 

злочинністю і завдання криміналістичної методики

Організована злочинність як найбільш небезпечна форма кри­мінальних проявів викликала необхідність створення системи зако­нодавства про боротьбу з даним явищем. До законодавчих актів, що регулюють цю проблему, передусім належить Закон України “Про організаційно-правові основи боротьби з організованою зло­чинністю”, а також відповідні норми законів України “Про опера-тивно-розшукову діяльність”, “Про міліцію”, “Про Службу безпе­ки України”, “Про прокуратуру”, “Про боротьбу з корупцією” та інших нормативно-правових актів, міжнародно-правових угод, учасником яких є Україна.

Під організованою злочинністю розуміється сукупність злочи­нів, що вчиняються у зв'язку з створенням та діяльністю органі­зованих злочинних угруповань (п. 1 ст. 1 Закону України “Про організаційно-правові основи боротьби з організованою зло­чинністю”). Види та ознаки цих злочинів, а також кримінально-правові заходи щодо осіб, які вчинили такі злочини, встановлю­ються КК.

У науці кримінального права співучасть за попередньою змо­вою розглядається у двох формах: 1) у вигляді простої згоди про сумісне вчинення злочину між кількома особами та 2) у вигляді організованої групи. Стаття 41 КК серед обставин, що обтяжують відповідальність, називає “вчинення злочину організованою гру­пою” (п. 2). Деякі норми чинного КК містять дану ознаку (ст. 70 “Контрабанда”, ч. З ст. 862 “Вимагательство державного або колек­тивного майна”, п. “і” ст. 93 “Умисне вбивство при обтяжуючих обставинах”, ч. З ст. 144 “Вимагательство”, ч. З ст. 1558 “Протидія законній підприємницькій діяльності” та ін.).

У пропозиціях щодо удосконалення кримінального законодав­ства України злочин визначається вчиненим організованою зло­чинною групою (ОЗГ), якщо в цьому брали участь дві або більше особи, які попередньо об'єдналися у стійку групу для вчинення одного або кількох злочинів. Злочин визначається вчиненим зло­чинною організацією, якщо він вчинений згуртованою організова­ною групою, яка створена для вчинення тяжких злочинів, або об'єд­нанням організованих груп, створених з цією ж метою.

Як видно з наведених положень, основними ознаками організова­ної злочинної групи є попереднє об'єднання та стійкість такої групи, а злочинної організації-згуртованість організованої групи або об'єд­нання організованих груп, створених для вчинення тяжких злочинів. Ефективна боротьба з організованою злочинністю, своєчас­ність виявлення і розкриття таких злочинів, повного і всебічного їх розслідування вимагають встановлення найбільш повних ознак організованих злочинних груп.

Згідно з методичними рекомендаціями з складання статистичної звітності про результати боротьби з ОЗГ щодо закінчених провад­женням кримінальних справ (1994 р.) до основних ознак злочинної групи належать: тривалість функціонування, корислива спрямова­ність, внутрішньогруповий розподіл ролей, планування злочинів. Для організованої корумпованої групи обов'язковою ознакою є також співучасть у протиправних діях представників влади та уп­равління, правоохоронних або господарських органів. Для ОЗГ, які вчиняють злочини у сфері економіки, корумпованість є обов'яз­ковою ознакою. У залежності від характеру злочинної діяльності такі групи можуть мати додаткові ознаки: наявність міжрегіональ­них злочинних зв'язків, спільних грошових та матеріальних кош­тів, озброєність та ін. (рис. 21).

Нормативно-правові основи боротьби з організованою злочин­ністю визначають завдання криміналістичної методики розкриття та розслідування таких злочинів:

розроблення криміналістичної характеристики-з урахуванням її комплексної основи, яка враховує особливості криміналістич­ної характеристики певного виду злочинів, та специфічної харак­теристики ОЗГ, злочинної організації, їх злочинної діяльності;

визначення типових слідчих ситуацій на стадіях перевіроч­них дій і наступного розслідування:

рекомендації щодо організації та планування розслідуван­ня, взаємодії слідчого, спеціальних підрозділів, наділених фун­кцією боротьби з організованою злочинністю, інших правоохо­ронних та контролюючих органів.