§ 4. Особливості тактики проведення окремих слідчих дій

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 
102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 
119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 
136 137 138 139 140 141 142 143 

Допит підозрюваного. Залежно від даних, отриманих в резуль­таті проведення початкових слідчих дій, і обставин, пов'язаних із затриманням підозрюваного, його допит має певну специфіку. Якщо підозрюваного затримано на місці події, то під час його до­питу слід з'ясувати: чому він там опинився, що робив, яку мету пе­реслідував, яке відношення має до об'єкту пожежі, в яких стосун­ках перебуває з особами, які мешкають чи працюють на цьому об'єкті, чи не погрожував він кому-небудь підпалом, чи не є його дії актом помсти тощо. Він також повинен пояснити свою поведі­нку (чому був на місці події, чому тікав та ін.), походження плям пальної рідини на одязі, слідів обпалення на тілі, інші обставини, пов'язані з його затриманням.

У процесі допиту докладно з'ясовуються дії підозрюваного, події, що передували пожежі (де був, з ким, коли пішов, хто і коли його бачив) та супроводжували її (у зв'язку з чим перебував у тому чи іншому місці, які інструменти і предмети мав при собі, де вони знаходяться тощо).

Якщо підозрюваний допитується через деякий час після події злочину, необхідно використовувати раніше виявлені докази з ме­тою отримання правдивих свідчень та перевірки його показань.

Допит обвинуваченого передбачає з'ясування широкого кола обставин. При підготовці до нього необхідні: а) аналіз зібраних на початковому етапі розслідування доказів і визначення кола питань; б) вивчення даних про особу обвинуваченого; в) обрання прийомів допиту, визначення доказів, які можуть бути використані для вик­риття обвинуваченого у випадку заперечення ним вини.

У процесі допиту з'ясовуються: мета та мотиви підпалу; причи­ни недотримання протипожежних правил; спосіб вчинення злочи­ну; стосунки з особами, яким заподіяно шкоду через підпал; час вчинення підпалу; приготування до нього; чи були співучасники; чи мали місце погрози з боку обвинуваченого; які обставини спри­яли виникненню пожежі. Відомості, які повідомляє обвинувачений, слідчий співставляє з іншими доказами у справі. В процесі допиту обвинуваченому оголошуються фрагменти з висновків пожежно-технічної, судово-хімічної, інших видів експертиз, пропонується пояснити конкретні факти, встановлені експертизою.

Виїмка проводиться відповідно до вимог ст.ст. 178, 181, 183, 188 КПК. Підготовка до цієї слідчої дії полягає у визначенні доку­ментів, що мають значення у справі: у справах про порушення про­типожежних правил - копії приписів Державного пожежного на­гляду, креслення заводських корпусів, схеми газоопалювальмої та електросистем та ін.; у справах про підпали - акти ревізій з уста­новленням фактів нестачі товарів, копії прибутково-видаткових документів, а також документів, що відбивають час і хід наванта­жувально-розвантажувальних робіт, та ін. Предметом виїмки мо­жуть також бути контрольно-вимірювальні прилади, відомча пере-писка (накази, розпорядження, інструкції, акти та ін.)

Відтворення обстановки і обставин події, як правило, пов'яза­но з встановленням можливості бачити чи чути те, що відбува­лося. Рідше проведення такої дії спрямовано на перевірку мож­ливості самозаймання певних речовин у тих або інших умовах, за винятком випадків, коли названі досліди проводяться в лабо­раторних умовах у зв'язку з призначенням експертизи. Прове­дення дослідних дій для встановлення можливості самозайман­ня, загоряння при певному впливі або розташуванні предметів повязане з труднощами. Важко також оцінити результати тако­го відтворення, визначити його доказове значення. Наприклад, відхилення температурного режиму за певних умов, характер хімічних процесів, що відбуваються в матеріалах і речовинах, які стикаються, багато в чому впливають на результати відтворен­ня тих чи інших обставин, а отже, і на можливість оцінки поход­ження конкретних явищ. Це необхідно враховувати при підго­товці слідчого експерименту.

Наприклад, при розслідуванні пожежі шляхом відтворення об­становки і обставин події виникла необхідність з'ясувати, чи може загорітися шовк, що знаходиться на відстані 2 м від тріснутої лампи накалювання. Проведення дослідів показало, що нитка накалюван-ня при падінні в разі руйнування скляного балона електролампи за вказаних умов загоряння не викликає, оскільки вона стикається з шовком вже в обвугленому і охолодженому стані. Отримані в ре­зультаті проведеного за участю фахівців експеримента дані були використані слідчим для спростування версії обвинуваченого про можливість загоряння шовку за описаних умов.

Перевірка показань на місці проводиться з метою співставлен-ня пояснень свідків, обвинувачених з фактичними обставинами і обстановкою пожежі. Це дозволяє з'ясувати низку обставин, пов'я­заних з виникненням пожежі, зокрема, місце вогнища пожежі, її поширення, колір полум'я і диму, поведінку окремих осіб тощо, а також намітити нові версії, виявити речові докази, що мають зна­чення для подальшого розслідування