§ 3. Наступний етап розслідування

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 
102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 
119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 
136 137 138 139 140 141 142 143 

Розслідування пожеж, встановлення винних у них конкретних осіб завжди пов'язані з певними труднощами. Це пояснюється, з одного боку, різноманітністю об'єктів і чинників, що сприяють виникненню пожеж, а з іншого - тим, що швидке поширення вог­ню, яке супроводжується високою температурою, а іноді вибухами та іншими явищами, не тілько істотно змінює обстановку на місці пожежі, а й знищує предмети і сліди, що вказують на її причини. З'ясування обставин виникнення пожежі та її причин вимагає від слідчого різнобічних знань та професійної майстерності, тісної взаємодії з фахівцями, організованості і спостережливості, вміння швидко орієнтуватися не тільки в обстановці на місці події, а й у ситуаціях, що виникають у процесі її розслідування.

Типові слідчі ситуації на наступному етапі розслідування.

1. Пожежа виникла внаслідок підпалу чи злочинного порушення певною особою протипожежних правил. Залежно від повноти зібра-

них на початковому етапі розслідування фактичних даних про об­ставини виникнення пожежі, її наслідки та наявності конкретної особи (підозрюваного) їй пред'являється постанова про притягнен­ня як обвинуваченого у вчиненні даного злочину та проводиться її допит. З метою перевірки отриманих показань висуваються об­грунтовані слідством версії і намічається детальний план їх дослі­дження. До основних слідчих дій належать: виїмка і огляд доку­ментів, на які посилається обвинувачений, перевірка його показань на місці або алібі, якщо воно було заявлене, допит свідків, прове­дення очних ставок та ін.

2. З'ясовані обстановка і механізм розвитку пожежі після її ви­явлення, викликані нею шкідливі наслідки, але не встановлені обста­вини виникнення пожежі, її вогнище, безпосередня причина, а також: причетні до неї особи. У такій ситуації основне завдання подальшо­го розслідування - детальний аналіз зібраних фактичних даних про обставини події, помилок і недоліків, допущених при прове­денні початкових слідчих дій, визначення напрямків і методів з'я­сування причин виникнення пожежі, можливих порушень протипо­жежних правил та виявлення осіб, які могли своїми діями чи нео­бережністю у поводженні з вогнем викликати пожежу, та ін.

Враховуючи індивідуальні особливості пожежі, що розслідуєть­ся, зібрані на початковому етапі фактичні дані про неї, слідчий повинен побудувати всі версії, що об'єктивно випливають із вста­новлених обставин події про можливе вогнище та безпосередню причину пожежі, поведінку учасників і посадових осіб, відповідаль­них за дотримання правил пожежної безпеки на даному об'єкті, та інші обставини, які раніше не були детально досліджені.

Розробляється детальний план перевірки кожної з побудованих версій, який з урахуванням завдань, обумовлених конкретною си­туацією, в подальшому уточнюється і доповнюється.

Типові версії про причини пожеж: 1) недотримання протипожеж­них правил; 2) підпал (мотиви його можуть бути конкретизовані - через помсту, з метою приховання іншого злочину та ін.); 3) само­займання речовин чи матеріалів внаслідок неправильного їх збері­гання; 4) стихійні явища (удар блискавки та ін.).

Підстави для побудови першої версії- встановлені на початко­вому етапі розслідування дані, що вказують на: а) порушення пра­вил розміщення обладнання і опалювальної (освітлювальної) сис­теми чи експлуатації електроопалювальних та інших небезпечних у пожежному відношенні приладів; б) порушення правил зберіган­ня вогненебезпечних речовин чи матеріалів; в) якщо раніше мали місце випадки порушення протипожежних правил та ін.

Підстави для побудови другої версії: а) декілька вогнищ пожежі; б) умови, що сприяли поширенню вогню; в) пальні і легкозаймисті речовини в неналежних місцях; г) умови, що перешкоджають швидкій ліквідації вогню; ґ) виникнення вогню в місцях зберіган­ня матеріальних цінностей, документів; д) знайдення трупа зі сліда­ми насильницької смерті.

Підстави для побудови третьої версії: а) неналежне зберігання самозаймистих речовин; б) проведення ремонтних, електро-, газо­зварювальних робіт у безпосередній близькості від пальних мате­ріалів і речовин; в) порушення технологічного і температурного режимів при переробленні чи зберіганні вибухонебезпечних і лег­козаймистих речовин та ін.

Підстави для побудови четвертої версії: явища, пов'язані з дія­ми сил природи (гроза, буря, що викликала коротке замикання дротів, та ін.).

Значну складність являє в розглянутій ситуації побудова версій про осіб, причетних до виникнення пожежі. У зв'язку з цим повинні бути виявлені всі особи, які перебували до пожежі на даному об'єкті, з'ясовані місце і час їх перебування, всі види робіт, які вони вико­нували, тощо. Показання кожної з цих осіб повинні бути не лише зафіксовані, а й перевірені.