§ 2. Поняття і принципи планування розслідування. Техніка планування

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 
102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 
119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 
136 137 138 139 140 141 142 143 

Розслідування злочинів вимагає високої організації слідчої ро­боти. У здійсненні такої організації велике значення має плануван­ня розслідування.

Необхідність планування випливає з усієї суті діяльності слідчо­го у розслідуванні злочинів, яка потребує організованості, швид­кості. Завданням кожного слідчого є вивчення наукових основ пла­нування та впровадження їх у слідчу практику.

Під плануванням розслідування розуміють визначення шляхів розкриття злочинів, окреслення обставин, які підлягають з'я­суванню, а також встановлення найбільш доцільних строків проведення необхідних слідчих дій та оперативно-розшукових заходів.

Значення планування розслідування визначається важливістю завдань, які можуть бути вирішені з його допомогою. До завдань планування слідства належать:

1) визначення правильних шляхів розкриття злочину;

2) забезпечення об'єктивності, повноти та всебічності розсліду­вання;

3) своєчасне застосування науково-технічних і тактичних прийомів криміналістики з урахуванням особливостей кожної справи;

4) забезпечення найбільш ефективного поєднання оперативно-розшукових заходів і слідчих дій при розслідуванні;

5) сприяння економії сил і засобів слідчого апарату, швидкість розслідування.

Процес встановлення об'єктивної істини при розслідуванні зло­чинів залежить від принципів планування, які мають відповідати принципам кримінального процесу, визначатися ними. До прин­ципів планування належать'.

1) точне, неухильне дотримання законності при розслідуванні злочинів;

2) обґрунтованість плану розслідування;

3) індивідуальність планування, недопустимість схематичності, шаблона;

4) динамічність планування.

План розслідування визначається слідчим залежно від обсягу матеріалу, який є в його розпорядженні. Найбільш доцільною фор­мою плану є така:

ПЛАН РОЗСЛІДУВАННЯ

за кримінальною справою №__ по обвинуваченню________

_________________за ст.___________ КК України

прізвище, ім'я та по батькові

Стислий зміст справи:

 

При розслідуванні складних справ, по яких залучається велика кількість осіб, письмовий план доцільно складати за епізодами.

В доповнення до плану складаються схеми. За їх допомогою графічним шляхом систематизуються дані по справі. Графічне зобра­ження даних справи, систематизованих за певними ознаками, до­помагає чітко уявити структуру і суть як справи у цілому, так і певних її обставин.

Під час розслідування використовується також мережеве пла­нування, яке передбачає схематичне зображення часу проваджен­ня окремих дій на підставі прогнозування діяльності з розсліду­вання, однак таке планування становить певну складність через відсутність доказової інформації.