§ 1. Сутність організації розслідування

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 
102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 
119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 
136 137 138 139 140 141 142 143 

Діяльність по розкриттю і розслідуванню злочинів потребує її чіткої організації та планування. Організація розслідування перед­бачає різні рівні діяльності по розкриттю, розслідуванню злочинів і запобіганню їм:

1) вищий — система заходів, які забезпечують ефективність функціонування елементів системи і досягнення відповідної мети. Організація розслідування виступає як специфічна форма діяльності усіх компетентних органів держави, тобто органів дізнання і попереднього слідства усіх відомств;

2) управлінський — управління певним видом діяльності. Цс комплекс заходів, що забезпечують оптимальну структуру органів розслідування, необхідний рівень управління ними. ефективність їх діяльності, вдосконалення засобів та методів. Організація розслідування у цьому разі виступає як основна функція слідчого апарату одного відомства;

3) методичний — організація розслідування конкретного злочи­ну. Це комплекс заходів щодо створення оптимальних умов для визначення і застосування найбільш ефективних і доціль­них криміналістичних рекомендацій;

4) тактичний — організація проведення окремої слідчої дії або

організаційно-технічного заходу. Організація розслідування означає:

своєчасну розробку узгодженого плану заходів місцевих правоохоронних органів;

налагодження належної взаємодії у процесі розслідування між слідчим, оперативними працівниками, фахівцями;

забезпечення кваліфікованого керівництва слідчо-оператив­ною групою чи бригадою;

проведення регулярних оперативних нарад слідчої групи;

налагодження систематичного обміну інформацією та звіт­ністю про результати роботи слідчої групи і кожного слідчого;

забезпечення необхідних умов праці;

забезпечення своєчасної розробки і виконання планів розс­лідування по кожній кримінальній справі;

здійснення інших організаційних заходів для успішного роз­криття і розслідування злочинів.

Комплекс організаційних заходів по кримінальній справі має бути точно визначеним, конкретним і детальним. Ці вимоги необ­хідно особливо чітко виконувати у ході розслідування складних, багатоепізодних кримінальних справ, з розподілом функцій між окремими слідчими і оперативними працівниками.

Організація розслідування базується на положеннях НОП. Щодо слідчого це стосується режиму та умов його роботи з мстою їх оптимізації, вдосконалення нормування праці, обладнання робо­чих місць, оргтехніки, канцелярського та секретарського обслуго­вування.