§ 4. Особливості тактики проведення окремих слідчих дій

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 
102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 
119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 
136 137 138 139 140 141 142 143 

Огляд місця події під час розслідування крадіжок є однією з найбільш інформативних слідчих дій. Результати огляду дозволя­ють вирішити питання про порушення кримінальної справи, побу­дувати версії і намітити план їх перевірки. До виїзду на місце події необхідно забезпечити його охорону з тим, щоб обстановка кра­діжки залишилась недоторканною, потім визначити, хто повинен взяти участь в огляді (поняті, фахівець-криміналіст, кінолог, опе-руповноважений, посадові і матеріально відповідальні особи, по­терпілі, свідки-очевидці та ін.) Визначивши учасників огляду, його межі, здійснюють фотографування місця події. При детальному огляді першочергово обстежують місце проникнення злочинця до майна: двері, вікна, балкони, димоходи, дахи, стелі, підлоги, за­сувні пристрої, їх розміщення і стан.

Сліди рук необхідно шукати, керуючись версією про дії злочин­ця: на засувних пристроях, вікнах, дверях, пакувальних матеріалах, пляшках, склі балконів, касових апаратах, сейфах, посуді та інших предметах. Сліди знарядь злому можуть знаходитися на замках, петлях дверей, накладках та інших частинах вікон і дверей, а також навколо них. З мстою виявлення слідів ніг і транспортних засобів оглядаються припустимі шляхи зникнення злочинців. Особливо уважно оглядаються предмети з явними слідами злочину (відкриті і пошкоджені шафи, ящики і кришки письмових столів, шкатулки, предмети пакування). Під час огляду встановлюється також на­явність у потерпілого технічних паспортів, фабричних ярликів, ети­кеток, товарних чеків, пакувальних матеріалів від викрадених пред­метів, зразків тканини, з якої виготовлені викрадені носильні речі, оббиття салону або чохли сидінь викраденої автомашини тощо.

Для організації розшуку і виявлення злочинця звертається увага на пошук і вилучення мікрослідів, залишених злодієм на місці події. Це можуть бути частинки бруду, фарби, пилу, крові, волокна ру­кавичок, одягу та ін. Іноді з метою утруднити розслідування злодії посипають підлогу тютюном, молотим перцем, поливають одеко­лоном, бензином, сумішшю на ефірній або ацетоновій основі, Ча­стинки тютюну, перцю, інших мікрослідів, а також предмети з запа­хом вилучаються і ретельно пакуються. Під час огляду місця події по даній категорії кримінальних справ виявляються і фіксуються не­гативні обставини, що вказують на можливе інсценування крадіж­ки, а також встановлюються такі фактичні дані:

а) хто здійснив крадіжку, скільки осіб брало участь у реалі­зації злочинного наміру, їх прикмети;

б) шляхи підходу до місця крадіжки і його залишення, транс­портний засіб, використаний злочинцем;

в) чим і як давно здійснено злом, чи був зломщик достатньо досвідчений, які його фізична сила і звички, тривалість краді­жки, сліди злочинця і його дії на місці крадіжки, а також сліди, які могли залишитися на самому злочинцеві, його одязі, знаряд­дях злочину (частинки певної породи дерева, сліди сажі, масла, штукатурки, фарби тощо);

 

г) предмети крадіжки, а також способи їх винесення, виве­зення, схову.

Допит потерпілих (при крадіжці особистого майна), свідків із числа матеріально відповідальних осіб і керівників об'єкта має за

мету встановити певні обставини.

1. За фактами крадіжки державного або колективного майна:

що викрадено, які родові та індивідуальні ознаки викрадених предметів (назва, призначення, місце і час виготовлення, матеріал, клейма, товарні знаки, упаковка та ін.); чи залишилися предмети більш цінні, ніж викрадені;

час вчинення і виявлення крадіжки;

коли востаннє здійснювалася перевірка наявності товарно-ма­теріальних цінностей;

який режим роботи підприємства; хто має доступ до сховищ, як вони охороняються, чи перевіряється приміщення перед закінчен­ням роботи, чи не було відхилень від розпорядку роботи в день крадіжки; якщо були, то які і за чиєю вказівкою, хто міг знати про ці відхилення;

чи не з'являлися перед крадіжкою підозрілі особи; коли так, то чим вони цікавились і які їх прикмети;

чи є на підприємстві охоронна сигналізація, як вона працює, її стан після крадіжки; чи є сторожова охорона, хто саме охороняв об'єкт у день крадіжки;

чи було звільнено кого-небудь перед крадіжкою з підприємства, за що, коли саме, як характеризуються ці особи, їх місцезнаходжен­ня в даний час;

чи були раніше на даному підприємстві крадіжки або зама­хи на крадіжки, про які не повідомлялося в міліцію; як вони вчи­нялися, що саме і за яких обставин злочинець крав або намагав­ся вкрасти;

що сприяло вчиненню крадіжки (недоліки в роботі підприєм­ства, організації охорони, упущення в підборі кадрів та ін.). Якщо під час огляду або з інших підстав виникла версія про інсценуван­ня крадіжки матеріально відповідальною особою з метою прихо­вати факт крадіжки, при допиті додатково слід вияснити: де знахо­дилась ця особа і чим займалася в період крадіжки; як давно пра­цює на цьому підприємстві; які зауваження були по роботі, чи були недостачі товарно-матеріальних цінностей, причини їх виникнен­ня, ким вони виявлені, яких заходів було вжито для відшкодуван­ня шкоди; чи підозрює кого-небудь допитуваний у вчиненні кра­діжки, на якій підставі. У даному випадку в обов'язковому поряд­ку призначається інвентаризація.

2. За фактами крадіжки особистого майна громадян:

що саме викрадено, ознаки викраденого (паспорти, товар­ні чеки, фотографії цих речей), чи залишились у потерпілого

речі, аналогічні викраденим;

де знаходилися викрадені речі, хто знав про їх існування і

місцезнаходження;

час виявлення і вчинення крадіжки, за яких обставин вона

вчинена;

які умови полегшили вчинення крадіжки і хто міг знати про

ці сприятливі умови;

кого потерпілий підозрює у вчиненні крадіжки;

хто із сторонніх осіб був перед крадіжкою у нього в квартирі

(будинку) і виявив інтерес до його майна.

Допитом свідків-очевидців встановлюються дані про прикмети зовнішності підозрюваного, час і спосіб вчинення крадіжки, про сліди або предмети, які залишили злочинці на місці злочину, вик­радені предмети та їх індивідуальні особливості, про напрямок, в якому зникли злочинці, транспортні засоби та ін. Сусіди можуть дати показання про час вчинення крадіжки, підозрюваних та їхні прикмети, про обставини, за яких була виявлена крадіжка, про осіб, які заходили в квартиру або з'являлися біля будинку напередодні крадіжки. Допитуючи осіб, які затримали злочинця на місці злочи­ну, слід встановити, за яких обставин вони його помітили, що на­вело їх на думку про вчинення ним крадіжки, які дії вжиті ними для затримання, як поводив себе затриманий (чи виявив опір, чи нама­гався втекти, позбутися викраденого майна), чи не було у нього співучасників. Працівники комісійних магазинів можуть повідоми­ти прикмети зовнішності осіб, які здали на комісію речі з числа викрадених. Допитуючи сторожів, слід з'ясувати час заступлення їх на зміну, місцеперебування під час чергування, в тому числі в період вчинення крадіжки, коли і ким вона виявлена, чи не відлу­чалися вони з посту, коли і куди саме.

Допит підозрюваного (обвинуваченого) проводиться після затри­мання, особистого обшуку і освідування (в тих випадках, коли є під­стави припустити, що злочинець, учиняючи крадіжку, міг отримати пошкодження на тілі), обшуку за місцем проживання. Слід запропо­нувати допитуваному розповісти про факт крадіжки, пояснити, коли, в зв'язку з чим виник намір учинити крадіжку, чи була підготовка до неї, хто сприяв крадіжці або знав про неї, як вчинена крадіжка, чи використовувалися технічні засоби і які саме, що викрадено, де схо­вано крадене, а якщо продано, то через кого, де, на яку суму, чи вит­рачені ці гроші, чи були спільники, хто саме, їх місцезнаходження.

 

Об'єктивність показань підозрюваного (обвинуваченого) під­тверджується результатами пред'явлення для впізнання (осіб, ре­чей, знарядь злочину), слідчого експерименту, перевірки показань на місці.

Призначення експертиз. Під час розслідування крадіжок експер­тизи, що призначаються, можуть бути поділені на дві групи: а) ті, що призначаються для ідентифікації злочинця, знарядь злочину, взуття, транспортних засобів (або їх частин), дослідження способу подолання перешкод, укриття сховищ; б) ті, що призначаються для дослідження викраденого майна. До першої групи належать, на­приклад, дактилоскопічна експертиза, судово-медична, трасологі-чна (в тому числі встановлення цілого за частинами), експертиза слідів нашарування та ін. До другої групи належать товарознавча, хімічна і біологічна експертизи.