§ 3. Наступний етап розслідування

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 
102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 
119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 
136 137 138 139 140 141 142 143 

Наступний етап розслідування крадіжок характеризується ви­рішенням завдань, спрямованих на розширення доказової бази, підтвердження раніше зібраних фактів щодо винності обвинуваче­ного. Результативність цих дій багато в чому обумовлена підсум­ками початкового етапу розслідування. На наступному етапі роз­слідування крадіжок можуть скластися такі типові слідчі ситуації:

1. Подія злочину не мала місця (предмет крадіжки виявлено по­терпілим в іншому місці; інсценування злочину). Розпізнання інсце­нування крадіжки проводиться на підставі вивчення:

а) негативних обставин під час розслідування події (зайве безладдя, навмисне пошкодження матеріальних цінностей; на­явність ознак, що вказують на те, що хоч перешкода і зламана, але не знадвору, а зсередини приміщення;

незаймані пил чи павутиння на зовнішньому боці рами, ніби­то виламаної зовні; відсутність слідів, які обов'язково мають бути при певному способі дій;

відсутність на місці події металевих ошурків, що вказує на те, що перепилювання, приміром дужок замка, була здійснено зовсім в іншому місці);

б) результатів слідчого експерименту по перевірці певного факту (наприклад, чи могли фактично знаходитися у даному приміщенні матеріальні цінності у певній кількості й обсязі; чи дійсно можна було через такий пролом у стіні чи двері винести вказані предмети, тощо);

в) даних судових експертиз, допитів, очних ставок.

2. Факт крадіжки й особа, яка її вчинила, встановлені, злочинець затриманий і визнає себе винним у повному обсязі пред 'явленого обвину­вачення, його показання не суперечать зібраним по справі доказам, вик­радене майно виявлено. У даній ситуації слідчий приймає рішення про достатність зібраних доказів для завершення попереднього слідства.

3. Факт крадіжки встановлено, зібрано докази про винність осо­би, яка її вчинила, однак обвинувачений визнає свою вину частково (визнає, що вкрав лише майно, яке виявлено у нього під час обшу­ку, заперечує окремі епізоди злочинної діяльності, приміром, факт виготовлення заздалегідь знаряддя злому, збуту викраденого тощо). У даній ситуації слідчий на підставі аналізу показань об­винуваченого висуває версії по кожному пункту як зізнання, так і заперечення пред'явленого обвинувачення. З метою перевірки ви­сунутих версій проводяться допити нових свідків, очні ставки.

4. Факт крадіжки встановлено, зібрано докази винності обвину­ваченого у Ті вчиненні, але він пред 'явленого обвинувачення не визнає, посилається на алібі, називаючи місце перебування на момент кра­діжки й осіб, які можуть це підтвердити, викрадене майно не знай­дено. У даній ситуації перевіряються версії щодо місця знаходжен­ня обвинуваченого (чи міг він перебувати у вказаному ним місці на момент крадіжки), а також причетність осіб, на свідченні яких бу­дується алібі обвинуваченого, до його злочинної діяльності. Опра­цьовуються версії про місце знаходження викраденого майна, продов­жується реалізація тактичних операцій “Перевірка алібі”, “Розшук викраденого майна”. З цією метою проводяться додаткові обшуки за місцем проживання обвинуваченого, за місцем знаходження належ­ного йому майна (дача, гараж, автомашина тощо), пред'явлення для впізнання обвинуваченим предметів, що належать йому (одяг, взут­тя, валізи та ін.), експертизи, допити свідків, очні ставки та ін. У тих випадках, коли злочинця не встановлено або встановлено, але ще не затримано, вказані слідчі ситуації початкового етапу переходять і на наступний етап розслідування. Дії слідчого мають бути спрямовані на виявлення злочинця, а також на розшук викраденого (обшук, до­пит родичів, товаришів по службі), забезпечення відшкодування ма­теріального збитку, виявлення й усунення причин і умов, що сприя­ють учиненню крадіжки; при цьому сприяти вирішенню вказаних завдань може вміла взаємодія слідчих органів з громадськими орган­ізаціями й окремими громадянами.