§ 6. Роль ревізійного контролю і аудиту у виявленні і розслідуванні розкрадань

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 
102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 
119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 
136 137 138 139 140 141 142 143 

Факти злочинного посягання на майно можуть виявлятися орга­нами фінансового контролю, здійснюваного відповідними конт­рольно-ревізійними службами, аудитом, а також незалежним фінан­совим контролем.

Однак перевірки, ревізії та інвентаризації, що проводяться ними, не завжди є ефективним способом виявлення розкрадань. Цей висновок підтверджується наявністю латентних розкрадань, частина яких, як показує наступне розслідування, вчиняється по­рівняно нескладно і досить відомими способами. Виділяються такі недоліки в здійсненні внутрішнього контролю: неякісність ревізій та інвентаризацій; огріхи в організації ревізій, що виявляються у невірному підборі ревізорів (за компетентністю, об'єктивністю), підміна ревізій вибірковими тематичними перевірками; відсутність перевірок впродовж тривалого часу.

Матеріали аудиторської перевірки є важливим джерелом для проведення їх криміналістичного аналізу з метою виявлення ознак розкрадання та інших економічних злочинів. Для цього викорис­товують результати порівняння даних аналітичного і синтетичного обліків, перевірки правильності кореспондентських рахунків тощо. На практиці склалася певна система: ревізія (в порядку фінан­сово-господарського контролю, аудит) — ревізія, яка проводиться на вимогу слідчого, — судова експертиза (виробничо-господарської, фінансової діяльності), елементи якої пов'язані єдністю мети вияв­лення ознак розкрадання і встановлення обставин їх вчинення.

Ревізії і аудит, що здійснюються в порядку господарського кон­тролю, спрямовані на встановлення випадків порушень у витра­чанні коштів та матеріалів, проведенні господарських операцій, дотриманні фінансової дисципліни, веденні бухгалтерського об­ліку, заповненні документів, бухгалтерських записах та ін.

Ревізії, які проводяться на вимогу слідчого, мають цільове спря­мування, що визначається вихідними даними і конкретними зав­даннями розслідування. В експертизі ще більшу конкретизацію одержує вирішення окремих питань, що залишилися нез'ясовани-ми через різноманітні обставини в ході ревізії, що їй передувала.

В практиці розслідування посадових розкрадань, що звичайно являють собою провадження по складних кримінальних справах, виникає потреба у проведенні на вимогу слідчого ревізії вже в ході до-судового слідства, а також призначенні відповідних судових експертиз.