§ 5. Побудова слідчих версій і планування розслідування

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 
102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 
119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 
136 137 138 139 140 141 142 143 

Побудова слідчих версій про характер подій та інші обставини і планування основних напрямків розслідування починається в стадії перевірки в міру виявлення ознак розкрадання. По справах даної категорії в основу версій можуть бути покладені різноманітні вихідні дані. В одних випадках відомо місце розкрадання (певного його епізоду), але неясно, яким чином і куди збувалося викрадене; в інших слідчий володіє відомостями про реалізацію викрадених матеріальних цінностей у певному місці, однак не відоме джерело розкрадання. Обставини можуть скластися і так, що відомими ста­ють факти неофіційної реалізації сировини з підприємства-вироб-ника чи бази або факти переміщення готової продукції без на­лежного її оформлення, в той час як не встановлено її виробника і споживача. Це особливо характерно для однорідної продукції, що виготовляється різноманітними підприємствами, або такої, що поставляється численними місцевими і зарубіжними фірмами.

Вирішуючи питання про наявність ознак розкрадання і їх дос­татність для порушення кримінальної справи, слідчий здійснює перевірку загальних версій про характер події. Поряд з цим перед ним постає завдання розробки і перевірки версій щодо безпосеред­нього предмета посягання, способів розкрадання, кола осіб, при­четних до них, та ін.

У процесі побудови конкретних робочих слідчих версій по зло­чину, що розслідується, важливо не тільки спиратися на наявну фактичну інформацію і особистий досвід слідчого, а й користуватися системами типових версій. Такі версії являють собою припущен­ня, побудовані на основі аналізу типових ситуацій.

В цьому зв'язку великого значення набувають схеми типових версій, зокрема, про способи розкрадання. В роботі слідчого скла­дається певна “технологія” використання систем типових версій для вирішення конкретних слідчих завдань, що дозволяє дати ло­гічне пояснення конкретним фактичним даним по злочину і сприяє побудові робочих версій.

Письмовий план є не тільки організуючим початком процесу розслідування розкрадання, а й засобом, що сприяє логічному роз­виткові планування на всіх етапах провадження по справі, опти­мальному поєднанню узагальненого досвіду і фактичних даних щодо події, яка розслідується.

Основою плану розслідування розкрадання є версії. Найбільш раціональним є план, окремі частини якого складаються за кож­ною версією, а після цього зводяться в єдиний план з виділенням в його загальну частину питань, що підлягають з'ясуванню по всіх версіях.

Для розслідування розкрадання характерно планування чоти­рьох основних етапів розслідування: 1) проведення перевірочних дій і вирішення питання про порушення кримінальної справи; 2) початок розслідування (проведення первісних слідчих і організа­ційних дій, прийняття оперативно-розшукових заходів; 3) прове­дення подальшого розслідування; 4) закінчення розслідування.

В межах планування кожного етапу в міру необхідності відбу­вається уточнення і доповнення планів розслідування.

План розслідування розкрадання може намічатися вже в ході перевірочних дій, коли стають очевидними ознаки злочину. Ви­хідна фактична інформація про розкрадання і його обставини в поєднанні з аналізом системи типових версій дозволяє прогнозу­вати основні напрямки розслідування, вузлові питання, що підля­гають з'ясуванню.

Планування первісних слідчих дій, тактичних операцій має за­безпечити вирішення завдань, спрямованих на пошук і збережен­ня необхідних документів, предметів, що можуть мати значення речових доказів завданих розкраданням збитків та ін. Слідчі і організаційні дії, що проводяться у зв'язку з цим, мають невідклад­ний характер і проводяться в першу чергу.

Результати первісних слідчих дій створюють основу для дета­лізації плану подальшого розслідування, спрямованого на виявлення і розкриття всіх епізодів розкрадання, співучасників злочину тощо. Планом передбачається перевірка зібраних на початковому етапі фактичних даних шляхом проведення очних ставок, судових експертиз та інших слідчих дій.

Планування закінчення розслідування пов'язане з перевіркою і систематизацією матеріалів розслідування, необхідних для скла­дання обвинувального висновку. Планується порядок ознайомлен­ня з матеріалами справи обвинуваченого і його захисника, інших учасників процесу, що мають на це право.

Планування розслідування розкрадання і складання письмово­го плану по таких справах має низку особливостей, пов'язаних з багатоепізодністю даних злочинів, застосуванням розкрадачами різноманітних засобів розкрадання.

Специфічним для планування є і те, що на початку розслідуван­ня (а інколи і до його початку) досить повно відоме коло осіб, які можуть бути причетними до розкрадання або мають про це відо­мості, у зв'язку з чим в плані розслідування (перевірочних дій) пе­редбачається отримання пояснень, допит цих осіб.

На структурі плану відбивається необхідність враховувати різні місця вчинення розкрадання (джерело розкрадання, місця реалі­зації викраденого та ін.).

В ході розроблення плану розслідування, що охоплює декілька об'єктів і епізодів розкрадання, вчинених різними особами різно­манітними способами, доцільно виділити загальні питання, що підлягають з'ясуванню по всіх намічених напрямках і включають­ся до загальної частини плану розслідування. Звичайно до цієї ча­стини плану включаються дії, спрямовані на реалізацію загальних завдань, що постають на початку розслідування, тактичних опе-ірацій. Загальні питання, що підлягають з'ясуванню по всій справі, ;повинні конкретизуватися в межах окремих планів (частин плану), що передбачаються розслідуванням по окремих об'єктах, епізодах, Іспособах злочину і особах.

Специфіка розслідування багатоепізодних розкрадань визначає форму плану розслідування по таких справах: його основу склада-їоть окремі епізоди розкрадання.

! Планування розслідування вимагає складання схем взаємо­зв'язку певних даних: окремих епізодів, співучасників, об'єктів, Способів руху грошових коштів і матеріальних цінностей, документів, технологічного процесу виробництва, механізму злочину та ін. Дані матеріали використовуються при підготовці до прове-пення слідчих дій та при складанні обвинувального висновку.