Зміст

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 

ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

Розділ 1. Поняття кримінально-виконавчого права, предмет і система

курсу     З

§ 1. Політика у сфері виконання покарань   З

§ 2. Кримінально-виконавче право: його предмет і метод       5

§ 3. Діяльність органів та установ виконання покарань як предмет регулювання кримінально-виконавчого

права     6

§ 4. Джерела кримінально-виконавчого права           7

§ 5. Принципи кримінально-виконавчого права        8

§6. Наука кримінально-виконавчого права 12

Розділ 2. Кримінально-виконавче законодавство України       14

Розділ 3. Правовий статус засуджених          20

Розділ 4. Органи і установи виконання покарань       27

§ 1. Загальна характеристика кримінально-виконавчої

системи України 27

§ 2. Управління кримінально-виконавчою системою.

Органи виконання покарань та їх компетенція           29

§ 3. Установи виконання покарань......          33

§ 4. Взаємодія органів та установ виконання покарань

з іншими органами держави, підприємствами

та установами     37

Розділ 5. Нагляд і коитроль за виконанням кримінальних покарань.

Участь громадськості у виправленні і ресоціалізаціі засуджених .... 39

Розділ 6. Міжнародні стандарти поводження із засудженими 44

ОСОБЛИВА ЧАСТИНА

Розділ 7. Виконання покарання у виді штрафу           54

Розділ 8. Виконання покарання у виді позбавлення військового,

спеціального звання, рангу, чину або кваліфікаційного класу .... 62

Розділ 9. Виконання покарання у виді позбавлення права обіймати

певні посади або займатися певною діяльністю         70

253

 

Розділ 10. Виконання покарання у виді громадських робіт      78

Розділ 11. Виконання покарання у виді виправних робіт          87

§ 1. Порядок виконання покарання у виді виправних робіт .... 87

§ 2. Умови відбування покарання у виді виправних робіт       91

§ 3. Порядок притягнення засуджених до відбування

покарання у виді виправних робіт  92

§ 4. Обчислення строку відбування покарання у виді

виправних робіт  94

§ 5. Порядок зняття з обліку осіб, засуджених до виправних

робіт      99

Розділ 12. Виконання покарання у виді службових обмежень

для військовослужбовців  101

Розділ 13. Виконання покарання у виді конфіскації майна      105

Розділ 14. Виконання покарання у виді арешту          113

§ 1. Загальний порядок виконання покарання у виді

арешту  113

§ 2. Особливості виконання покарання у виді арешту

відносно військовослужбовців       117

Розділ 15. Виконання покарання у виді обмеження волі          124

Розділ 16. Виконання покарання у виді тримання в дисциплінарному

батальйоні військовослужбовців    132

Розділ 17. Класифікація засуджених до позбавлення волі і їх розподіл

за видами установ виконання покарань       145

§ 1. Поняття, значення і критерії класифікації засуджених

до позбавлення волі           145

§ 2. Визначення засудженим виду установи виконання

покарання            153

Розділ 18. Загальні положення виконання покарання у виді

позбавлення волі                163

Розділ 19. Режим у колоніях та засоби його забезпечення       171

Розділ 20. Умови відбування покарання в колоніях   180

Розділ 21. Праця засуджених до позбавлення волі      190

§ 1. Правові підстави та мета залучення засуджених

до праці 190

§ 2. Умови праці засуджених до позбавлення волі     192

254

 

§ 3. Пенсійне забезпечення засуджених

до позбавлення волі           198

Розділ 22. Особливості відбування покарання в колоніях різних видів.... 200

Розділ 23. Особливості відбування покарання у виді позбавлення волі

засудженими жінками і неповнолітніми      204

§ 1. Особливості відбування покарання у виді позбавлення

волі засудженими жінками              204

§ 2. Особливості відбування покарання у виді позбавлення

волі неповнолітніми           209

Розділ 24. Порядок і умови виконання та відбування покарання у виді

довічного позбавлення волі             218

Розділ 25. Звільнення від відбування покарання         223

§ 1. Загальні положення про звільнення та підстави

звільнення засуджених від відбування покарання

у виді позбавлення волі     223

§ 2. Звільнення у зв'язку з відбуттям строку покарання,

призначеного вироком суду           225

§ 3. Звільнення на підставі закону про амністію та акта

про помилування               226

§ 4. Звільнення у зв'язку з скасуванням вироку

і закриттям кримінальної справи    232

§ 5. Звільнення у зв'язку з закінченням строків давності

виконання обвинувального вироку               234

§ 6. Умовно-дострокове звільнення від відбування

покарання            235

§ 7. Звільнення на підставі хвороби                237

§ 8. Інші підстави звільнення від відбування покарання            239

Розділ 26. Нагляд за особами, звільненими від відбування покарання .... 241

Розділ 27. Здійснення контролю за поведінкою осіб, звільнених

від відбування покарання 247

 

Навчальне видання

Кримінально-виконавче право України

Підручник

За редакцією професора А. X. Степанюка

Редактор А. В. Єфименко

Комп'ютерна верстка і дизайн

В. М. Зеленька

Підписано до друку з оригінал-макета 29.03.2005.

Формат 60x90/16. Папір офсетний. Гарнітура Newton.

Ум. друк. арк. 16,13. Ум. фарбовідб. 16,5. Обл.-вид. арк. 15,9.

Вид. № 193. Тираж 5000 прим. Зам. № 716/077.

Видавництво «Право» Академії правових наук України Україна, 61002, Харків, вул. Чернишевського, 80

Свідоцтво про внесення суб'єкта видавничої справи

до Державного реєстру видавців, виготовників і розповсюджувачів

видавничої продукції: серія ДК № 559 від 09.08.2001 р.

Виготовлено у ТОВ «Навчальний друк» Україна, 61001, Харків, вул. Державінська, 38

Свідоцтво про внесення до Державного реєстру: серія ХК № 58 від 10.06.2002 р.