§ 2. Окремі злочини у сфері обігу наркотичних засо­бів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 

Контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів (ст. 305)

Безпосереднім об'єктом даного злочину є охоронювані кри­мінальним законом суспільні відносини шодо встановленого по­рядку переміщення наркотичних засобів, психотропних речо­вин, їх аналогів та прекурсорів через митний кордон України.

Предметами у цьому складі злочину виступають: а) нарко­тичні засоби; б) психотропні речовини; в) їх аналоги; г) пре­курсори.

Наркотичні засоби — це рослини, сировина і речовини, при­родні або синтетичні, класифіковані як такі в міжнародних кон­венціях, а також інші рослини, сировина і речовини, які станов­лять небезпеку для здоров'я населення у разі зловживання ними і віднесені до зазначеної категорії Комітетом з контролю за на­ркотиками при Міністерстві охорони здоров'я України (далі — Комітет), відповідно до Закону України від 8 липня 1999 р. № 863—XIV "Про внесення змін до Закону України "Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх анало­гів і прекурсорів" (ВВР. — № 36, ст. 318).

Психотропні речовини — будь-які природні або синтетичні речовини чи матеріали, класифіковані як такі в міжнародних конвенціях, а також інші речовини і матеріали, які становлять небезпеку для здоров'я населення у разі зловживання ними і віднесені до зазначеної категорії Комітетом.

Прекурсори — речовини та їх солі, класифіковані в міжна­родних конвенціях як хімічні матеріали, які використовуються для виготовлення наркотичних засобів і психотропних речо­вин, а також хімічні речовини та їх солі, які використовуються з цією метою і віднесені до зазначеної категорії Комітетом.

Особливо небезпечні наркотичні засоби і психотропні речо­вини —• речовини і препарати, які є особливо небезпечними для здоров'я людини і занесені до списків № 1 і № 2 таблиці І міжнародними конвенціями ООН, а також рішенням Комітету.

Аналоги наркотичних засобів і психотропних речовин — це речовини  природного  чи синтетичного  походження,  хімічна

 

222          Глава 27.

структура і властивості яких подібні хімічній структурі й влас­тивостям наркотичних засобів і психотропних речовин.

Об'єктивна сторона передбачає вчинення дій по перемі­щенню вказаних предметів через митний кордон України дво­ма способами: а) поза митним контролем; б) з приховуванням від митного контролю.

Під переміщенням предметів поза митним контролем потрі­бно розуміти їх переміщення через митний кордон поза міс­цем розташування митниці, поза часом здійснення митного ко­нтролю.

Під переміщенням з приховуванням від митного контролю розуміється переміщення відповідних предметів з використан­ням тайників та інших засобів, що ускладнюють виявлення предметів, або шляхом надання одним предметам вигляду ін­ших, або з поданням митному органу України як підстави для переміщення предметів підроблених документів, документів одержаних незаконним шляхом, або документів, що містять неправдиві дані, а також документів, що є підставою для пере­міщення інших предметів.

Суб'єкт даного злочину загальний — фізична осудна особа, яка до вчинення злочину досягла 16-річного віку.

Суб'єктивна сторона характеризується наявністю вини у формі прямого умислу.

Кваліфікованими видами даного злочину (ч. 2 ст. 305) є йо­го вчинення:

повторно;

за попередньою змовою групою осіб;

якщо предметом цих дій були особливо небезпечні нарко­

тичні засоби чи психотропні речовини;

або наркотичні засоби, психотропні речовини, їх аналоги

чи прекурсори у великих розмірах.

Особливо кваліфікованими видами даного злочину (ч. З ст. 305) є контрабанда вказаних у диспозиції цієї норми пред­метів, вчинена організованою групою, а також якщо предме­том контрабанди були наркотичні засоби, психотропні речови­ни, їх аналоги чи прекурсори в особливо великих розмірах.

Відповідно до примітки ст. 305, поняття великий та особли­во великий розмір наркотичних засобів, психотропних речо­вин, їх аналогів або прекурсорів, що застосовується в цьому розділі, визначається спеціально уповноваженим органом ви­конавчої влади у галузі охорони здоров'я.

 

Злочини у сфері обігу наркотичних засобів ...            223

Покарання за злочин: ч. 1 ст. 305 — позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з конфіскацією наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, що були предметом контрабанди; ч. 2 ст. 305 — позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років з конфіскацією нарко­тичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекур­сорів, що були предметом контрабанди, та з конфіскацією майна; ч. З ст. 305 — позбавлення волі на строк від восьми до дванадцяти років із конфіскацією наркотичних засобів, психо­тропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, що були пред­метом контрабанди, та з конфіскацією майна.

Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, збері­гання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних за­собів, психотропних речовин або їх аналогів (ст. 307).

Об'єктом даного злочину є суспільні відносини, що забез­печують правовий режим обігу наркотичних засобів, психо­тропних речовин або їх аналогів.

Предметом злочину є наркотичні засоби, психотропні ре­човини та їх аналоги. Поняття даних предметів наведене при характеристиці предметів злочину, передбаченого ст. 305.

Об'єктивна сторона передбачає вчинення хоча б однієї з альтернативних дій: а) виробництво; б) виготовлення; в) при­дбання; г) зберігання; ґ) перевезення; д) пересилання; є) збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів.

Виробництво наркотичних засобів, психотропних речо­вин — це дії, пов'язані з серійним одержанням наркотичних засобів або психотропних речовин із хімічних речовин або ро­слин.

Виготовлення наркотичних засобів або психотропних речо­вин — це дії, включаючи рафінування та екстракцію, в резуль­таті яких одержуються наркотичні засоби або психотропні ре­човини, а також відбувається перетворення наркотичних засо­бів, психотропних речовин, або прекурсорів на готові для ви­користання форми наркотичних засобів чи психотропних речо­вин, або лікарські засоби, що їх вміщують.

Придбання — це купівля, отримання в обмін, дарування, позичка, збирання, а також інше оплатне чи безоплатне одер­жання аналізованих у даному складі злочину предметів.

Зберігання — це протиправне фактичне володіння винною особою наркотичними засобами, психотропними речовинами або їх аналогами.

 

224          Глава 27.

Перевезення — це переміщення вищевказаних предметів з одного місця в інше в межах України транспортним засобом.

Пересилання полягає у відправленні предметів з одного міс­ця в інше поштою, посильним тощо.

Збут — оплатна чи безоплатна передача наркотичних засо­бів, психотропних речовин або прекурсорів у володіння чи ко­ристування інших осіб (продаж, обмін, дарування, введення ін'єкцій іншій особі тощо).

Суб'єкт злочину загальний — фізична осудна особа, яка до вчинення злочину досягла 16-річного віку.

Суб'єктивна сторона характеризується виною у формі пря­мого умислу та спеціальною метою — збуту.

Кваліфікованими видами даного злочину є:

вчинення його повторно;

за попередньою змовою групою осіб;

особою, яка раніше вчинила один із злочинів, передбачених

ст.ст. 308—310, 312, 314, 315, 317 КК;

із залученням неповнолітнього;

збут  наркотичних  засобів,  психотропних  речовин  або їх

аналогів у місцях, що призначені для проведення навчаль­

них, спортивних і культурних заходів, та в інших місцях

масового перебування громадян;

збут чи передача цих речовин у місцях позбавлення волі;

якщо предметом таких дій були наркотичні засоби, психо­

тропні речовини або їх аналоги у великих розмірах;

особливо небезпечні наркотичні засоби або психотропні ре­

човини.

Особливо кваліфікованими видами цього злочину (ч. З ст. 307) є вищевказані дії:

вчинені організованою групою;

якщо предметом таких дій були наркотичні засоби, психо­

тропні речовини або їх аналоги в особливо великих розмі­

рах;

вчинені із залученням малолітнього;

вчинені щодо малолітнього.

У ч. 4 ст. 307 законодавець передбачає спеціальну підставу звільнення від кримінальної відповідальності за умови, що особа, яка добровільно здала наркотичні засоби, психотропні речовини або їх аналоги і вказала джерело їх придбання або сприяла розкриттю злочинів, пов'язаних з їх незаконним обі-

 

Злочини у сфері обігу наркотичних засобів ...            225

гом, звільняється від кримінальної відповідальності за неза­конне їх виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання (частина перша цієї статті, частина перша статті 309 КК).

Покарання за злочин: ч. 1 ст. 307 — позбавлення волі на строк від трьох до восьми років; ч. 2 ст. 307 — позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років з конфіскацією майна; ч. З ст. 307 — позбавленням волі на строк від восьми до два­надцяти років з конфіскацією майна.

Незаконне введення в організм наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів (ст. 314).

Об'єктом злочину є здоров'я особи.

Об'єктивна сторона характеризується вчиненням дій, які виражаються у введенні будь-яким способом в організм іншої людини наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів.

Знаряддям вчинення даного злочину є наркотичні засоби, психотропні речовини та їх аналоги, визначення котрих було дано при характеристиці ст. 305 КК.

Під незаконним введенням слід розуміти будь-які примусові дії, спрямовані на введення вказаних засобів в організм іншої людини (ін'єкція, додавання в їжу, напої тощо).

Суб'єкт злочину загальний — фізична осудна особа, яка до вчинення злочину досягла 16-річного віку.

Суб'єктивна сторона характеризується виною у формі пря­мого умислу.

Кваліфікованими видами даного злочину (ч. 2 ст. 314) є:

якщо ці діяння призвели до наркотичної залежності потер­

пілого;

вчинені повторно;

особою, яка раніше вчинила один із злочинів, передбачених

статтями 306 — 312 та 314 — 318 КК;

вчинені щодо двох чи більше осіб;

якщо вони заподіяли середньої тяжкості чи тяжке тілесне

ушкодження потерпілому.

Особливо кваліфікованими видами даного злочину (ч. З ст. 314) є його вчинення щодо:

неповнолітнього;

особи, яка перебуває в безпорадному стані;

вагітної жінки;

15 — 4-673

 

226          Глава 27.

якщо вони були пов'язані з введенням  в організм іншої

особи особливо небезпечних наркотичних засобів, психо­

тропних речовин або їх аналогів;

якщо внаслідок таких дій настала смерть потерпілого.

Покарання за злочин: ч. 1 ст. 314 — позбавлення волі на строк від двох до п'яти років; ч. 2 ст. 314 — позбавлення волі на строк від трьох до десяти років; ч. З ст. 314 — позбавлення волі на строк від п'яти до дванадцяти років.

Організація або утримання місць для незаконного вжи­вання, виробництва чи виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів (ст. 317)

Об'єктом злочину є здоров'я невизначеної частини населення.

Об'єктивна сторона характеризується вчиненням наступ­них альтернативних дій: а) організація місць для незаконного вживання, виробництва чи виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів; б) утримання місць для вчинення вищевказаних дій; в) надання приміщень з цією ме­тою.

Організація місць для незаконного вживання, виробництва чи виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів полягає у створенні і підготовці до викорис­тання саме з цією метою. Утримання полягає у вчиненні дій, спрямованих на забезпечення функціонування таких місць.

Суб'єкт злочину загальний — фізична осудна особа, яка до вчинення злочину досягла 16-річного віку.

Суб'єктивна сторона характеризується виною у формі пря­мого умислу, а також спеціальною метою — незаконне вжи­вання, виробництво чи виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів. За ч. 2 ст. 317 у випад­ку вчинення злочину з корисливих мотивів — наявність моти­ву є обов'язковою передумовою для кваліфікації діянь за цією ознакою.

Кваліфікованими видами даного злочину є вчинення його:

повторно;

з корисливих мотивів;

групою осіб;

із залученням неповнолітнього.

Покарання за злочин: ч. 1 ст. 317 — позбавлення волі на строк від трьох до п'яти років; ч. 2 ст. 317 — позбавлення волі на строк від п'яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

 

Злочини у сфері охорони державної таємниці ...       227