§ 1. Поняття і види злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовий, їх аналогів або прекурсорів та інших злочинів проти здоров'я населення

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 

Злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних ре­човин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здо­ров'я населення — це передбачені розділом XIII Особливої ча­стини КК України суспільно небезпечні, винні діяння, які по­сягають на безпеку невизначеного кола осіб, здоров'ю яких за­подіюється або створюється небезпека заподіяння шкоди у результаті незаконного обігу наркотичних засобів, психотроп­них речовин, їх аналогів та прекурсорів, отруйних, сильнодію­чих речовин і одурманюючих засобів, біологічних агентів і то­ксинів, радіоактивно забрудненої продукції, а також від поши­рення епідемій. Злочини даної групи поділяються на види:

злочини, пов'язані з незаконним обігом наркотичних засо­

бів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, от­

руйних і сильнодіючих речовин (ст.ст. 305—307, 309—311,

320, 321);

злочини, пов'язані з незаконним заволодінням наркотични­

ми  засобами,  психотропними  речовинами,  їх  аналогами,

прекурсорами, а також обладнанням, призначеним для їх

виготовлення (ст.ст. 308, 312, 313, 318, 319);

злочини, пов'язані з незаконним вживанням наркотичних,

психотропних речовин, їх аналогів і одурманюючих засо­

бів, а також допінгу (ст. 314—317, 322—324);

інші злочини проти здоров'я населення (ст.ст. 325—327).

До злочинів, пов'язаних з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсо­рів, отруйних і сильнодіючих речовин відносяться:

 

Злочини у сфері обігу наркотичних засобів ...            217

контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин,

їх аналогів або прекурсорів (ст. 305);

використання коштів, здобутих від незаконного обігу нар­

котичних засобів,  психотропних речовин,  їх аналогів або

прекурсорів (ст. 306). Кримінально караним є розміщення

коштів, здобутих від незаконного обігу наркотичних засо­

бів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, у

банках, на підприємствах, в установах, організаціях та їх

підрозділах або використання таких коштів для придбання

об'єктів, майна, що підлягають приватизації, чи обладнання

для виробничих чи інших потреб, або використання таких

доходів (коштів і майна) з метою продовження незаконного

обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх анало­

гів або прекурсорів;

незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберіган­

ня, перевезення, пересилання чи збут наркотичніа засобів,

психотропних речовин або їх аначогів (ст. 307);

незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберіган­

ня, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психо­

тропних речовин або їх аналогів без мети збуту (ст. 309).

У випадку позитивної посткримінальної поведінки законо­

давець передбачає спеціальну підставу звільнення від кри­

мінальної  відповідальності  за дії,   передбачені   частиною

першою цієї статті за умови, що особа добровільно зверну­

лася до лікувального закладу і розпочала лікування від нар­

команії;

посів   або   вирощування   снотворного   маку   чи   конопель

(ст. 310). Більш суворий вид покарання за даний злочин вста­

новлюється у ч. 2 ст. 310 за незаконний посів або вирощуван­

ня снотворного маку чи конопель особою, яка була засуджена

за цією статтею чи яка раніше вчинила один із злочинів, пе­

редбачених статтями 307, 309, 311, 317 цього Кодексу, або

вчинені за попередньою змовою групою осіб з метою збуту, а

також незаконний посів, або вирощування снотворного маку

чи конопель у кількості п'ятисот і більше рослин;

незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберіган­

ня,  перевезення  чи пересилання прекурсорів (ст.  311). До

кримінальної відповідальності за даною нормою притягу­

ється особа, у тому випадку, коли ці діяння вчиняються

нею з метою використання вказаних предметів для вироб­

ництва або виготовлення наркотичних засобів чи психотро-

 

218          Глава 27.

пних речовин. Законодавець стимулює позитивну поведінку особи вказуючи що особа, яка добровільно здала прекурсо­ри, що призначалися для виробництва або виготовлення на­ркотичних засобів чи психотропних речовин, і вказала дже­рело їх придбання, або сприяла розкриттю злочинів, пов'я­заних із незаконним обігом прекурсорів, наркотичних засо­бів, психотропних речовин, або їх аналогів, звільняється від кримінальної відповідальності за незаконні їх виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, переси­лання (частина перша цієї статті);

порушення встановленіа правіш обігу наркотичніа засобів,

психотропта речовин, їх аналогів або прекурсорів (ст. 320).

Особа підлягає кримінальній відповідальності за порушення

встановлених правил посіву або вирощування снотворного

маку чи конопель, а також порушення правил виробництва,

виготовлення, зберігання, обліку, відпуску, розподілу, тор­

гівлі, перевезення, пересилання чи використання наркотич­

них засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекур­

сорів, призначених для виробництва чи виготовлення цих

засобів або речовин;

незаконне виробництво,  виготовлення,  придбання,  переве­

зення, пересилання, зберігання з метою збуту або збут от-

руйта і сшьнодіючіа речовин (ст. 321). Кримінальна відпо­

відальність настає за незаконне виробництво, виготовлення,

придбання, перевезення, пересилання або зберігання з ме­

тою збуту, збут отруйних, або сильнодіючих речовин, що

не є наркотичними, або психотропними чи їх аналогами, а

також здійснення таких дій щодо обладнання, призначеного

для виробництва чи виготовлення отруйних, або сильноді­

ючих речовин, вчинені без спеціального на те дозволу.

Кримінальна відповідальність за злочини, пов'язані з неза­конним заволодінням наркотичними засобами, психотроп­ними речовинами, їх аналогами, прекурсорами, а також обладнанням, призначеним для їх виготовлення передбаче­на статтями:

викрадення, привласнення, вимагання наркотичних засобів,

психотропта речовин або їх аналогів чи заволодіння ними

шляхом шахрайства або зловживання службовим станови­

щем (ст. 308);

викрадення, привласнення, вимагання прекурсорів або заво­

лодіння ними шляхом шахрайства або зловживання служ-

 

Злочини у сфері обігу наркотичних засобів ...            219

бовим становищем (ст. 312). До кваліфікованих видів дано­го злочину відносяться вчинення його повторно або за по­передньою змовою групою осіб, або із застосуванням наси­льства, що не є небезпечним для життя, або здоров'я, чи з погрозою застосування такого насильства, або у великих розмірах, а також заволодіння прекурсорами шляхом зло­вживання службової особи своїм службовим становищем (ч. 2 ст. 312). До особливо кваліфікованих його видів від­носяться вищевказані дії, вчинені організованою групою або в особливо великих розмірах, розбій з метою викраден­ня прекурсорів, а також їх вимагання, поєднане з насильст­вом, небезпечним для життя і здоров'я (ч. З ст. 312);

•               викрадення, привласнення, вимагання обладнання, призначе­

ного для виготовлення наркотичних засобів, психотропних

речовин або їх аналогів,  чи заволодіння ним шляхом шах­

райства, або зловживання службовим становищем та інші

незаконні дії з такни обладнанням (ст. 313).

За вчинення злочинів, пов'язаних з незаконним вживанням наркотичних, психотропних речовин, їх аналогів і одурма­нюючих засобів, а також допінгу відповідальність встанов­люється у статтях:

незаконне введення в організм наркотичних засобів, психо­

тропних речовин або їх аналогів (ст. 314);

схиляння до вживання наркотичних засобів, психотропних

речовин або їх аналогів  (ст.  315). Законодавець посилює

відповідальність за вчинення даної дії повторно або щодо

двох чи більше осіб, або щодо неповнолітнього, а також

особою, яка раніше вчинила один із злочинів, передбачених

ст.ст. 307, 308, 310, 314, 317 КК (ч. 2 ст. 315);

незаконне публічне вживання наркотичних засобів (ст. 316).

Кримінально караним є публічне або вчинене групою осіб не­

законне вживання наркотичних засобів у місцях, що призна­

чені для проведення навчальних, спортивних і культурних за­

ходів, та в інших місцях масового перебування громадян;

організація або утримання місць для незаконного вживан­

ня, виробництва чи виготовлення наркотичних засобів, пси­

хотропних речовин або їх аналогів (ст. 317);

•               незаконна організація або утримання місць для вживання

одурманюючих засобів (ст. 322). В Україні заборонена неза­

конна організація або утримання місць для вживання з ме­

тою одурманювання лікарських та інших засобів, що не є

 

220          Глава 27.

наркотичними або психотропними чи їх аналогами, а також надання приміщень з такою метою;

спонукання неповнолітніх до застосування допінгу (ст. 323).

Допінг — це засоби і методи, які входять до переліку забо­

ронених Антидопінговим кодексом Олімпійського руху;

схиляння неповнолітніх до вживання одурманюючих засобів

(ст. 324). Злочинним визнається схиляння неповнолітніх до

вживання одурманюючих засобів, що не є наркотичними

або психотропними чи їх аналогами.

До інших злочинів проти здоров'я населення відносяться:

порушення правіш боротьби з епідеміями (ст. 325). До кри­

мінальної відповідальності за даною статтею притягується

особа у результаті порушення правил, встановлених з ме­

тою запобігання епідемічним та іншим заразним захворю­

ванням і боротьби з ними, якщо ці дії спричинили або заві-

домо могли спричинити поширення цих захворювань;

порушення правил поводження з мікробіологічними або ін­

шими біологічними агентами чи токсинами (ст. 326). Дане

діяння визнається кримінально караним у випадку пору­

шення правил зберігання, використання, обліку, перевезен­

ня мікробіологічних або інших біологічних агентів чи ток­

синів, інших правил поводження з ними, якщо воно створи­

ло загрозу загибелі людей чи настання інших тяжких нас­

лідків, або заподіяло шкоду здоров'ю потерпілого;

заготівля,  перероблення або збут радіоактивно забрудне­

них продуктів харчування чи іншої продукції (ст. 327).

Характерною особливістю злочинів у сфері обігу наркотич­них засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсо­рів та інших злочинів проти здоров'я населення є наявність у них в якості предметів цих злочинів або засобів їх вчинення: наркотичних засобів; психотропних речовин; прекурсорів; ана­логів наркотичних засобів та психотропних речовин; снотвор­ного маку; конопель; отруйних і сильнодіючих речовин; одур­манюючих засобів; мікробіологічних та інших біологічних аге­нтів; токсинів; допінгу; радіоактивно забруднених продуктів та іншої продукції.

Законодавче визначення даних предметів міститься в Законі України "Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотроп­них речовин, їх аналогів і прекурсорів" та в "Переліку нарко­тичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів", який за-

 

Злочини у сфері обігу наркотичних засобів ...            221

тверджений постановою Кабінету Міністрів України від 6 травня 2000 р. № 770 (далі — Перелік).