§ 1. Поняття і види злочинів проти громадського порядку та моральності

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 

Родовим об'єктом злочинів даної групи є охоронювані кримі­нальним законом суспільні відносини, які забезпечують гро­мадський порядок та моральні основи в суспільстві.

Громадський порядок — це стан в суспільстві за якого за­безпечуються умови спокійного життя людей.

Моральність — це світоглядні уявлення людини, які визна­чають її поведінку в суспільстві, взаємовідносини з іншими членами суспільства.

14 — 4-673

 

210          Глава 26.

Таким чином, злочини проти громадського порядку та мо­ральності — це передбачені розділом XII Особливої частини КК суспільно небезпечні, винні діяння, вчинює або створює небезпеку заподіяння шкоди суспільним відносинам, які забез­печують громадський порядок та моральність.

Злочини, які містяться у розділі XII Особливої частини КК поділяються на види:

злочини проти громадського порядку (ст.ст. 293 — 296);

злочини проти моральності (ст.ст. 297 — 304).

Кримінальна відповідальність за злочини проти громад­ського порядку передбачена у наступних складах злочинів:

групове порушення громадського порядку (ст. 293);

масові  заворушення   (ст.   294).   Законодавець   встановлює

кримінальну відповідальність за організацію масових заво­

рушень,  що  супроводжувалися  насильством  над особою,

погромами, підпалами, знищенням майна, захопленням бу­

дівель  або споруд,  насильницьким  виселенням громадян,

опором представникам влади із застосуванням зброї або ін­

ших предметів, які використовувалися як зброя, а також ак­

тивна участь в масових заворушеннях;

заклики до вчинення дій, що загрожують громадському по­

рядку (ст. 295), тобто публічні заклики до погромів, підпа­

лів, знищення майна, захоплення будівель чи споруд, наси­

льницького виселення громадян, що загрожують громадсько­

му порядку, а також розповсюдження, виготовлення чи збе­

рігання з метою розповсюдження матеріалів такого змісту;

хуліганство (ст. 296).

До злочинів проти моральності відносяться:

наруга над могилою (ст. 297). До кримінальної відповідаль­

ності притягуються особи за наругу над могилою, іншим

місцем поховання, над трупом або урною з прахом покій­

ного, а також викрадення предметів, що знаходяться в міс­

ці поховання або на трупі;

нищення,  руйнування   чи  псування   пам'яток  історії   або

культури (ст. 298), є кримінально караним діянням якщо

воно вчинюється умисно (ч. 1 ст. 298) або якщо ці дії вчи­

нені щодо об'єктів, які є особливою історичною або культу­

рною цінністю (ч. 2 ст. 298), або ж якщо вказані вище ді­

яння вчинені службовою особою з використанням службо­

вого становища (ч. З ст. 298);

 

Злочини проти громадського порядку та моральності            2Н

жорстоке поводження з тваринами (ст. 299) визнається

злочинним у результаті знущання над тваринами, що відно­

сяться до хребетних, вчинене із застосуванням жорстоких

методів або з хуліганських мотивів, а також нацькування

зазначених тварин одна на одну, вчинене з хуліганських чи

корисливих мотивів (ч.  1  ст. 299). Кваліфікованим видом

даного злочину є вчинення вказаних дій у присутності ма­

лолітнього (ч. 2 ст. 299);

ввезення, виготовіення або розповсюдження творів, що про­

пагують культ насильства і жорстокості (ст. 300);

ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографі­

чних предметів (ст. 301). Дана стаття передбачає відповіда­

льність за ввезення в Україну творів, зображень або інших

предметів порнографічного характеру з метою збуту чи роз­

повсюдження або їх виготовлення, перевезення чи інше пе­

реміщення з тією самою метою, або їх збут чи розповсю­

дження, а також примушування до участі в їх створенні;

створення   або утримання  місць розпусти  і звідництво

(ст. 302). Більш високий ступінь суспільної небезпечності

утворюють ці діяння, якщо вони вчинені з метою наживи

або особою, раніше судимою за цей злочин, або вчинені

організованою групою (ч. 2 ст. 302), а особливо кваліфіко­

ваним видом даного злочину є вчинення вказаних вище ді­

янь із залученням неповнолітнього (ч. З ст. 302);

проституція або примушування чи втягнення до заняття

проституцією (ст. 303). Законодавець встановлює криміна­

льно правову заборону за систематичне заняття проституці­

єю, тобто надання сексуальних послуг з метою отримання

доходу (ч. 1 ст. 303). Більш суворою є відповідальність за

примушування чи втягнення у заняття проституцією, тобто

надання сексуальних послуг за плату шляхом застосування

насильства чи погрози його застосування, знищення чи по­

шкодження майна, шантажу або обману (ч. 2 ст. 333). До

особливо кваліфікованих видів даного злочину законодавст­

вом віднесено вищевказані дії, вчинені щодо неповноліт­

нього або організованою групою (ч. З ст. 333), а також су­

тенерство, тобто створення, керівництво або участь в орга­

нізованій групі, яка забезпечує діяльність з надання сексуа­

льних послуг особами чоловічої та жіночої статі з метою

отримання прибутків (ч. 4 ст. 333);

втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність (ст. 304).

14*

 

212          Глава 26.