§ 1. Поняття і види злочинів проти безпеки руху та експлуатації транспорту

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 

Родовим об'єктом складів злочинів, передбачених розділом XI КК, є охоронювані кримінальним законом суспільні відно­сини у сфері безпеки руху та експлуатації всіх видів транспор­ту, в тому числі магістральних трубопроводів. Для окремих видів злочинів характерним є наявність додаткового об'єк­ту — відносин щодо охорони життя і здоров'я особи.

 

204          Глава 25.

Протиправні діяння, відповідальність за які встановлена цим розділом КК, здебільше виражаються у порушенні чинних на транспорті правил, іншими словами, диспозиції статей є бланкетними. Згадані правила встановлюються численними ві­домчими нормативними актами, наприклад: Правила дорож­нього руху, які затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 31 грудня 1993 р.

Склади злочинів проти безпеки руху і експлуатації транспо­рту можна поділити на три таких групи:

злочини, що посягають на безпеку руху водного, залізнич­

ного та повітряного транспорту;

злочини проти безпеки руху і експлуатації автомобільного

транспорту (а також міського електротранспорту);

пошкодження магістральних трубопроводів.

Злочинами, що посягають иа безпеку руху водного, залізничного та повітряного транспорту є:

порушення правіш безпеки руху або експлуатації залізнич­

ного, водного чи повітряного транспорту (ст. 276). Йдеть­

ся про порушення працівником залізничного, водного або

повітряного транспорту правил безпеки руху або експлуата­

ції транспорту, а також недоброякісний ремонт транспорт­

них засобів, колій, засобів сигналізації та зв'язку, за умови

якщо це створило небезпеку для життя людей або настання

інших тяжких наслідків;

пошкодження шляхів сполучення  і транспортних засобів

(ст. 277). Особа відповідає за умисне руйнування або по­

шкодження шляхів сполучення, споруд на них, рухомого

складу або суден, засобів зв'язку чи сигналізації, а також

інші дії, спрямовані на приведення зазначених предметів у

непридатний для експлуатації стан, якщо це спричинило чи

могло спричинити аварію поїзда, судна або порушило нор­

мальну роботу транспорту, або створило небезпеку для жит­

тя людей чи настання інших тяжких наслідків;

угон або захоплення залізничного рухомого складу, повітря­

ного, морського чи річкового судна (ст. 278). Кримінально

караним є угон або захоплення залізничного рухомого скла­

ду, повітряного, морського чи річкового судна;

блокування транспортних комунікацій, а також захоплення

транспортного підприємства (ст. 279). Цим складом зло­

чину охоплюються діяння що полягає в блокуванні транс­

портних комунікацій шляхом влаштування перешкод, від-

 

■$лочіііііі проти безпеки руху та експлуатації транспорту       205

ключення енергопостачання чи іншим способом, яке пору­шило нормальну роботу транспорту або створювало небез­пеку для життя людей, або настання інших тяжких наслідків (ч. 1 ст. 279 КК) та встановлена відповідальність за захоп­лення вокзалу, аеродрому, порту, станції або іншого транс­портного підприємства, установи або організації (ч. 2 ст. 279);

примушування працівника транспорту до невиконання своїх

службових обов'язків (ст. 280). Особливістю цього злочину

є те, що згадане примушення відбувається такими способа­

ми: погрози вбивством, заподіянням тяжких тілесних ушко­

джень або знищенням майна цього працівника чи близьких

йому осіб;

порушення правил повітряних польотів (ст. 281). Особа, яка

не є працівником повітряного транспорту, несе відповідаль­

ність за порушення правил безпеки польотів повітряних су­

ден, за умови, якщо це створило небезпеку для життя лю­

дей або настання інших тяжких наслідків;

порушення   правіш   використання   повітряного   простору

(ст. 282). Кримінально караним є порушення правил пуску

ракет, проведення всіх видів стрільби, вибухових робіт або

вчинення інших дій у повітряному просторі, якщо це ство­

рило загрозу безпеці повітряних польотів;

самовільне без нагальної потреби зупинення поїзда (ст. 283).

Цим складом злочину встановлена відповідальність за са­

мовільне зупинення поїзда стоп-краном чи шляхом роз'єд­

нання повітряної гальмової магістралі, а також іншим спо­

собом.  Умовами відповідальності  є відсутність  нагальної

потреби зупиняти поїзд та створення такими діями загрози

загибелі людей чи настання інших тяжких наслідків або за­

подіяння шкоди здоров'ю потерпілого;

ненадання  допомоги  судну та особам,   що зазнали лиха

(ст. 284). Кримінально караним є ненадання допомоги капі­

таном судна (у разі зіткнення з його судном) екіпажу та па­

сажирам, а також зустрінутим у морі або на іншому водно­

му шляху особам, які зазнали лиха в разі зіткнення з суд­

ном. Капітан підлягає відповідальності, якщо він мав мож­

ливість надати таку допомогу без серйозної небезпеки для

свого судна, екіпажу і пасажирів;

неповідомлення капітаном назви свого судна при зіткненні

суден (ст. 285). Кримінально караним є неповідомлення ка­

пітаном судна іншому судну, що зіткнулося з ним на морі,

 

206          Глава 25.

назви і порту приписки свого судна, а також місця свого відправлення та призначення, незважаючи на наявність мо­жливості подати ці відомості.

Злочинами проти безпеки  руху і експлуатації автомо­більного транспорту є:

порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуата­

ції транспорту особами, які керують транспортними за­

собами (ст. 286);

випуск в експлуатацію технічно несправних транспортних

засобів або інше порушення їх експлуатації (ст. 287). Цим

складом злочину охоплюються випуск в експлуатацію заві-

домо технічно несправних транспортних засобів, допуск до

керування транспортним засобом особи, яка перебуває в

стані сп'яніння або не має права на керування транспорт­

ним засобом, чи інше грубе порушення правил експлуатації

транспорту, що убезпечують дорожній рух, вчинене осо­

бою, відповідальною за технічний стан або експлуатацію

транспортних засобів, якщо це спричинило потерпілому се­

редньої тяжкості тілесне ушкодження, тяжке тілесне ушко­

дження або його смерть;

порушення правіш, норм і стандартів, що стосуються убез­

печення дорожнього руху (ст. 288). Порушення правил, норм

і стандартів, що стосуються убезпечення дорожнього руху,

вчинене особою, відповідальною за будівництво, реконструк­

цію, ремонт чи утримання шляхів, вулиць, залізничних пере­

їздів, інших шляхових споруд, або особою, яка виконує такі

роботи, якщо це порушення спричинило потерпілому серед­

ньої тяжкості тілесне ушкодження, тяжке тілесне ушкоджен­

ня або смерть;

незаконне заволодіння транспортний засобом (ст. 289);

знищення, підробка або заміна номерів вузлів та агрегатів

транспортного засобу (ст. 290). Особа відповідає за зни­

щення, підробку або заміну ідентифікаційного номера, но­

мерів двигуна, шасі або кузова, або заміну без дозволу від­

повідних органів номерної панелі з ідентифікаційним номе­

ром транспортного засобу;

порушення чинних на транспорті правил (ст. 291). Особли­

вістю цього злочину є те, що при його вчиненні відбуваєть­

ся порушення чинних на транспорті правил, що убезпечу­

ють рух, і саме внаслідок цього має місце загибель людей

або інші тяжкі наслідки;

 

Злочині) протії безпеки руху та експлуатації транспорту        207

• пошкодження об'єктів магістральних нафто-, газо- та на-фтопродуктопроводів (ст. 292). Кримінально караним є по­шкодження або руйнування магістральних нафто-, газо- та нафтопродуктопроводів, відводів від них, а також техноло­гічно пов'язаних з ними об'єктів, споруд, засобів автомати­ки, зв'язку, сигналізації. Умовою відповідальності є заподі­яння внаслідок таких порушення нормальної роботи зазна­чених трубопроводів або спричинення небезпеки для життя людей.