§ 2. Окремі злочини проти довкілля

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 

Незаконна порубка лісу (ст. 246).

Об'єктом злочину  є охоронювані  кримінальним законом суспільні відносини у сфері охорони, раціонального викорис-

 

Злочини протії довкілля    189

тання і відтворення лісу. Предметом злочину є дерева і чага­рники, які ростуть у лісах, захисних та інших лісових наса­дженнях, у заповідниках або на територіях та об'єктах приро­дно-заповідного фонду.

Об'єктивна сторона злочину полягає у вчиненні таких дій: а) незаконна порубка дерев і чагарників у лісах, захисних та інших лісових насадженнях, що заподіяло істотну шкоду; б) незаконна порубка дерев і чагарників у заповідниках або на територіях та об'єктах природно-заповідного фонду, або в ін­ших особливо охоронюваних лісах.

Суб'єкт злочину — особа, яка досягла 16 років.

Суб'єктивна сторона злочину характеризується умислом.

Покарання за злочин: штраф від п'ятдесяти до ста неопода­тковуваних мінімумів доходів громадян або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років, або позбавлення волі на строк до трьох років, з конфіскацією незаконно добутого.

Незаконне полювання (ст. 248).

Об'єктом злочину є охоронювані кримінальним законом суспільні відносини у сфері раціонального використання, охо­рони і відтворення тваринного світу: диких звірів і птахів. Предметом злочину є дикі звірі та птахи, які перебувають у стані природної волі.

Об'єктивна сторона злочину характеризується такими ознаками: а) порушення правил полювання, що заподіяло істо­тну шкоду; б) незаконне полювання в заповідниках або на ін­ших територіях та об'єктах природно-заповідного фонду; в) полювання на звірів, птахів чи інші види тваринного світу, що занесені до Червоної книги України.

Суб'єкт злочину — особа, яка досягла 16 років.

Суб'єктивна сторона злочину характеризується умислом.

Кваліфікуючими ознаками злочину є:

вчинення злочину службовою особою з використанням слу­

жбового становища, або за попередньою змовою групою

осіб;

способом масового знищення звірів, птахів чи інших видів

тваринного світу, або з використанням транспортних засо­

бів, або особою, раніше судимою за злочин, передбачений

цією статтею (ч. 2).

Покарання за злочин: ч. 1 ст. 248 — штраф до ста неопо­датковуваних мінімумів доходів громадян або обмеження волі

 

190          Глава 22.

на строк до трьох років, з конфіскацією знарядь і засобів по­лювання та всього добутого; ч. 2 ст. 248 — штраф від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеження волі на строк до п'яти років, або позбавлення волі на строк до п'яти років, з конфіскацією знарядь і засобів по­лювання та всього добутого.

Незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим вод­ним добувним промислом (ст. 249).

Об'єкт злочину — охоронювані кримінальним законом сус­пільні відносини у сфері раціонального використання, охорони і відтворення риб та інших об'єктів водної фауни. Предметом злочину є водні організми, життя яких постійно або на окре­мих стадіях розвитку неможливе без перебування у воді: риба, мальки, раки, ікра та ін.

Об'єктивна сторона злочину характеризується такими ознаками: а) діяння — незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом; б) наслідки у вигляді істотної шкоди (визначається у кожному конкретному випадку виходячи з кількості, вартості та екологічної цінності); в) при­чинний зв'язок між діянням і наслідками.

Суб'єкт злочину — особа, яка досягла 16 років.

Суб'єктивна сторона злочину характеризується умислом.

Кваліфікуючими ознаками злочину є:

способом масового знищення риби, звірів чи інших видів

тваринного світу;

вчинення злочину особою, раніше судимою за злочин, пе­

редбачений цією статтею.

Покарання за злочин: ч. 1 ст. 249 — штраф до ста неопо­датковуваних мінімумів доходів громадян або обмеження волі на строк до трьох років, з конфіскацією знарядь і засобів про­мислу та всього добутого; ч. 2 ст. 249 — штраф від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеження волі на строк до трьох років, або позбавлення волі на строк до трьох років, з конфіскацією знарядь і засобів про­мислу та всього добутого.

Безгосподарське використання земель (ст. 254).

Основним безпосереднім об'єктом злочину є охоронювані кримінальним законом відносини у сфері раціонального вико­ристання, захисту і відтворення земель.

Предметом злочину виступають землі.

 

Злочини проти громадської безпеки             191

Об'єктивну сторону злочину характеризують а) діяння — особа не виконує або неналежним чином виконує покладений на неї обов'язок захищати землі від шкідливого впливу; б) на­слідки — тривале зниження або втрата родючості, виведення земель із сільськогосподарського обороту, змивання гумусного шару, порушення структури ґрунту; в) причинний зв'язок між діянням і наслідками.

Суб'єкт злочину — особа, на яку покладено обов'язок до­тримуватись правил щодо раціонального використання земель.

Суб'єктивна сторона злочину характеризується умислом або необережністю.

Покарання за злочин: штраф до двохсот п'ятдесяти неопода­тковуваних мінімумів доходів громадян або обмеження волі на строк до двох років, або позбавлення волі на строк до двох ро­ків, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.