§ 1. Поняття і види злочинів проти довкілля

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 

Родовим об'єктом складів злочинів, передбачених розділом VIII КК є охоронені кримінальним законом суспільні відноси­ни у сфері використання природних ресурсів, охорони навко­лишнього природного середовища та забезпечення екологічної безпеки.

Більшість цих складів злочинів встановлюють кримінальну відповідальність за порушення встановлених різноманітними нормативно-правовими актами, правил використання та охоро­ни природних ресурсів. За умови, якщо цим спричинено певну шкоду природному середовищу, життю та здоров'ю людей, або створено загрозу заподіяння такої шкоди чи небезпеку для життя та здоров'я людей. Іншими словами, розглядуваний роз­діл, здебільше містить матеріальні склади злочинів з бланкет-ними диспозиціями.

Злочини проти довкілля можна поділити на такі групи:

злочини, що посягають на екологічну безпеку;

злочини у сфері охорони і використання земель, надр, ат­

мосферного повітря і водних ресурсів;

злочини у сфері використання та охорони рослинного і тва­

ринного світу.

Злочини, що посягають на екологічну безпеку:

о порушення правил екологічної безпеки (ст. 236). Криміналь­но караним є порушення порядку проведення екологічної експертизи, правил екологічної безпеки під час проектуван­ня, розміщення будівництва, реконструкції, введення в екс­плуатацію та ліквідації підприємств, споруд, пересувних за­собів та інших об'єктів, якщо це спричинило загибель лю­дей, екологічне забруднення значних територій або інші тя­жкі наслідки;

• невжиття заходів щодо ліквідації наслідків екологічного забруднення (ст. 237). Особа, на яку покладено обов'язок проведення на території, що зазнала забруднення небезпеч­ними речовинами або випромінюванням, дезактиваційних чи інших відновлювальних заходів щодо ліквідації, або усунення наслідків екологічного забруднення, несе криміна­льну відповідальність за ухилення від виконання, а також

 

186          Глава 22.

неналежне виконання свого обов'язку за умови, якщо це спричинило загибель людей або інші тяжкі наслідки;

в приховування або перекручення відомостей про екологічний стан або захворюваність населення (ст. 238). Службова особа несе кримінальну відповідальність за приховування або умисне перекручення відомостей про екологічний, в то­му числі радіаційного стану, який пов'язаний із забруднен­ням земель, водних ресурсів, атмосферного повітря, харчо­вих продуктів і продовольчої сировини і такий, що негати­вно впливає на здоров'я людей, рослинний та тваринний світ, а також про стан захворюваності населення в районах з підвищеною екологічною небезпекою;

в проектування чи експлуатація споруд без систем захисту довкілля (ст. 253). Службова чи спеціально уповноважена особа несе відповідальність за розробку і здачу проектів, іншої аналогічної документації замовнику без обов'язкових інженерних систем захисту довкілля або введення (прийом) в експлуатацію споруд без такого захисту, якщо вони ство­рили небезпеку тяжких технологічних аварій, або екологіч­них катастроф, загибелі, або масового захворювання насе­лення, або інших тяжких наслідків.

Злочини у сфері охорони і використання земель, надр, атмосферного повітря і водних ресурсів:

в забруднення або псування земель (ст. 239). Забруднення або псування земель речовинами, відходами чи іншими матері­алами, шкідливими для життя, здоров'я людей або довкілля, внаслідок порушення спеціальних правил є кримінально ка­раним за умови, якщо це створило небезпеку для життя, здоров'я людей чи довкілля;

в порушення правил охорони надр (ст. 240). За порушення встановлених правил охорони кадр особа підлягає криміна­льній відповідальності за умови, якщо це створило небезпе­ку для життя, здоров'я людей чи довкілля, а також незакон­не видобування корисних копалин, крім загальнопоширених;

в забруднення атмосферного повітря (ст. 241). Забруднення або інша зміна природних властивостей атмосферного пові­тря шкідливими для життя, здоров'я людей або для довкіл­ля речовинами, відходами, або іншими матеріалами проми­слового чи іншого виробництва внаслідок порушення спеці­альних правил, є злочином, якщо це створило небезпеку для життя, здоров'я людей чи для довкілля;

 

Злочини проти довкілля    187

о порушення правіш охорони вод (ст. 242). Порушення правил охорони вод (водних об'єктів) є кримінально караним, якщо це спричинило забруднення поверхневих чи підземних вод і водоносних горизонтів, джерел питних, лікувальних вод або зміну їхніх природних властивостей, або виснаження водних джерел і створило небезпеку для життя, здоров'я людей чи для довкілля;

в забруднення моря (ст. 243). Закон встановлює кримінальну відповідальність за забруднення моря в межах внутрішніх морських чи територіальних вод України або в межах вод виключної (морської) економічної зони України матеріалами чи речовинами, шкідливими для життя чи здоров'я людей, або відходами внаслідок порушення спеціальних правил, якщо це створило небезпеку для життя чи здоров'я людей або живих ресурсів моря, чи могло перешкодити законним видам використання моря, а також незаконне скидання, чи поховання в межах внутрішніх морських чи територіальних вод України, або у відкритому морі зазначених матеріалів, речовин і відходів (ч. 1). У випадках неповідомлення спеці­ально відповідальними за те особами морських та повітря­них суден або інших засобів і споруд, що знаходяться в морі, адміністрації найближчого порту України, іншому уповноваженому органу або особі, а у разі скидання з ме­тою поховання — і організації, яка видає дозволи на ски­дання, інформації про підготовлення або здійснення внаслі­док крайньої потреби скидання чи невідворотні втрати ни­ми в межах внутрішніх морських і територіальних вод України, або у відкритому морі шкідливих речовин чи су­мішей, що містять такі речовини понад встановлені норми, інших відходів, якщо це створило небезпеку для життя, здоров'я людей, або живих ресурсів моря чи могло завдати шкоди зонам лікування і відпочинку, або перешкодити ін­шим законним видам використання моря, відповідні особи несуть кримінальну відповідальність (ч. 3);

о порушення законодавства про континентальний шельф Ук­раїни (ст. 244). Кримінально караним є порушення законо­давства про континентальний шельф України, якщо цим було заподіяно істотну шкоду. Особа, яка відповідає за екс­плуатацію технологічних установок або інших джерел не­безпеки в зоні безпеки, несе кримінальну відповідальність за невжиття заходів для захисту живих організмів моря від

 

188          Глава 22.

дії шкідливих відходів, або небезпечних випромінювань та енергії, якщо це створило небезпеку їх загибелі або загро­жувало життю чи здоров'ю людей (ч. 1). Іноземці підляга­ють кримінальній відповідальності за проведення без нале­жного дозволу дослідження, розвідування, розробки приро­дних багатств та інших робіт на континентальному шельфі України (ч. 2); в   безгосподарське використання земель (ст. 254).

Злочини у сфері використання та охорони рослинного і тваринного світу:

в знищення або пошкодження лісових масивів (ст. 245). Кри­мінальний закон забороняє знищення або пошкодження лі­сових масивів, зелених насаджень навколо населених пунк­тів, вздовж залізниць, або інших таких насаджень вогнем чи іншим загальнонебезпечним способом;

в   незаконна порубка лісу (ст. 246);

порушення законодавства про захист рослин (ст. 247). Кри­

мінально караним є порушення правил, установлених для

боротьби зі шкідниками і хворобами рослин, та інших ви­

мог законодавства про захист рослин, що спричинило тяжкі

наслідки;

незаконне полювання (ст. 248);

незаконне зайняття рибнім, звіриним або інший водним

добувніш промислам (ст. 249);

проведення вибухових робіт з порушенням правіш охорони

рибних запасів (ст. 250);

порушення ветеринарних правші (ст. 251). Особа, яка пору­

шила ветеринарні правила підлягає кримінальній відповіда­

льності, якщо це спричинило поширення епізоотії або інші

тяжкі наслідки;

в умисне знищення або пошкодження територій, взятих під охорону держави, та об'єктів природно-заповідного фонду (ст. 252). Кримінально караним є лише умисне знищення згаданих територій та об'єктів.