§ 3. Злочини у сфері підприємництва, конкуренції, банкрутства і обігу цінних паперів

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 

Зайняття  забороненими  видами  господарської діяльності

(ст. 203).

Об'єктом даного злочину виступають охоронювані законом суспільні відносини, які забезпечують порядок зайняття закон­ною господарською діяльністю.

Об'єктивна сторона характеризується суспільно небезпеч­ними діяннями у формі дії, визнаної зайняттям забороненими видами господарської діяльності.

Господарська діяльність — це будь-яка діяльність, у т.ч. підприємницька, юридичних осіб, а також фізичних осіб — суб'єктів підприємницької діяльності, пов'язана з виробницт-

 

Злочини \ сфері господарської діяльності    181

вом (виготовленням) продукції, торгівлею, наданням послуг, виконанням робіт.

Даний злочин вважається закінченим з моменту початку за­йняття забороненим видом господарської діяльності.

Суб'єкт злочину може бути загальний — фізична, осудна особа, яка до вчинення злочину досягла 16-річного віку, а та­кож спеціальний — службова особа суб'єкта підприємницької діяльності (юридичної особи).

Суб'єктивна сторона характеризується виною у формі пря­мого умислу.

Кваліфікованим видом даного злочину є його вчинення:

пов'язане з отриманням доходу у великих розмірах;

особою, раніше судимою за зайняття забороненими видами

господарської діяльності.

Покарання за злочин: ч. 1 ст. 203 — штраф від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позба­вленням првва обіймати певні посади чи займатися певною ді­яльністю на строк до трьох років; ч. 2 ст. 203 — обмеження волі на строк до п'яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Порушення законодавства, що регулює виробництво, екс­

порт, імпорт дисків дня лазерних систем зчитування, екс­

порт, імпорт обладнання чи сировини для їх виробництва

(ст. 203 і). За даною нормою встановлюється кримінально-

правова заборона порушення законодавства,  якщо  ці дії

вчинено у великих розмірах. Під великим розміром слід ро­

зуміти вартість дисків для лазерних систем зчитування, об­

ладнання чи сировини для їх виробництва, що у три тисячі

разів і більше перевищує неоподатковуваний мінімум дохо­

дів громадян;

фіктивне підприємництво (ст. 205), тобто створення або

придбання суб'єктів підприємницької діяльності (юридич­

них осіб) з  метою  прикриття  незаконної діяльності  або

здійснення видів діяльності, щодо яких існує заборона;

протидія законній господарській діяльності (ст, 206), тобто

протиправна вимога припинити займатися господарською

діяльністю чи обмежити її, укласти угоду або не виконува­

ти укладену угоду, виконання (невиконання) якої може за­

подіяти матеріальну шкоду або обмежити законні права чи

 

182

 

Глава 21.

 

інтереси того, хто займається господарською діяльністю, поєднана з погрозою насильства над потерпілим або близь­кими йому особами, пошкодження чи знищення їхнього майна за відсутності ознак вимагання;

легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шля­хом (ст. 209) полягає у вчиненні фінансової операції чи укладенні угоди з коштами або іншим майном, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, а також вчиненні дій, спрямованих на приховання чи маску­вання незаконного походження таких коштів або іншого майна чи володіння ними, прав на такі кошти або майно, джерела їх походження, місцезнаходження, переміщення, а так само набутті, володінні або використанні коштів чи ін­шого майна, одержаних внаслідок вчинення суспільно не­безпечного протиправного діяння, що передувало легаліза­ції (відмиванню) доходів;

умисне порушення вимог законодавства про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних зло­чинним шляхом (ст. 209 і). Злочинним визнається повторне умисне неподання інформації про фінансові операції або повторне умисне подання завідомо недостовірної інформа­ції про фінансові операції, які підлягають внутрішньому або обов'язковому фінансовому моніторингу, спеціально уповноваженому органу виконавчої влади з питань фінан­сового моніторингу;

поруиіення порядку здійснення операцій з металобрухтом (ст. 213). За цією статтею притягаються до кримінальної відповідальності особи, за здійснення операцій з брухтом кольорових і чорних металів без державної реєстрації або без спеціального дозволу (ліцензії), одержання якого перед­бачено законодавством, або надання приміщень та споруд для розташування незаконних пунктів прийому, схову та збуту металобрухту, організація незаконних пунктів прийо­му, схову та збуту металобрухту;

порушення правил здачі дорогоцінних металів і дорогоцін­ного каміння (ст. 214). Законодавець встановлює відповіда­льність за ухилення від передбачених законом обов'язкової здачі на афінаж або обов'язкового продажу видобутих із надр, отриманих із вторинної сировини, піднятих чи знай­дених дорогоцінних металів чи дорогоцінного каміння, як-

 

Злочини > сфері господарської діяльності   183

що це діяння вчинене у великому розмірі, а також ухилен­ня від обов'язкової здачі на афінаж або для обов'язкового продажу скуплених дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, ювелірних чи побутових виробів з них або лому таких виробів;

в шахрайство з фінансовими ресурсами (ст. 222) є злочином у випадку надання громадянином-підприємцем або заснов­ником чи власником суб'єкта господарської діяльності, а також службовою особою суб'єкта господарської діяльності завідомо неправдивої інформації органам державної влади, органам влади Автономної Республіки Крим чи органам мі­сцевого самоврядування, банкам або іншим кредиторам з метою одержання субсидій, субвенцій, дотацій, кредитів чи пільг щодо податків у разі відсутності ознак злочину проти власності;

в порушення порядку випуску (емісії) та обігу цінних паперів (ст. 223) вважається протиправним у разі випуску (емісії") громадянином або службовою особою суб'єкта господарсь­кої діяльності цінних паперів у формі їх відкритого розмі­щення без реєстрації емісії у встановленому законом поряд­ку (ч. 1); внесення громадянином або службовою особою суб'єкта господарської діяльності в документи, які подають­ся для реєстрації емісії цінних паперів, завідомо недостові­рної інформації, а також затвердження таких документів, якщо ці дії заподіяли велику матеріальну шкоду інвесторові (ч. 2).

Виготовлення, збут та використання підроблених недер­жавних цінних паперів (ст. 224).

Безпосереднім об'єктом даного злочину є відносини, пов'я­зані з обігом недержавних цінних паперів.

Предметом злочину виступають недержавні цінні папери. Об'єктивна сторона злочину полягає в: а) виготовленні з метою збуту підроблених недержавних цінних паперів; б) їх збуті; в) використанні їх іншим чином.

Суб'єкт злочину загальний, тобто фізична, осудна особа, якій до вчинення злочину виповнилось 16 років.

Суб'єктивна сторона злочину характеризується виною у формі прямого умислу.

Кваліфікуючими ознаками злочину (ч. 2 ст. 224) є:

 

184          Глава 21.

вчинення його повторно (повторним у ст. 224 визнається

злочин, вчинений особою, яка раніше вчинила злочин, пе­

редбачений цією статтею або ст. 199 КК);

заподіяння ним великої матеріальної шкоди (матеріальна

шкода вважається великою, якщо вона у триста і більше

разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів грома­

дян).

Особливо кваліфікуючими обставинами (ч. З ст. 224) є:

вчинення його організованою групою (див. ч. З ст. 28);

заподіяння ним особливо великої матеріальної шкоди (та­

кої, що у тисячу і більше разів перевищує неоподатковува­

ний мінімум доходів громадян).

• Примушування до антиконкурентних узгодженш дій (ст. 228). Вказані дії заборонені законом про захист економічної кон­куренції у тому випадку, якщо вони вчиняються шляхом насильства чи заподіяння матеріальної шкоди або погрози застосування насильства чи заподіяння такої шкоди;

о незаконне використання знака для товарів і послуг, фірмо­вого найменування, кваліфікованого зазначення походження товару (ст. 229). Законодавець забороняє такі діяння, інше умисне порушення права на ці об'єкти, якщо це завдало ма­теріальної шкоди у великому розмірі (якщо її розмір у двіс­ті і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум до­ходів громадян), в особливо великому розмірі (якщо розмір шкоди у тисячу і більше разів перевищує неоподатковува­ний мінімум доходів громадян);

в незаконне збирання з метою використання або викорис­тання відомостей, що становлять комерційну таємницю (ст. 231). В Україні криміналізовано умисні дії, спрямовані на отримання відомостей, що становлять комерційну таєм­ницю, з метою розголошення чи іншого використання цих відомостей (комерційне шпигунство), а також незаконне використання таких відомостей, якщо це спричинило істот­ну шкоду суб'єкту господарської діяльності;

в розголошення комерційної таємниці (ст. 232). Особа підля­гає відповідальності за умисне розголошення комерційної таємниці без згоди її власника особою, якій ця таємниця ві­дома у зв'язку з професійною або службовою діяльністю, якщо воно вчинене з корисливих чи інших особистих моти­вів і завдало істотної шкоди суб'єкту господарської діяль­ності.

 

Злочини протії довкілля    185