§   2. Злочини проти виборчих прав громадян

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 

Конституція України (ст. 38) проголошує право громадян Ук­раїни брати участь в управлінні державними справами, у все­українському та місцевих референдумах, вільно обирати і бути обраними до органів державної влади та органів місцевого са­моврядування.

Порушення даного конституційного принципу спричиняє злочин проти виборчих прав громадян.

Перешкоджання здійсненню виборчого права (ст. 157).

 

152          Глава 19.

Об'єктом злочину є виборчі права громадян, які полягають у праві обирати та бути обраними.

З об'єктивної сторони цей злочин характеризується суспі­льно небезпечним діянням у формах: а) перешкоджання віль­ному здійсненню громадянином права обирати і бути обра­ним; б) перешкоджання веденню передвиборної агітації.

До способів перешкоджання відносяться насильство (засто­сування фізичної сили у вигляді нанесення ударів, побоїв то­що), обман (введення особу в оману з приводу реалізації вибо­рчих прав, термінів проведення виборів тощо), погрози (поля­гають у психічному впливі на потерпілого через залякування щодо вчинення дій стосовно загрози життю та здоров'ю осо­би), підкуп (надання або обіцяння надання певних матеріаль­них цінностей), інше (розуміються способи не вказані вище).

Суб'єкт злочину — фізична, осудна особа, яка до вчинення злочину досягла 16 років (ч. 1 ст. 157); за ч. 2 ст. 157 — член виборчої комісії чи інша службова особа.

Суб'єктивна сторона — характеризується виною у формі прямого умислу.

Кваліфікуючими ознаками (ч. 2 ст. 157) виступають вказані вище дії:

вчинені за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28);

членом виборчої комісії чи іншою службовою особою з ви­

користанням влади або службового становища.

Членом виборчої комісії є особа, яка включена до складу ді­льничної, територіальної, окружної чи Центральної виборчої комісії.

Поняття службової особи міститься у примітці до ст. 364 КК.

Покарання за злочин: ч. 1 ст. 157 — обмеження волі на строк від трьох до п'яти років або позбавлення волі на строк від двох до чотирьох років; ч. 2 ст. 157 — позбавлення волі на строк від трьох до п'яти років; ч. З ст. 157 — позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років.

Неправомірне використання виборчих бюлетенів, підлог виборчих документів або неправильний підрахунок голосів чи неправильне оголошення результатів виборів (ст. 158).

Об'єктом злочину є встановлений законом порядок голосу­вання і підрахунку голосів.

Предметом злочину є виборчі документи (протоколи, вибо­рчі бюлетені тощо).

 

Злочини проти виборчих, трудових та інших особистих прав ...             153

Об'єктивна сторона може проявлятися у наступних фор­мах: а) видача членом виборчої комісії виборчого бюлетеня особі, яка не внесена до списку виборців; б) видача виборцю виборчих бюлетенів (виборчого бюлетеня) замість інших ви­борців; в) підлог виборчого документа; г) завідомо неправиль­ний підрахунок голосів.

Суб'єкт злочину спеціальний, тобто член виборчої комісії (ч. 1), або інша службова особа; за ч. 2 ст. 158 суб'єкт загаль­ний — фізична, осудна особа, якій до вчинення злочину випо­внилося 16 років.

Суб'єктивна сторона характеризується виною у формі пря­мого умислу.

Кваліфікованим видом злочину (ч. 2 ст. 158) є вчинення його членом виборчої комісії або іншою службовою особою. Зміст даних понять аналогічний змісту даних понять у ст. 157.

Покарання за злочин: ч. 1 ст. 158 — обмеження волі на строк від трьох до п'яти років або позбавлення волі на строк до трьох років; ч. 2 ст. 158 — позбавлення волі на строк від трьох до п'яти років; ч. З ст. 158 — позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні по­сади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.