§ 1. Поняття і види звільнення від покарання та його відбування

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 

Інститут звільнення від покарання та його відбування з'явився як прояв принципів гуманізму та економії кримінальної репре­сії в кримінальному праві, його врегульовано розділом XII За­гальної частини КК.

 

Звільнення від покарання та його відбування             83

Особа, визнана винною у вчиненні злочину, може бути по­вністю або частково звільнена від покарання (застосовується до осіб вже засуджених за вчинений злочин), що полягає у не-застосуванні до засудженого покарання або у припиненні по­дальшого його відбування.

Відповідно до ч. 1 ст. 74 КК, звільнення засудженого від покарання або подальшого його відбування, заміна більш м'я­ким, а також пом'якшення призначеного покарання, крім амні­стії чи помилування, може застосовуватись тільки судом у ви­падках, передбачених КК.

Застосування даного інституту можливе у випадках, коли призначення покарання або подальше його відбування є недо­цільним у зв'язку з втратою чи значним зменшенням суспіль­ної небезпечності особи, яка вчинила злочин, погіршенням стану її здоров'я або в силу зміни закону.

КК передбачено такі види звільнення від покарання та його відбування:

1)             звільнення від покарання (тобто не призначення покарання):

внаслідок втрати  особою  суспільної небезпечності  (ч.  4

ст. 74);

у зв'язку із закінченням строків давності (ч. 5 ст. 74);

у зв'язку з хворобою особи (ст. 84);

2)             звільнення від відбування покарання:

особи, засудженої за діяння, караність якого законом усуне­

на (ч. 2 ст. 74);

з випробуванням (ст.ст. 75—78);

з випробуванням вагітних жінок і жінок, які мають дітей

віком до семи років (ст. 79);

у зв'язку із закінченням строків давності виконання обви­

нувального вироку (ст. 80);

умовно-дострокове звільнення (ст. 81);

вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох ро­

ків (ст. 83);

у зв'язку з хворобою (ст. 84);

на підставі закону України про амністію або акта про по­

милування (ст. 85);

3)             заміна більш м'яким покаранням:

невідбутої частини покарання,  якщо засуджений став  на

шлях виправлення (ст. 82);

вагітним жінкам і жінкам, які мають дітей віком до трьох

років (ч. 4 ст. 83);

 

84            Глава 10.

•               покарання повністю або невідбутої його частини на підста­

ві закону України про амністію або акта про помилування

(ст. 85);

4) пом'якшення призначеного покарання:

якщо призначена засудженому міра покарання перевищує

санкцію нового закону (ч. З ст. 74);

на підставі закону України про амністію (ч. 2 ст. 86).

Спеціальні види звшьнення від покарання та його відбуван­ня встановлено КК щодо неповнолітніх (ст.ст. 104—107 КК).

Всі вище названі види звільнення від покарання та його від­бування, в залежності від того чи пов'язує закон звільнення особи від покарання із виконанням певної умови чи ні, поділя­ються на умовні та безумовні. До безумовних належать:

звільнення особи, засудженої за діяння, караність якого за­

коном усунена (ч. 2 ст. 74);

внаслідок втрати особою  суспільної небезпечності  (ч.  4

ст. 74);

у зв'язку із закінченням строків давності (ч. 5 ст. 74);

у зв'язку з хворобою особи (ст. 84);

у зв'язку із закінченням строків давності виконання обви­

нувального вироку (ст. 80);

вагітним жінкам і жінкам, які мають дітей віком до трьох

років (ч. 4 ст. 83).

Із виконанням певних, передбачених законом умов, пов'яза­них зі звільненняи:

з випробуванням (ст.ст. 75—78);

з випробуванням вагітних жінок і жінок, які мають дітей

віком до семи років (ст. 79);

умовно-дострокове   звільнення   від   відбування   покарання

(ст. 81);

заміна невідбутої частини покарання більш м'яким (ст. 82

КК). Амністія та помилування найчастіше є безумовними,

але можуть бути (особливо амністія) і умовними.