ЗМІСТ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 

ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА                   7

Глава 1. Основні положення кримінального права                   8

§ 1. Поняття і система кримінального права                               8

§ 2. Кримінальна відповідальність та її підстава                          10

§ 3. Закон про кримінальну відповідальність                              11

Глава 2. Злочин і склад злочину                     15

§ 1. Поняття та ознаки злочину                       15

§ 2. Склад злочину та його елементи                             17

Глава 3. Стадії злочину                      24

Глава 4. Співучасть у злочині                          33

§ 1. Поняття, ознаки та форми співучасті                     33

§ 2. Види та відповідальність співучасників                 35

Глава 5. Множинність злочинів                      38

§ 1. Поняття та види одиничних складів злочинів                       38

§ 2. Повторність злочинів                 41

§ 3. Сукупність злочинів                   42

§ 4. Рецидив злочинів                        43

Глава 6. Обставини, що виключають злочинність діяння   . .   45

§ 1. Поняття та види обставин,

що виключають злочинність діяння                               45

§ 2. Кримінально-правова характеристика обставин,

що виключають злочинність діяння                               46

Глава 7. Звільнення від кримінальної відповідальності ....        54

§  1. Поняття звільнення

від кримінальної відповідальності                  54

§ 2. Кримінально-правова характеристика окремих підстав

звільнення від кримінальної відповідальності                              55

Глава 8. Поняття, система і види покарань                  61

§ 1. Поняття і мета покарання                         61

§ 2  Система і види покарань                           64

Глава 9. Призначення покарання                   72

 

4              ЗМІСТ

§  1. Загальні засади призначення покарання                              72

§ 2. Правила призначення покарання                           75

Глава 10. Звільнення від покарання та його відбування ...        82

§  1. Поняття і види звільнення

від покарання та його відбування                   82

§ 2. Кримінально-правова характеристика окремих підстав

звільнення від покарання та його відбування                              84

Глава 11. Поняття та значення судимості                     93

Глава 12. Примусові заходи медичного характеру

та примусове лікування                    97

§  1. Примусові заходи медичного характеру                              97

§ 2. Примусове лікування                                101

Глава 13. Особливості кримінальної відповідальності

та покарання неповнолітніх                             102

ОСОБЛИВА ЧАСТИНА                   107

Глава 14. Поняття і система особливої частини

кримінального права. Кваліфікація злочинів ....          108

§ 1. Поняття і система Особливої частини

кримінального права                         108

§ 2. Наукові основи кваліфікації злочинів                    111

Глава 15. Злочини проти основ національної безпеки                              113

§  1. Поняття злочинів проти основ національної безпеки                       113

§ 2. Окремі злочини проти основ національної безпеки                          114

Глава 16. Злочини проти життя та здоров'я особи                     116

§ 1. Злочини проти життя особи                     116

§ 2. Злочини проти здоров'я особи                                125

§ 3. Інші злочини, небезпечні для життя та здоров'я особи                      132

Глава 17. Злочини проти волі, честі та гідності особи                               137

Глава 18. Злочини проти статевої свободи

та статевої недоторканності особи                 142

Глава 19. Злочини проти виборчих, трудових

та інших особистих прав і свобод людини

і громадянина                      147

§ 1. Загальна характеристика злочинів проти виборчих,

трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина.      147

§ 2. Злочини проти виборчих прав громадян                              151

§ 3. Злочини проти трудових прав громадян                               153

 

ЗМІСТ   5

Глава 20. Злочини проти власності                157

§ 1. Поняття і види злочинів проти власності               157

§ 2. Окремі злочини проти власності             161

Глава 21. Злочини у сфері господарської діяльності                 173

§  1. Поняття і система злочинів у сфері господарської діяльності .      173

§ 2. Злочини у сфері фінансової, банківської та бюджетної систем      175

§ 3. Злочини у сфері підприємництва, конкуренції, банкрутства

і обігу цінних паперів                        180

Глава 22. Злочини проти довкілля  185

§  1. Поняття і види злочинів проти довкілля                185

§ 2. Окремі злочини проти довкілля               188

Глава 23. Злочини проти громадської безпеки           191

§  1, Поняття та види злочинів проти громадської безпеки      191

§ 2. Окремі злочини проти громадської безпеки        196

Глава 24. Злочини проти безпеки виробництва          198

§  1. Поняття і види злочинів проти безпеки виробництва       198

§ 2. Окремі злочини проти безпеки виробництва      199

Глава 25. Злочини проти безпеки руху

та експлуатації транспорту              203

§ 1. Поняття і види злочинів проти безпеки руху

та експлуатації транспорту              203

§ 2. Окремі злочини проти безпеки руху

та експлуатації транспорту              207

Глава 26. Злочини проти громадського порядку

та моральності    209

§  1. Поняття і види злочинів проти громадського порядку

та моральності    209

§ 2. Окремі злочини проти громадського порядку

та моральності    212

Глава 27. Злочини у сфері обігу наркотичних засобів,

психотропних речовий, їх аналогів або прекурсорів

та інші злочини проти здоров'я населення   216

§  1. Поняття і види злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інших

злочинів проти здоров'я населення                216

§ 2. Окремі злочини у сфері обігу наркотичних засобів,

психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів 221

Глава 28. Злочини у сфері охорони державної таємниці. . . . 227

§  1. Поняття і види злочинів у сфері охорони

державної таємниці, недоторканості державних кордонів,

забезпечення призову та мобілізації             227

 

6              ЗМІСТ

§ 2. Окремі злочинну сфері охорони державної таємниці,

недоторканості державних кордонів, забезпечення призову

та мобілізації        230

Глава 29. Злочини проти авторитету органів державної

влади, органів місцевого самоврядування

та об'єднань громадян       234

§ 1. Поняття і види злочинів проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування та об'єднань громадян . . 234 § 2. Окремі злочини, пов'язані з перешкоджанням діяльності органів державної влади, органів місцевого

самоврядування та об'єднань громадян       238

§ 3. Окремі злочини у сфері використання

документів і засобів отримання інформації                240

Глава ЗО. Злочини у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), систем та комп'ютерних мереж і мереж електрозв'язку. . 243

Глава 31. Злочини у сфері службової діяльності        247

§  1. Поняття і види злочинів у сфері службової діяльності      247

§ 2. Окремі злочини у сфері службової діяльності     249

Глава 32. Злочини проти правосуддя            255

§  1. Поняття і види злочинів проти правосуддя          255

§ 2. Окремі злочини проти правосуддя         261

Глава 33. Злочини проти встановленого порядку

несення військової служби (військові злочини). . .    266

§  1. Поняття і види військових злочинів                       266

§ 2. Окремі військові злочини                         279

Глава 34. Злочини проти миру, безпеки людства

та міжнародного правопорядку     286

§  1. Поняття і види злочинів проти миру, безпеки людства

та міжнародного правопорядку     286

§ 2. Окремі склади злочинів проти миру, безпеки людства

та міжнародного правопорядку     289

Література            291

Покажчик термінів і понять             292