§ 1. Поняття звільнення від кримінальної відповідальності

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 

Звільнення від кримінальної відповідальності — це відмова держави засуджувати особу, яка вчинила злочин, та застосу­вати до неї кргшінально-правові засоби примусового характе­ру, відповідно до підстав, передбачених чинний кримінальним законом (КК України) і в порядку врегульованому крішіналь-но-процесуальним законам (КПК України).

Реалізація завдань охорони інтересів особи, суспільства або держави від злочинних посягань припускає застосування су­дом покарань до осіб, винних у їхньому вчиненні. За певних умов не потрібно щоб винна особа перетерпіла покладання за­ходів кримінальної відповідальності (у тому числі і покарання). Крім того, існує потреба проявити поблажливість до осіб, що порушили кримінально-правову заборону і, керуючись прин­ципом гуманізму, звільнити винних не тільки від покарання, але й у цілому від кримінальної відповідальності.

Відповідно до ст. 44 КК (яка визначає правові підстави та порядок звільнення від кримінальної відповідальності) особа, яка вчинила злочин, звільняється від кримінальної відповідаль­ності у випадках, передбачених КК, а також на підставі закону України про амністію чи акта помилування. Звільнення від кримінальної відповідальності можливе лише до вступу виро­ку суду в законну силу, далі мова може йти про звільнення особи від покарання.

Важливо відрізнити звільнення від кримінальної відповіда­льності від окремих інститутів кримінального права: малозна-чимості (ч. 2 ст. 11), добровільної відмови при незакінченому злочині (ст. 17), обставин, що виключають злочинність діяння (Розділ VIII Загальної частини КК).

Звільнення від кримінальної відповідальності застосовується до випадків, коли особа вчиняє злочин вперше та для злочинів невеликої або середньої тяжкості.

Вчинення злочину вперше означає, що особа раніше не вчинила будь-якого злочину, тобто: особа не має непогаше­ної або незнятої судимості за раніше вчинений злочин, немає кримінальної справи, порушеної у зв'язку із вчиненням осо-

 

Звільнення від кримінальної відповідальності             55

бою будь-якого злочину. Особами, які вперше вчинили зло­чин, є й ті хто був виправданий судом, а також ті, хто рані­ше, хоч і вчинив кримінальне каране діяння, проте у встанов­леному законом порядку був звільнений від кримінальної від­повідальності.

Злочин невеликої тяжкості — це злочин, за який перед­бачене покарання у виді позбавлення волі на строк не більше двох років або інше, більш м'яке покарання (ч. 2. ст. 12).

Злочин середньої тяжкості — це злочин, за який передба­чене покарання у виді позбавлення волі на строк не більше п'яти років (ч. З ст. 12).