§ 1. Поняття та види обставин, що виключають злочинність діяння

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 

Відповідно до Конституції України "кожен має право захища­ти своє життя і здоров'я, життя і здоров'я інших осіб від про­типравних посягань", тому за певних обставин кожен вправі захищатися. Зовні такий захист схожий на злочин, але наспра­вді він є не суспільно небезпечним і правомірним. Дії таких обставин мають відповідні ознаки:

•               це правомірні дії, які зовні подібні зі злочинами, тобто ха­

рактеризуються наступним чинам:

дія або бездіяльність особи спрямована проти об'єкта

кримінально-правовоі охорони;

вчинене діяння відповідає фактичним, зовнішнім ознакам

об'єктивної сторони того чи іншого складу злочину;

це діяння вчинила особа, яка здатна бути суб'єктом

відповідного злочину;

ці дії мають незлочинний характер,  тобто вчиняються

правомірно і полягають в суб'єктивному праві, юридичному

обов 'язку чи владних повноваженнях особи;

вони є суспільно кориснішії — відповідають інтересам осо­

би, суспільства або держави;

являють собою свідомі та вольові вчинки людини у формі

дії або бездіяльності,  вони є правомірними за наявності

підстав, які обґрунтовують необхідність таких вчинків.

не тягнуть за собою кримінальну відповідальність.

Отже, з огляду на перераховані ознаки можна дати таке ви­значення обставин, що виключають злочинність діяння —

це зовні схожі зі злочинами правомірні дії, що передбачені кримінальним законом, мають незлочинний характер, є суспі­льно корисними, являють собою свідомі та вольові вчинки які не тягнуть за собою кримінальну відповідальність.

Кримінальний кодекс 1960 року передбачав лише три об­ставини, що виключають злочинність діяння: необхідна оборо­на, крайня необхідність, затримання особи, що вчинила зло­чин. Чинний КК України від 5 квітня 2001 року вперше виді­лив дані обставини в окремий розділ VIII Загальної частини і значно розширив їх коло:

 

46

 

Глава 6.

 

необхідна оборона;

уявна оборона;

затримання особи, яка вчинила злочин;

крайня необхідність;

фізичний або психічний примус;

виконання наказу або розпорядження;

діяння пов'язане з ризиком;

виконання спеціального завдання з попередженням чи роз­

криття злочинної діяльності організованої групи чи злочин­

ної організації.

Для чіткого розуміння обставин, що виключають злочин­ність діяння слід розглянути кожну з них детальніше.