Анотація

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 

ББК 67 9(4УКР)308я73+      Рекомендовано

+67 308я73             Міністерством освіти і науки України

К 82        (лист Ns  14/18 2-71  від 21 січня 2004 р)

Рекомендовано до друку

Вченою радою Хмельницького інституту

регіонального управління та права

(протокол №4  від 29 грудня 2003 р)

Авторський колектив:

Волкотруб С. Г. — кандидат юридичних наук, доцент кафедри кримінального права та процесу Хмельницького інституту регіонального управління та права — Глави 5, 7, 15, 20, 22, 23, 25, 29, 31, 32, Покажчик термінів і понять Омельчук О. М. — кандидат юридичних наук, доцент кафедри кримінально­го права та процесу Хмельницького інституту регіонального управління та пра­ва — Глави 1, 2, 4, 14, 17, 18, 19, 21, 26, 27, 30, § 2, 3 Глави 16 Ярій В. М. — кандидат юридичних наук, доцент, завідувач кафедри криміна­льного права та процесу Хмельницького інституту регіонального управління та права — Глави 28, 33, 34

Внговський Д. Л. — викладач Хмельницького інституту регіонального управ­ління та права — Глави 3, 11, 12, 13, 24

Іваиюк Т. І. — викладач Хмельницького інституту регіонального управління та права — Глави 8, 9, 10

Плисюк Н. М. — викладач кафедри кримінального права Національної акаде­мії Державної прикордонної служби України — Глава 6, § 1 Глави 16

Рецензенти:

В. К. Грищук — доктор юридичних наук, професор

О. М. Костенко — доктор юридичних наук, професор

К 82 Кримінальне право України: Навч. посіб. / С. Г. Волкотруб, О М. Омельчук, В. М. Ярін та ін.—За ред О. М. Омельчука. —■ К.: Наукова думка; Прецедент, 2004. — 297 с.

ISBN 966-00-0255-6

ISBN 966-520-054-2

У навчальному посібнику системно та у відповідності до чинного Кримінального кодексу України викладено питання Загальної частини кримінального права, та основні положення його Особливої частини

Для студентів, аспірантів та викладачів юридичних навчальних за­кладів та юридичних факультетів навчальних закладів неюридичного профілю

ББК 67 9(4УКР)308я73+ +67 308я73

ISBN 966-00-0255-6              © Колектив авторів, 2004

ISBN 966-520-054-2              © Прецедент, 2004