§ 4. Рецидив злочинів

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 

Рецидив злочинів — це повторність злочинів, пов'язана з за­судженням особи за попередній злочин. Мова йде про вчинен-

 

44

 

Глава 5.

 

ня нового умисного злочину особою, яка вже має судимість за умисний злочин (ст. 34 КК). Основними ознаками рецидиву є:

особою вчинено два або більше самостійних злочини;

вчинені злочини є лише умисними;

злочини вчинені в різний час;

особа має судимість за раніше вчинений злочин.

Саме наявність судимості особи є тією ознакою, що відріз­няє рецидив від повторності. Якщо ж судимість погашена або знята (ст.ст. 89, 91 КК), то рецидив злочинів відсутній.

Класифікація рецидиву злочинів можлива за різними підста­вами. За характером злочинів рецидив поділяється на два ви­ди: загальний рецидив і спеціальний рецидив.

Загальний рецидив утворюється вчиненням різнорідних зло­чинів (нетотожних і не однорідних). Наприклад, особа, що має судимість за крадіжку, вчиняє вбивство. Загальний рецидив є обставиною, яка обтяжує покарання (п. 1 ч. 1 ст. 67 КК).

Спеціальним є рецидив тотожних або однорідних злочинів. Наприклад, особа, засуджена за незаконне полювання, знову його вчиняє, або особа, судима за крадіжку вчиняє грабіж.

Спеціальний рецидив розглядається як кваліфікуюча ознака злочинів.

Наступними видами рецидиву є простий і складний реци­див — залежно від кількості судимостей.

Простий рецидив — особа засуджується вдруге. Напри­клад, маючи судимість за крадіжку, особа вчиняє шахрайство.

Складний рецидив — особа засуджується три і більше разів.

Враховуючи ступінь суспільної небезпечності, розрізняють пенітенціарний рецидив і рецидив тяжких або особливо тяж­ких, злочинів.

Пенітенціарний рецидив — це вчинення особою, що засу-дженна до позбавлення волі нового злочину впродовж: строку судимості, за який вона знову засуджується до позбавлення во­лі. Пенітенціарний рецидив враховується при вирішенні питан­ня про умов но-дострокове звільнення від покарання (ст. 81 КК).

Рецидив тяжких або особливо тяжких злочинів — це вчинення особою, судимою за тяжкий або особливо тяжкий злочин, ще одного тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 67 КК рецидив є обставиною, що обтяжує покарання, якщо він не передбачений у відповідній статті Особливої частини КК як кваліфікуюча ознака.

 

Обставини, що виключають злочинність діяння         45