§ 1. Поняття та види одиничних складів злочинів

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 

Множинність злочинів — це вчинення особою (або особами-співучасниками) двох або більше злочинних діянь, кожне з яких утворює ознаки самостійного складу злочину. Видами множинності є повторність, сукупність і рецидив злочинів (статті 32, 33, 34 КК).

Для з'ясування сутності множинності злочинів необхідно визначити поняття одиничного злочину та його різновидів.

Одиничним є злочин, який передбачений кримінальний зако­ном як одиничний самостійний склад злочину. Одиничні злочи­ни поділяються на прості та ускладнені одиничні злочини.

Прості одиничні злочини — це злочини в яких одній дії (бездіяльності) відповідає один наслідок або однією дією спри­чинюється декілька наслідків. Прикладом простого одинично­го злочину є крадіжка (ст. 185): однією дією — таємним ви­краденням чужого майна спричиняється один наслідок — май­нова шкода власнику. Крадіжка є злочином з матеріальним складом (передбачає діяння, наслідок і причинний зв'язок між ними). Простим одиничним злочином може бути і злочин з усіченим складом, наприклад — погроза вбивством (ст. 129), коли закон передбачає, що особа вчиняє лише одну дію — по­грозу вбивством, причому існують реальні підстави побоюва­тися здійснення цієї погрози.

Простими одиничними злочинами є й ті злочини, склад яких охоплює вчинення одного діяння з кількома наслідками. Крім того, в юридичній конструкції складу простих одиничних злочинів може бути передбачено можливість вчинення злочи­ну одним з кількох можливих діянь.

Наступним видом одиничних злочинів є ускладнені одинич­ні злочини. Для них характерним є складніша структура скла­ду. До числа ускладнених одиничних злочинів відносяться:

 

Множинність злочинів      39

триваючі, продовжувані, складені та ті, що кваліфікуються за наслідками злочини.

Триваючий злочин — це ускладнений одиничний злочин, який починається дією або бездіяльністю особи і триває без­перервно впродовж певного часу. Прикладами триваючих зло­чинів є: окремі види незаконного поводження зі зброєю, бойо­вими припасами або вибуховими речовинами — ст. 263 (особа незаконно придбала і зберігає вогнепальну зброю), незаконне зберігання з метою збуту наркотичних засобів або психотроп­них речовин — ст. 307 (особа незаконно зберігає впродовж тривалого часу наркотичні засоби), ухилення від сплати подат­ків, зборів, інших обов'язкових платежів — ст. 212 та інші.

При триваючому злочині особа вчиняє один раз певну дію і впродовж тривалого часу перебуває безперервно в злочинному стані. Для цього виду злочинів характерним є неспівпадання моменту закінчення складу злочину і моменту фактичного за­вершення протиправних дій.

Завершення триваючого злочину може бути зумовлене різ­ними обставинами: як об'єктивними, так і суб'єктивними. Об'­єктивні обставини — це такі події, що не залежать від волі винної особи. До їх числа можна віднести викриття особи у вчиненні злочину, дії сторонніх осіб, якими припинено вчиню­вання злочину особою (наприклад викрадення у винного ін­шою особою наркотичних засобів). Суб'єктивні обставини — це свідомі дії винної особи, якими вона припиняє злочинну поведінку: позбувається зброї, яку незаконно зберігала, з'яв­лення з повинною до правоохоронних органів та інше.

Продовжуваний злочин — це злочин, який складається з декількох тотожних злочинних діянь, що характеризуються єдністю умислу. Кримінальний закон (ч. 2 ст. 32 КК) визначає продовжуваний злочин як діяння, яке складається з двох або більше тотожних діянь, об'єднаних єдиним злочинним намі­ром. Таким чином, можна виділити такі ознаки продовжувано­го злочину:

він складається з двох або більше самостійних, тобто відда­

лених одне від одного в часі, тотожних злочинних діянь;

всі ці діяння об'єднані єдиним наміром.

Прикладом продовжуваного злочину можна вважати краді­жку, яку винний вчинив в декілька етапів: розібрав верстат і виніс його по частинах з території підприємства. Кожна з дій винного містить всі ознаки крадіжки, але закон розглядає ці

 

40            Глава 5.

дії як один єдиний склад злочину і він кваліфікується за одні­єю, окремою статтею (частиною статті) КК.

Початком продовжуваного злочину є вчинення першого з кількох тотожних діянь. Закінченням продовжуваного злочину є вчинення останнього із задуманих злочинних діянь, тобто досягнення, єдиної мети, якої прагнула досягти винна особа.

Слід відрізняти триваючі й продовжувані злочини, основ­ним критерієм для такої диференціації є наявність двох і біль­ше самостійних злочинних діянь, що свідчать про вчинення продовжуваного злочину, а не триваючого, який полягає у безперервному триванні вчинення особою злочину.

Складений злочин — це злочин, який складається з двох або більше злочинних діянь, що утворюють одиничний злочин. Мова йде про об'єднання в один склад кількох злочинних ді­янь, які самі по собі вже є самостійними злочинами. Напри­клад, зґвалтування з застосуванням тілесних ушкоджень квалі­фікується лише за ч. 1 ст. 152 КК і не потребує додаткової кваліфікації за заподіяння тілесних ушкоджень. Основними оз­наками складеного злочину є:

два і більше злочинних діяння;

кожне з цих діянь утворює окремий злочин, містить ознаки

самостійного складу злочину.

Складений злочин є одиничним злочином, який охоплюєть­ся ознаками однієї статті (або частини статті) КК.

Злочини, що кваліфікуються за наслідками — це злочини, склад яких передбачає настання двох наслідків — основного і похідного. Ці наслідки настають послідовно один за одним в результаті вчиненого особою діяння. Прикладом такого злочи­ну є заподіяння умисного тяжкого тілесного ушкодження, що спричинило смерть потерпілого. Тут має місце вчинення осо­бою діяння, яке є причиною основного наслідку — тілесного ушкодження і вже внаслідок отриманого тісного ушкодження настає смерть. В таких злочинах можлива змішана форма ви­ни, наприклад, умисел відносно заподіяння тілесного ушко­дження, і необережність відносно смерті.

Кожен одиничний злочин кваліфікується за однією статтею КК, а якщо в статті кілька частин — то за однією з частин статті КК.

 

Множинність злочинів      41