§ 2. Види та відповідальність співучасників

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 

Залезісно від ролі, яку виконували співучасники злочину, вони поділяються законом на такі види:

виконавець;

організатор;

підбурювач;

пособник.

 

36            Глава 4.

Виконавець (співвиконавець) — це особа, яка у співучасті з іншими суб'єктами злочину безпосередньо чи шляхом викори­стання інших осіб, що відповідно до закону не підлягають кримінальній відповідальності (неосудні, психічно хворі, які не досягай віку кримінальної відповідальності), вчинила зло­чин, передбачений Кримінальним кодексом.

Виконавець вважається найбільш суспільно небезпечним ви­дом співучасників, оскільки він безпосередньо вчиняє злочин­ні діяння, втілює наміри інших співучасників.

Організатор — особа, яка організувала вчинення злочину або керувала його вчиненням. Діяння організатора можуть проявлятися у підшукуванні співучасників злочину, розробці плану, підшукуванні об'єктів і жертв посягання, керівництві підготовкою й діями співучасників, фінансуванні, діяльності злочинних груп тощо.

Підбурювач — це особа, яка схилила іншого співучасника до вчинення злочину, тобто викликала у виконавця або в ін­ших співучасників бажання вчинити злочин. Способами підбу­рювання можуть виступати: умовляння, підкуп, погроза, при­мус тощо.

Пособник — це особа, яка порадами, вказівками, наданням засобів чи знарядь або усуненням перешкод сприяла вчиненню злочину іншими співучасниками, а також особа, яка заздале­гідь обіцяла переховати злочинця, знаряддя чи засоби вчинен­ня злочину, сліди злочину чи предмети, здобуті злочинним шляхом, придбати чи збути такі предмети або іншим чином сприяти приховуванню злочину.

Діяння пособника можуть вчинятися як у формі дії так і у формі бездіяльності (наприклад, заздалегідь обіцяне потурання вчиненню злочину представником правоохоронного органу).

За загальним правилом кваліфікація дій підбурювача, орга­нізатора і пособника здійснюється за тією статтею Особливої частини КК (частина, пункт статті) за якою кваліфікуються і дії виконавця. В окремих випадках кваліфікація дій виконавця і інших співучасників злочину може відбуватися і за різними статтями (частина, пункт статті) Особливої частини КК.

Стадія вчинення злочину для організатора, підбурювача і пособника визначається в залежності від того, яка стадія вчи­нення злочину мала місце в діях виконавця злочину.

Якщо з боку виконавця мало місце готування чи замах, дії інших співучасників з точки зору стадій його вчинення також

 

Співучасть у злочині         37

визнаються відповідно готуванням чи замахом (наприклад під­бурювання до замаху на крадіжку чужого майна у великих розмірах; пособництво у готуванні до умисного вбивства з ко­рисливих мотивів).

Виконавець (співвиконавець) відповідно до ч. 1 ст. 29 під­лягає кримінальній відповідальності за статтею Особливої час­тини КК, яка передбачає вчинений ним злочин. Мається на увазі, що кваліфікація його діянь здійснюється без посилання на ст. 27 КК.

Організатор, підбурювач та пособник підлягають криміна­льній відповідальності за відповідною частиною ст. 27, в якій зазначені види співучасників, і статтею Особливої частини КК, яка передбачає злочин, вчинений виконавцем. Наприклад, за вчинену виконавцем крадіжку, організатор відповідає за ч. З ст. 27 і ч. 2 ст. 185; підбурювач — за ч. 4 ст. 27 і ч. 2 ст. 185; пособник — за ч. 5 ст. 27 і ч. 2 ст. 185; виконавець — за ч. 2 ст. 185.

Співучасники не підлягають кримінальній відповідальності за діяння, вчинене виконавцем, якщо воно не охоплювалось їхнім умислом і домовленістю. Йдеться про так званий "екс­цес виконавця", при якому має місце вихід виконавця за межі домовленості з іншими співучасниками і вчинення іншого зло­чину. Наприклад, співучасники домовились про вчинення кра­діжки, а виконавець під час заволодіння майном був поміче­ний власником майна і фактично вчинив грабіж. У цьому ви­падку виконавець відповідає за грабіж (кількісний ексцес ви­конавця), а інші співучасники — за співучасть у вчиненні кра­діжки, на яку у них була попередня домовленість. Або спів­учасники домовились на вчинення крадіжки, а виконавець під час заволодіння майном був помічений власницею майна і, по­долавши її опір, спочатку зґвалтував потерпілу, а потім вилу­чив її майно. Тут виконавець відповідає за сукупністю злочи­нів: зґвалтування та грабіж (якісний ексцес виконавця), а інші співучасники — за співучасть у вчиненні крадіжки, на яку у них була попередня домовленість.

Якщо виконавець (співвиконавець) добровільно відмовився від вчинення злочину, він звільняється від кримінальної відпо­відальності, а інші співучасники підлягають відповідальності за готування до злочину або за замах на той злочин, від вчи­нення якого добровільно відмовився виконавець. Не підляга­ють кримінальній відповідальності при добровільній відмові

 

38            Глава 5.

організатор, підбурювач чи пособник, якщо вони своїми акти­вними діями відвернули вчинення злочину виконавцем або своєчасно повідомили відповідні органи державної влади про злочин, що готується або вчиняється. Добровільна відмова співучасників виключається у випадку, коли злочин закінчено.