Загальні нормативні акти й література,рекомендовані до курсів „Кримінальне право.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 

 

Загальна частина та Особлива частина”

Конституція України // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30.

Кримінальний кодекс України: Офіційний текст. – К.: Юрінком Інтер, 2001.

Конституційне законодавство України (законодавчі акти, коментар, офіцій­не тлумачення): Збірник нормативних актів. У 2 кн. / Автори-упорядники: С. В. Лінецький, М. І. Мельник, А. М. Ришелюк. Кн. 2. – К.: Атіка, 2004.

Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України / За ред.  М. Й. Коржанського – К.: Атіка, 2001.

Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України / За ред.  М. І. Мельника, М. І. Хавронюка. – К.: Атіка, 2004.

Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України: Особлива частина / За ред. М. О. Потебенька, В. Г. Гончаренка – К.: Форум, 2001.

Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України:  За станом законодавства та постанов Пленуму Верховного Суду України на 1 липня 2002 р. / Відп. ред. С. С. Яценко. – К.: А.С.К., 2002.

Кримінальне право: Загальна частина: Підручник для студентів юридичних вузів / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. Юрид. ф-т; За ред.    П. С. Матишевського, П. П. Андрушка, С. Д. Шапченка. – К.: Юрінком Інтер, 2001.

Кримінальне право: Загальна частина: Підручник для студентів юридичних спеціальних вищих закладів освіти / М. І. Бажанов,              Ю. В. Баулін, В. І. Борисов; За ред. професорів М. І. Бажанова,                В. В. Сташиса, В. Я. Тація. – К.; Х.: Юрінком Інтер: Право, 2001.

Кримінальне право: Загальна частина: Підручник / Відп. ред. проф.                                Я. Ю. Кон­дратьєв – К.: Правові джерела, 2002.

Кримінальне право: Загальна частина: Курс лекцій /                               М. Й. Коржанський – К.: Атіка, 2002.

Кримінальне право: Загальна частина: Підручник /                              Ю. В. Александров, В. І. Антипов, М. В. Володько; За ред. М. І. Мельника, В. А. Клименка. – 3-тє вид., доп. і перероб. – К.: Юридична думка, 2004.

Кримінальне право України: Особлива частина: Підручник / За ред.  М. І. Бажанова, В. В. Сташиса, В. Я. Тація. – К.: Юрінком Інтер, 2001.

Кримінальне право: Особлива частина: Підручник /                            Ю. В. Александров, О. О. Дудоров, М. В. Володько; За ред.                      М. І. Мельника, В. А. Клименка. – К.: Юридична думка, 2004.

Коржанський М. Й. Кваліфікація злочинів. – К.: Атіка, 2002.

Навроцький В. О. Теоретичні проблеми кримінально-правової кваліфі­ка­ції. – К.: Атіка, 1999.

Навроцький В. О. Наступність кримінального законодавства України (порівняльний аналіз КК України 1960 р. та 2001 р. ). – К.: Атіка, 2001.

Новий Кримінальний кодекс України: Питання застосування і вивчення: Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Харків) 25–26 жовтня 2001 р. / Редкол.: В. В. Сташис (голов. ред.) та ін. – К.; Х.: Юрінком Інтер, 2002.

Постанови Пленуму Верховного Суду України (1972–2002 роки) / За ред. В. Т. Маляренко. – К.: А.С.К., 2003.

Практика судів України у кримінальних справах. 1993–1995. – К.: Юрінком, 1996.

Вартилецька І. А., Плугатир В. С. Кримінальне право України. Альбом схем: Навч. посібник. За ред. В. Я. Горбачевського. – К.: Атіка, 2003.

Кримінальне право України. Загальна частина: Зб. завдань /                 І. А. Вартилецька та ін. За ред. В. І. Осадчого. – К.: НАВСУ, 2003.

Кримінальне право України. Особлива частина: Зб. завдань /                І. А. Вартилецька та ін.; За ред. В. І. Осадчого. – К.: НАВСУ, 2003.

Кузнецов В. В., Савченко А. В., Плугатир В. С. Кримінальне право України: питання і задачі (з відповідями) для державних іспитів: Навч. посібник. / За заг. ред. В. Я. Горбачевського. – К.: Атіка, 2004.

Малиновский А. А. Сравнительное правоведение в сфере уголовного права. – М.: Междунар. отношения, 2002.

Осадчий В. І., Плугатир В. С., Кузнецов В. В. Кримінальне право України. Тестові завдання з відповідями: Навчальний посібник / За заг. ред.  В. І. Осадчого. – К.: Атіка, 2002.

Савченко А. В. Збірник тестів і завдань для практичних занять з кримінального права України: Особлива частина: Навч. посібник. – К.: Знання України, 2002.

Сучасне кримінальне право України: Курс лекцій / Савченко А.В., Кузнецов В.В., Штанько О.Ф. – К.: Вид. Паливода А.В., 2005 – 640 с.