Додаток j

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

ПРОВЕДЕННЯ СУДОВИХ ЕКСПЕРТИЗ У НАПРЯМКУ ВСТАНОВЛЕННЯ КРИМІНАЛЬНО-ЗНАЧУЩИХ І ІНШИХ ОЗНАК ПРЕДМЕТІВ КОНТРАБАНДИ

Судово-товарознавча експертиза

Приблизний перелік питань

Назва, артикул товару (продукції, сировини, допоміжних матеріалів) і до якого

виду, роду, групи, парти, типу, прейскуранту вони належать'

Чи однорідний товар, який досліджується, чи придатний він для реалізації, спо­

живання, промислової переробки7

Якими даними характеризується сировина та матеріали, із яких виготовлені про­

дукція чи товари7

Яка якість та сорт товару, чи відповідає його якість відповідним вимогам безпеки

здоров'я населення в Україні, стандартам, зразкам тощо7 Чи діяла на час ввезення в

Україну щодо цього товару заборона на імпорт (якщо так, то хто саме, за яких причин,

коли, і яким саме рішенням наклав цю заборону — Головний державний інспектор

ветеринарної медицини України, Головний санітарний лікар тощо)7

Які чинники зумовили виникнення шкідливих властивостей товарів7 Чи мають

вони виробничий характер або виникли при транспортуванні, зберіганні пп' Коли

саме це сталось7 Чи забезпечують транспортні, пакувальні засоби необхідні умови для

переміщення й зберігання предметів7

Які кількісні характеристики товару (розмір, обсяг, вага і т   ін ) та його комп­

лектність 7 Чи відповідають вони вимогам технічних нормативів7

Яка вартість предметів контрабанди7 Якими нормативними актами про ціни и

ціноутворення це визначається7

Що означає відповідне маркування на предметах контрабанди, упаковці7 Чи відпо­

відають вони нормативно-технічний документації товарів певного виду, класу, товаро-

супроводжувальним, митним документам (якщо ні, то в чому саме це виразилось)7

Яким способом виготовлений товар в умовах промислового або кустарного ви­

робництва7 Яким підприємством {або в який місцевості чи яким видом підприємства,

орієнтовно) і коли саме виготовлений товар, чи є вій продуктом вітчизняного або іно­

земного виробництва7 Якою саме іноземною державою (у яких державах) і де конкрет­

но здійснено виробництво, упакування товару, комплектація, збірка продукції і т п 7

10)        За необхідності — які причини та умови могли полегшити вчинення контрабанди

цього товару і які заходи доцільно вжити для попередження злочинів такого роду7

Судова експертиза радіоактивних речовин

Приблизний перелік питань

Чи є речовина, представлена для дослідження, радіоактивною, якщо так, то яка

її назва й період розпаду7

Де саме така речовина може використовуватися7

Чи забезпечує контейнер, в якому знаходиться речовина, безпечні для оточуючих

осіб чи природного середовища умови и перевезення, зберігання7

Чи є на поданих для дослідження предметах (одязі, речах, автомобілі і т   ін )

ознаки радіоактивної речовини, виявленої у даної особи (представленої на дане дос­

лідження)7

Чи є радіоактивна речовина, виявлена у особи (при особистому обшуку, в одязі,

речах іт ін ), частиною додатково виявленої радіоактивної речовини (що зберігається

на певному підприємстві, використовується на АЕС і т ін )7

— 162 —

 

Експертиза отруйних та сильнодіючих речовин

Приблизний перелік питань

чи відносяться речовини з даним хімічним складом до отруйних або сильнодію­

чих речовин, якщо так, то яка їх назва7

до якого виду отрут та сильнодіючих речовин відносяться виявлені предмети,

якого характеру шкідливі наслідки вони викликають в організмі людини і яким шляхом

можуть проникати в організм7

достатня чи ні кількість виявлених отруйних чи сильнодіючих речовин для завдан­

ня шкоди здоров'ю або життю людини7

чи є на поданій речовині сліди (мікрооб'єкти людини, злочину або інших мате­

ріальних об'єктів7

Чи є на поданих предметах (одязі, валізі, речах і т ін ) сліди зазначених отруйних

чи сильнодіючих речовин7

Експертиза наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів

Приблизний перелік питань

чи є подана на дослідження речовина наркотичним засобом, психотропною речо­

виною чи прекурсором, якщо так, то яка його назва згідно із встановленим законодав­

ством України переліком7

яка вага досліджуваних речовин у стані, що є придатним для їх кримінально-

правової ОЦІНКИ7

однорідні чи ні речовини, які порівнюються (за видом, складом, підприємством-

виробником, виробничою партією і т ін )7

чи складали раніше речовини, які порівнюються єдину масу7

чи містяться на вилучених предметах (одязі, валізах, і т  ін ) наркотичні засоби,

психотропні речовини чи прекурсори7 Якщо так, то які саме7

чи містяться на поданих зразках волосся, нігтьових зрізків та змивах і т ін сліди

наркотичних засобів, психотропних речовин чи прекурсорів7 Якщо так, то які саме7

чи є дана рідина наркотичним засобом, психотропною речовиною або прекурсо­

ром7 Якщо так, то яка вага сухого залишку поданої речовини7

8)         Яким способом виготовлений даний наркотичний засіб, психотропна речовина

або прекурсор?

Судово-балістична експертиза

/ Судове дослідження зброї та боєприпасів (вибухових речовин)

Приблизний перелік питань

1) чи є вогнепальною (холодною) зброєю або боєприпасом досліджуваний пред­мет7 Якщо так, то до якого виду, системи (моделі) та калібру вони відносяться, яке призначення мають7

2) чи справні подані вогнепальна (холодна) зброя та боєприпаси і чи придатні для стрільби (використанням за призначенням)7 Якщо несправні, то в чому саме полягає несправність7

3} частиною зброї та боєприпасів якого виду й зразка (моделі) є дана деталь (мага­зин, затвор, поршень і т ін )7 Чи є подана деталь частиною даного екземпляра зброї (боєприпасів)7 Чи можна зібрати відповідні зброю чи боєприпаси з представлених (пе­реміщуваних) окремих частин7

заводським чи кустарним способом виготовлена дана зброя (боєприпаси)7

яка пробивна дія даної зброї (яка максимальна дальність польоту снарядів, при­

цільна дальність стрільби, убійної ди)7,

чи можна зробити постріл із даної зброї поданими на дослідження патронами7

чи змащувався канал ствола зброї після останнього пострілу, якщо так, то чим

саме7 Чи залишені сліди на поданих предметах (клаптиках тканини, чохлі, одязі і т. ін.)

від мастил, якими змащена зброя (боєприпаси)7

— 163 —

 

8)         чи піддавались знищенню маркувальні позначки на відповідних частинах збро,

(боєприпасів), якщо так, то які саме ? Які первісні позначки мала досліджувана зброя

(боєприпаси) і що вони означають?

9) чи проводився постріл із даної зброї після останньої чистки?

//. Додаткові запитання щодо дослідження вибухових речовий 1) чи належить підозрілий предмет до вибухових речовин або речовин, які можна використати як компоненти для виготовлення вибухових речовин (ВР), порохових за­рядів або піротехнічних засобів?

2} який спосіб виготовлення ВР? Які мікросліди ВР і продуктів їх розкладу містять­ся на предметах-ноаях? Чи можна встановити спільну родову (групову) належність вибухових речовин (порохових зарядів )?

чи має особа, яка виготовила вибухову речовину (вибуховий пристрій), спеціальні

знання (професійні навички), якщо так, то в якт галузі?

якого виду і в якої кількості представлена на дослідження вибухова речовина? У

який сфері подібна речовина застосовується (військове призначення, кар'єрні роботи і

т. ш.), яких наслідків могло б спричинити Ті використання?

чи містять подані документи інструкцію з використання цієї вибухової речовини,

якщо так, яка мета такого використання? Який спосіб підриву передбачався (вогневий,

електричний, механічний, комбінований)? Якщо у якості засобу зривання застосований

електродетонатор, то яка схема електролаицюга, і що повинно було використовуватись

як джерело живлення?

чи містяться у даній вибуховій речовині сторонні предмети (цвяхи, дріб, шматки

дроту і т. ш.)? Якщо так, для чого це зроблено?

чи однакові дана вибухова речовина та вибухова речовина, вилучена при прове­

денні слідчих дій (виявлена при незаконному переміщенні, обшуку помешкання обвину­

ваченого, обшуку складу і т. ін.)?

в) чи міг статись неспланованнй вибух речовини під час її приховування, перевезен­ня, виявлення під час митного контролю за певних умов (я«их саме)? Які шкідливі наслідки це могло 6 спричинити?

9)         чи містяться можливі сліди (мікрооб'єкти) людини (на упаковці, в місцях прихову­

вання тощо), або інших матеріальних об'єктів, якщо так, то які саме?

Судово-мистецтвознавча експертиза

Приблизний перелік питань:

до якого виду об'єктів матеріальної та духовної культури відноситься представле­

ний предмет?

чи належить даний предмет до культурних цінностей згідно з чинним законодав­

ством ? Якщо так, за якими ознаками це визначено7

яка назва предмета, хто його автор, в якому історичному періоді цей предмет

виготовлений7

чи містяться на предметі спеціальні позначки (підписи, інвентарні номери, клейма

і т. ін.)? Якщо так, то де саме і що вони означають? В якому районі України міг бути

знайдений цей предмет або де він міг зберігатися?

які пошкодження має поданий предмет, в який час і від яких причин вони стали­

ся? Які роботи потрібно провести з шдноелення первісного вигляду (стану) предмета,

скільки коштуватиме проведення реставраційних робіт?

— 164 —