Анотація

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

ББК 67.9(4УКР)311+67.311 К72

Рецензенти:

Заслужений юрист України,  доктор юридичних наук,  професор,

В.К. Лисичєнко; доктор юридичних наук, професор,  М.Є, Шумило

Костін М.І.

К72 Контрабанда. Доказування обставин вчинення злочину на досудово-му слідстві: Монографія. - К.: "ДІЯ", 2003. — 185 с Бібл. с.172-185. ISBN 966-7665-52-6

У монографії на основі проведеного автором наукового дослідження обґрунтоване нове поняття доказування в сучасній моделі кримінального судочинства, вперше в кримінально-процесуальній літературі визначений родовий предмет доказування й загальні особливості здійснення оперативно-розшукового процесу у справах про контрабанду, висвітлені методи пізнання й особливості кримінально-процесуальної оцінки матеріалів оперативно-розшуко-вої діяльності. Розрахована на працівників органів дізнання та слідчих, прокурорів, суддів, студентів юридичних навчальних закладів тощо.

Монографія підготовлена з урахуванням відповідних положень нового Митного кодексу України (редакції 2002 p., набрання чинності яким Законом України "Про внесення змін до Митного кодексу України" № 348-IV від 24.12.2002 р. перенесено з 01.01 2003 р. на 01.01.2004 p.). Це сприятиме практичним співробітникам у підготовці до розслідування кри­мінальних справ про контрабанду в якісно нових законодавчих умовах.

ББК 67.9(4УКР)311 +67.311

ISBN 966-7665-52-6       © M.I. Костін, 2003

© ДІЯ, 2003