І. Законодавчі І нормативні акти

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Конституція України // Відомості Верховної Ради України. — 1996. — № ЗО   —.

Ст. 141.

Європейська Конвенція про правопорушення щодо культурних цінностей від 23 чєп-

еня 1985 р. // Україна в міжнародно-правових відносинах. Кн   2. Правова охорона куль­

турних цінностей / Відп. ред.   акад   НАН України Ю.С.Шемшученко, д —р юрид. наук

В.І. Акуленко. — К   Юрінком Інтер, 1997. — С 304 —321

Закон України "Про митну справу в Україні". — Ст. 2. — 25.06.1991. — № 1262 —

XII / Егоров А.Б , Петров А.П., Шейко А.П. Украинская таможня. Справочник (сборник

нормативных документов по состоянию на январь 1993г.). — К.   Libra, 1993   — С. 3—8

Закон України "Про зовнішньоекономічну діяльність" від 16 квітня 1991 p. / Закони

України. — Т. 1. — К/ Українська правнича фундація, 1996. — С   139 —188

Закон України "Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя

населення" // Голос України. — 8 04 1994  — № 65(815). — Ст. 16

Закон України "Про бібліотеки та бібліотечну справу", 1995 р. // Відомості Вер­

ховної Ради України. — 1995. — № 7. — Ст   45.

Закон України "Про музеї та музейну справу", ст. 15 // Відомості Верховної Ради

України   — 1995. — № 25. — Ст. 191.

Закон України "Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх

аналогів і прекурсорів" від 15 лютого 1995 року № 60/95 — ВР // Відомості Верховної

Ради України. —  1995. — № 10. — Ст. 60.

9     Закон України "Про лікарські засоби",  1996 // Закони України.  —  К.   Право, 1997. - Т. 10   - С 203 -214.

Закон України "Про вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей", ст. 37,

від 21 вересня 1999р. № 1068 —XIV.

Закон України "Про трансплантацію органів та інших анатомічних матеріалів люди­

ни" від 16 липня 1999р. № 1007 — XIV

Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України".   —

22 02.2000. — № 1381 — XIV // Голос України. — 01.03.2000   — № 37(2284).

Закон України "Про порядок ввезення (пересилання) в Україну, митного оформлен­

ня й оподаткування особистих речей, товарів та транспортних засобів, що ввозяться (переси­

лаються) громадянами на митну територію України"   — 13 вересня 2001 р. — № 2681 — III.

Закон України "Про внесення змін до Кримінально-процесуального кодексу Украї­

ни" від 21 червня 2001 року № 2533 — III   — Ст. 37.

Закон України "Про Державний бюджет України на 2003 рік" // Урядовий кур'єр  —

2003. — № 4. - С 7-12

Зведення правил зовнішньоторговельного співробітництва України з державами —

учасницями СНД, від 1 січня  1998 року // Правове регулювання зовнішньоекономічних

відносин. Бюлетень законодавства і юридичної практики України. — 2001. — № 7: Правове

регулювання зовнішньоекономічних відносин. — С   318 —352

Інструкція про порядок декларування експорту послуг матеріального характеру За-

тверджена наказом Державного митного комітету України №   28 від  12 лютого   1992 /

Егоров А.Б., Петров А.П., Шейко А.П. Украинская таможня   Справочник (сборник норма­

тивных документов по состоянию на январь 1993г.). — К.   Libra, 1993. — С. 196 — 201.

Інструкція про порядок заповнення вантажної митної декларації. Затверджена наказом

ДМСУ від 09.07.1997 р. № 307 // Спеціальний випуск "Митної газети". Все про вантажну митну

декларацію (нормативні документи). — Львів ДМСУ. Західна регіональна митниця, 1998. — 40 с

Інструкція про порядок визначення оціночної та страхової вартості пам'яток Музей

ного фонду України. Затверджена Наказом Міністерства культури і мистецтв України № 325

від 13.07.1998. — Ст   2 1

20. Інструкція про призначення та проведення судових експертиз. Затверджено наказом Міністерства юстиції України 08.10.1998   N° 53/5 // Кримінально-процесуальний кодекс

— 172 —

 

України з постатейними матеріалами / За відп. ред. Шибіко В.П. — К. Юрінком Інтер, 2000. — С 653-657.

21. Інструкція "Про Порядок справляння акцизного збору в разі ввезення товарів суб'єкта­ми зовнішньоекономічної діяльності на митну територію Укращи". Затверджена наказом голови Державної митної служби України № 33 від 21.01.2000 р // Правове регулювання зовнішньо­економічних відносин. Бюлетень законодавства і юридичної практики України — 2001. — N9 7 Правове регулювання зовнішньоекономічних відносин  — С. 318 —352.

22 Кодекс поведінки учасників бойових дій, 1996 // Україна в міжнародно-правових відносинах Кн 2. Правова охорона культурних цінностей / Відп ред. акад. HAH України Ю.С.Шемшученко, д   юрид. наук В.І. Акуленко   — К.  Юрінком Інтер, 1997   — С. 726.

Конвенція про незастосування строку давності до воєнних злочинів і злочинів проти

людства, 1968 р. Документ ООН A/RES/2391 (ХХШ) від 28 листопада 1968 р. // Україна в

міжнародно-правовнх відносинах. Кн   2   Правова охорона культурних цінностей / Відп.

ред    акад. HAH України Ю.С.Шемшученко, д-р юрид. наук В І.Акуленко. — К    Юрінком

Інтер, 1997. - С  38 -42

Конвенція Організації Об'єднаних Націй про договори міжнародної купівлі — про­

дажу товарів (документ A CONF. 97/18, ANNEX 1). Відень, 1980 рік // Правове регулюван­

ня зовнішньоекономічних відносин   Бюлетень законодавства і юридичної практики Украї­

ни.— 2001   — № 7  Правове регулювання зовнішньоекономічних відносин. — С. 285 —305.

Конвенция о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта от 14

мая 1954 года // Україна в міжнародно правових відносинах. Боротьба із злочинністю та

взаємна допомога (книга перша). — К.  Юрінком, 1996. — С. 382 —416

Конвенция о мерах, направленных на запрещение и предупреждение незаконного

вывоза, ввоза и передачи права собственности на культурные ценности, 1970   Чинна для

України з 28 червня 1988 p. // Україна в міжнародно-правових відносинах   Боротьба із

злочинністю та взаємна допомога (книга перша)   — К.  Юрінком, 1996. — С. 428

27 Конвенция Организации Объединенных Наций о борьбе против незаконного оборо­та наркотических средств и психотропных веществ от 19 декабря 1988 года. Ратифікована Постановою Верховної Ради УРСР 25.04.1991 р. // Відомості Верховної Ради Української РСР. — 1991. — № 24. — Ст  277.

28. Методичні рекомендації проведення роботи по виявленню контрабанди та порушень митних правил Способи та місця приховування предметів контрабанди та порушення митних правил. — К., 1994. — 38 с — Зберігається в Управлінні боротьби з контрабандою та порушенням митних правил Державної митної служби України.

29 Митний кодекс України — 12.12 1991. — № 1907-ХІІ / Таможенное законодательство Украины (Сборник нормативных актов). Сост. Битяк Ю.П., Шульга М.Г — X., 1994. — С   1—54.

Наказ Міністерства культури України № 145-к від 03.07.1993 р. "Про затвердження

Положення  про порядок проведення атестації працівників органів управління, закладів,

підприємств та організацій Міністерства культури України".

Наказ Міністерства внутрішніх справ України № 190 від 14 січня  1994 року "Про

затвердження Інструкції про формування, ведення і використання криміналістичних обліків

Криміналістичного центру МВС України"

32 Наказ Міністерства внутрішніх справ України № 622 від 21 серпня 1998 року "Про затвердження Інструкції про порядок виготовлення, придбання, зберігання, обліку, переве­зення та використання вогнепальної, пневматичної і холодної зброї, пристроїв вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми влас­тивостями метальними снарядами несмертельної дії, та зазначених патронів, а також боє­припасів до зброї та вибухових матеріалів", із змінами і доповненнями, внесеними наказом Міністерства внутрішніх справ України від 13 квітня 1999 року № 292

33. Наказ від 28 08.2000 р № 8 Державної служби контролю за переміщенням культур­них цінностей через державний кордон "Про затвердження уповноважених державної служ­би контролю за переміщенням культурних цінностей через державний кордон України та утворення експертних комісій з питань контролю за переміщенням культурних цінностей". — Зберігається в архіві служби.

— 173 -

 

34. Наказ Державної митної служби України від 23 січня 2001 року № 26 "Про затверджен ня Порядку здійснення митного контролю за переміщенням через митний кордон України то варів та інших предметів з використанням морського, річкового й поромного видів транспорту" Зареєстрований в Міністерстві Юстиції України 07 лютого 2001 року за N? 119 / 5310

35 Перелік лікарняних препаратів, дозволених до вживання в Україні. Затверджений наказом Міністерства охорони здоров'я України № 233 від 25.07.1997 р.

Перелік сильнодіючих речовин. Затверджений наказом Міністерства охорони здоро­

в'я України від № 153 від 18. 08.1995 р.

Перелік лікарняних препаратів, дозволених до вживання в Україні, які містять силь­

нодіючі чи отруйні речовини. Затверджений наказом Міністерства охорони здоров'я України

№ 233 від 25.07.1997 р. // Офіційний вісник України. — 1997. — С 271 —334.

Перелік законодавчих актів та нормативних документів Держмитслужби, які вимагають

подання певних документів при митному оформленні вантажів суб'єктами зовнішньоеконом­

ічної діяльності відповідно до митних режимів експорту, імпорту та транзиту. — 15.01.1999. —

№ 10/1-129 ЕП. Примірник зберігається в архіві Державної митної служби України.

Положення про порядок митного оформлення товарів та інших предметів, що пере­

возяться між митницями на території України   Затверджене наказом Державного митного

комітету України. — 27.09.93. — № 246. — П  2.12

Положення про Національне центральне бюро Інтерполу, ст. 4. Затверджено поста­

новою Кабінету Міністрів від 25 березня 1993р. № 220 // Зібрання Постанов Уряду Украї­

ни. — 1994. — № 2. — Ст. 25.

Положення про форму зовнішньоекономічних договорів (контрактів). Затверджено

наказом міністерства зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України від 5 жовтня 1995

року № 75 // Правове регулювання зовнішньоекономічних відносин. Бюлетень законодав­

ства і юридичної практики України. — 2001. — № 7  Правове регулювання зовнішньоеконо­

мічних відносин. — С. 145 — 148.

Положение о порядке осуществления деятельности в сфере оборота наркотических

средств, психотропных веществ и прекурсоров. Утверждено постановлением Кабинета Ми­

нистров Украины от 3 января 1996 г. № 6 // СП Украины. — 1996. — № 5. — Ст. 151.

Положение о порядке контроля за ввозом на таможенную территорию Украины

отдельных видов товаров. Утверждено приказом Государственной таможенной службы Ук­

раины № 267 от 4.05.1998 // Бизнес. - № 25(284). - 22.06.1998. - С. 31 - 34.

Порядок обчислення розміру фактичних витрат закладу охорони здоров'я на стаціо­

нарне лікування потерпілого від злочинного діяння та зарахування стягнених з винних осіб

коштів до відповідного бюджету і їх використання, затверджений Постановою Кабінету Міністрів

України № 545 від 16 липня 1993 року // Кримінально-процесуальний кодекс Украіни з поста­

тейними матеріалами / За відп. ред. Шибіко В.П   — К.. Юрінком Інтер, 2000. — С. 515.

Про облік окремих видів зовнішньоекономічних договорів (контрактів) в Україні.

Указ Президента України від 7 листопада 1994 року № 659/94.

Постановление Пленума Верховного Суда СССР от 3 февраля 1978р. N° 2 "О судеб­

ной практике по делам о контрабанде" // Бюллетень Верховного Суда СССР. — 1978. —

№ 2   - С. 15 —16.

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Положення про основні

засади організації перевезення радіоактивних матеріалів територією України" від 29 листо­

пада 1997 № 1332.

Постанова Кабінету Міністрів України № 4 від 6 січня 2000 року "Про переліки

товарів, експорт та імпорт яких підлягає квотуванню і ліцензуванню у 2000р." // Офіційний

вісник України. — 2000. — № 2. — Ст. 32.

Постанова Кабінету Міністрів України № 770 від 06 05.2000 р. "Про затвердження

переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів" // Офіційний вісник

України. — 2000. — № 19. — Ст. 789.

Постанова Пленуму Верховного Суду України № 8 від 22.12.78 р. "Про деякі питан­

ня, що виникли в практиці застосування судами України норм кримінально-процесуального

законодавства, якими передбачені права потерпілих від злочинів" (із змінами, внесеними

— 174 -

 

Постановою Пленуму Верховного Суду України № б від 29.06.84 р. та № 3 від 04.06.93 р.) // Бюлетень законодавства і юридичної практики України. — 1995. — № 1. — С 213 —216.

Постанова Пленуму Верховного Суду України № 5 від 22 серпня 1980 року "Про

діяльність судів України по запобіганню злочинам та іншим правопорушенням при розгляді

кримінальних та цивільних справ" (з наступними змінами) / Кримінально-процесуальний

кодекс України з постатейними матеріалами / За відп   ред   Шибіко В.П. — К.   Юрінком

Інтер, 2000. — С 317 —319.

Постанова Пленуму Верховного Суду України від 25 грудня  1981  р.  №   10 "Про

виконання судами України законодавства з питань призначення покарання" (з наступними

змінами),  п. 4 // Бюлетень законодавства і юридичної  практики України.   —   1995.  —

№ 1. - С 44.

Постанова Пленуму Верховного Суду України від 29 червня 1984 року № 4 "Про

виконання судами України Постанов Пленуму Верховного Суду України з питань запобіган­

ня злочинам та іншим правопорушенням" (з наступними змінами) / Кримінально-процесу­

альний кодекс України з постатейними матеріалами  / За відп. ред. Шибіко В.П    —   К.1

Юрінком Інтер, 2000   — С 320.

Постанова Пленуму Верховного Суду України від 27.12.1985 р. № 11 "Про додер­

жання судами України процесуального законодавства, яке регламентує судовий розгляд

кримінальних справ" (із наступними змінами), ст. 10 // Бюлетень законодавства і юридич­

ної практики України. — № 1. — 1995. — С. 220.

Постанова Пленуму Верховного Суду України від 25 03.1988 р. № 3 "Про застосу­

вання судами України кримінально —процесуального законодавства, що регулює повернен­

ня справ на додаткове розслідування" (із наступними змінами}.  — Ст   13 // Бюлетень

законодавства і юридичної практики України. — № 1. — 1995. — С 237.

Постанова Пленуму Верховного суду України від 29 червня   1990 р    №  5  "Про

виконання постанов Пленуму Верховного Суду України з питань судового розгляду кримі­

нальних справ і постановления вироку" (з наступними змінами) // Бюлетень законодавства

і юридичної практики України. — 1995. — № 1. — С. 226 —229.

Постанова Пленуму Верховного Суду України 29 березня 1992 року N° 6 (з наступ­

ними змінами) "Про практику розгляду судами цивільних справ за позовами про відшкоду­

вання шкоди", ч. 2 п   9 (з наступними змінами) // Бюлетень законодавства і юридичної

практики України. — 1995. — № 1   — С. 310 —326

Постанова Пленуму Верховного Суду України від 07.07 1995 р. № 11 "Про відшко­

дування витрат на стаціонарне лікування особи, яка потерпіла від злочину, та судових ви­

трат" (із змінами та доповненнями).

Постанова Верховної Ради України "Про введення в дію Митного кодексу Украї­

ни". —  12 12.1991. — N9  1907а — XII / Битяк Ю.П., Шульга М.Ґ. Таможенное законода­

тельство Украины (сборник нормативных актов). — Харьков1 Харьковское арендн. поли­

граф, предпр., 1993. — С. 54.

Постанова Пленуму Верховного Суду України від 8 липня 1994 р   № 6 "Про судову

практику в справах про розкрадання, виготовлення, зберігання та інші незаконні діяння зі

зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами" // Бюлетень законодавчої і

юридичної практики України. — 1995. — № 1. — С 193 —199.

Постанова Пленуму Верховного Суду України № 2 від 26 лютого 1999р "Про судову

практику в справах про контрабанду та порушення митних правил"

Приказ Министерства культуры СССР от 23 марта 1987 года № 120 "Об утвержде­

нии Инструкции о порядке контроля за вывозом из СССР культурных ценностей".

Проект Кримінально-процесуального кодексу України (за станом на 27.03.2000р.). —

Ст. 134.

Проект Закону України "Про дактилоскопію". Внесений народними депутатами Ук­

раїни С.І.Синенко і М.О. Кириченком. — Вих. № 294. — 29 09.2001 р.

Типова технологія митного контролю та митного оформлення товарів та інших пред­

метів. Затверджена Наказом Державної митної служби України від 30.12   1998 року N°. 828.

Типова технологія  здійснення  митного  контролю при  переміщенні суб'єктами

—  175 —

 

зовнішньоекономічної діяльності товарів, транспортних засобів та інших предметів автомобільний пункт пропуску через державний кордон України, ст. 4.4., 6.2. Затверджено наказом Державної митної служби України від 13 квітня 2000 року № 212 // Правове регулювання зовнішньоекономічних відносин. Бюлетень законодавства і юридичної практи­ки України. — 2001. — № 7' Правове регулювання зовнішньоекономічних відносин — С 78-82.

Угода між Україною та міжнародним агентством з атомної енергії про застосування

гарантій у зв'язку з договором про нерозповсюдження ядерної зброї // Ядерне законодав­

ство: Збірник нормативно-правових актів. — К., 1998. — С. 261—273.

У головно-процесуальний кодекс УССР, — М.. Госюриздат, 1950. — С 45 — 46

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 г. —

N 174 —ФЗ. Принят Государственной Думой 22 ноября 2001 года. Одобрен Советом Феде­

рации 5 декабря 2001 года.

Устав Уголовного Судопроизводства. — СПб., 1892.

Устав Международного военного трибунала // Нюрнбергский процесс   В 3 т. —

Т. 1. - М.: Юрид. лит., 1965. - С. 147-148.