АНОТАЦІЯ : Історія, предмет і система криміналістики - О.А. Кириченко, В.Д. Басай : Книги по праву, правоведение

АНОТАЦІЯ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
РЕКЛАМА
<

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ КИЇВСЬКИЙ ІНСТИТУТ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

О.А.КИРИЧЕНКО, В.Д.БАСАЙ

ІСТОРІЯ, ПРЕДМЕТ

І СИСТЕМА КРИМІНАЛІСТИКИ

ЛЕКЦІЯ №1

київ

2002

 

Рецензенти: професор кафедри кримінального права, процесу та

криміналістики Академії Державної податкової адміністрації України, доктор юридичних наук, професор Ф.І.Фридман професор кафедри розслідування злочинів Національної академії внутрішніх справ України, кандидат юридичних наук, доцент, полковник міліції П.Д.Біпенчук

Рекомендовано до друку в якості навчального посібника Вченою радою Київського інституту внутрішніх справ, протокол №10 від 26.11.2001 р.

Кириченко О.А., Басай В.Д.

К 43    Історія, предмет і система криміналістики: Лекція №1.- К.: РВВ КІВС, 2002.- 64 с

Викладено історію та етапи зародження криміналістичних знань і станов­лення криміналістики як науки. Розглянуто стадії і складові частини методики боротьби зі злочинами, поняття й різновиди криміналістичної та ордистичної інформації, її джерела. Особливу увагу приділено етапам роботи з особистими та речовими джерелами, елементам збирання речових джерел.

На цій основі запропоновані завдання, перша та друга концепції визначення предмета криміналістики, визначено її систему та місце поміж інших галузей юридичної науки.

Окремо представлено достатньо повний (понад 300 найменувань) список видань із означених теорологічних проблем криміналістики.

Розроблено для курсантів, слухачів та викладачів Київського інституту внутрішніх справ. Може бути використано курсантами, студентами, слухачами й викладачами будь-яких юридичних вузів.

 

К

 

1203021300-005

 

ББК 67.99(2)94

 

© Кириченко О.А., Басай.В.Д., 2002.

НАВЧАЛЬНЕ ВИДАННЯ

КИРИЧЕНКО Олександр Анатолійович, начальник кафедри опера-тивно-розшукової діяльності Київського інституту внутрішніх справ, доктор юридичних наук, професор, полковник міліції

БАСАЙ Віктор Давидович, декан юридичного факультету, завіду­вач кафедрою кримінального права, процесу та криміналістики Прикарпатського університету ім. Василя Стефаника, Заслужений юрист України, кандидат юридичних наук, доцент

ІСТОРІЯ, ПРЕДМЕТ І СИСТЕМА КРИМІНАЛІСТИКИ

ЛЕКЦІЯ №1

Редактор: СП.Кислиця, Г.П.Проценко Коректор: Т.О.Коросташова, В.В.Матвієнко

Технічний редактор: А.В.Малий Комп'ютерна верстка: Н.А.Бондякова

Підписано до друку 01.05.2002. Формат 60x84/16. Папір типографський. Гарнітура Times. Умов.друк.арк. 4.00. Умов.фарб.-відб. 4.25. Обл.-вид.арк. 4.25. Тираж 500 прим. Замовл. № 2306.

Відділ організації наукової та редакційно-видавничої діяльності Київського інституту внутрішніх справ: 02660, м.Київ-660, ГСП, вул.Колекторна, 4.

Віддруковано в ВАТ "Сімферопольська міська друкарня" 95011, м. Сімферополь, вул. Горького, 8.